Výpočty pevnosti a životnosti

Nabídka služeb

Publikace

Referenční projekty

 Kontakt


Návštěvníci:


Aktualizováno:

05.01.2017


English Version


 

 

 

 

 

 

 


Vítejte na stránkách věnovaných korozní únavě a akustické emisi

Svým zákazníkům nabízíme služby v oblasti teorie a experimentu aplikované mechaniky a materiálového inženýrství. Tým spolupracovníků využívá teoretické a experimentální poznatky vědy a efektivní metodické přístupy optimalizované vzhledem k řešené problematice a potřebám zákazníků. Během své působnosti jsme se podíleli na řadě projektů, jejichž seznam naleznete v sekci Referenční projekty.

Pro naše zákazníky jsme zpracovali více než 200 dokumentů, například výpočtových zpráv, výzkumných zpráv, technických rozborů a posudků. Na základě vlastního výzkumu jsme rozšířili poznatky o elektrochemických aspektech mechanizmu únavového porušování korozivzdorných ocelí v neutrálních vodních prostředích. Pro budoucí použití v diagnostikování porušování se jako perspektivní jeví poznatky o vlastnostech procesů akustické emise (AE). V současné době je zkoumáno potenciální využití AE v oborech zemědělství, lesního hospodářství a ochrany památek. 


Nabídka služeb

Zpět na Úvod | Nabídka služeb | Publikace | Referenční projekty | Kontakt


V současné době jsme schopni poskytnout služby v následujících oborech:

1. Aplikovaná mechanika

 

a) Statické zatížení konstrukcí

 • výpočty napjatosti a deformací -technická pružnost a metoda konečných prvků 

 • posouzení přípustnosti napětí a vad 

 • posouzení odolnosti konstrukce vůči křehkému lomu 

 • měření a vyhodnocení napětí 

b) Dynamické zatížení konstrukcí

 • modální vlastnosti konstrukcí s uvážením vlivu prostředí 

 • vynucené kmitání 

 • namáhání při rázovém zatížení 

 • vyhodnocování realizací procesů mechanických veličin s využitím metod korelační teorie a metod charakteristických parametrů 

 • posouzení konstrukce a dílců strojů na únavu 

 • odhad zbytkové životnosti 

 • posouzení vibrační a seismické odolnosti konstrukcí 

2. Materiálové inženýrství 

 • pevnostní charakteristiky při statickém zatěžování 

 • lomová houževnatost při statickém a dynamickém zatěžování 

 • nízkocyklová únava: cyklická křivka, Manson-Coffinovy křivky, křivky životnosti N versus PSWT, konstrukční křivky životnosti dle ASME 

 • vysokokmitová únava s uvážením vlivu obklopujícího prostředí s požadovanou simulací zatížení zahrnující měření síly, potenciálu SCE, šumu korozního proudu a akustické emise 

 • korozní vlastnosti materiálů ve vodním prostředí, měření elektrochemického šumu 

 • posouzení vhodnosti použití materiálů z hlediska poškozování únavou korozí, abrazí, kavitací s uvážením synergie účinků 

 • posouzení vlivu technologie na životnost a spolehlivost výrobku 

 • návrhy optimálních postupů a kritérií pro přejímky zajišťující minimalizaci výrobních nákladů při dosažení požadované funkce a spolehlivosti

 • posouzení příčin porušení - mechanické aspekty, mechanické vlastnosti materiálu, chemický rozbor, metalografická a fraktografická šetření, únava, koroze, korozní únava 

 • návrh optimální úpravy povrchu zajišťující požadovanou odolnost proti vzniku porušení únavou, korozí, abrazí případně kavitací 

3. Monitorování a diagnostika technického stavu konstrukcí

 • na základě měření napětí, vibrací, akustické emise případně dalších veličin 

 • zpracování projektu diagnostického zařízení

 • vývoj a realizace programového vybavení monitorování a diagnostiky 

 • vývoj a realizace technického vybavení 

 • vyhodnocování výsledků, návrh opatření provozovateli

3. Měření akustické emise

 • vývoj a realizace technického vybavení (aparatury XEDO od firmy Dakel)

 • sledování a korelace probíhajících procesů pomocí detekce generovaných signálů AE

 • vyhodnocení výsledků

 • konzultantské služby


Publikace

Zpět na Úvod | Nabídka služeb | Publikace | Referenční projekty | Kontakt


1980

 • PRAŽÁK, M., LUKAŠOVSKÁ, M., VARNER, M.,: Protikorozní ochrana korozivzdorných ocelí ve vodách s obsahem chloridů. Strojírenství 30, 592, 1980.

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Katodická ochrana nerezavějících ocelí v mořské vodě, Koroze a ochrana materiálu 24/1, str.8, 1980

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Protikorozní ochrana dílců vodních turbin vyrobených z nerezavějící oceli ve vodách s obsahem chloridů. Informace ČSVTS ČKD Blansko, č.2, 1980, Blansko.

1981

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Cathodic protection on stainless steel in sea water, British Iron and Steel Institute, No.19535, January 1981

1984

 • VARNER, M., KANICKÝ, V.,: Elektrohydraulický systém EDYZ 5 v ČKD Blansko, Strojírenství 34, 543, 1984.

1987

 • VARNER, M., SVĚRÁK, F.: Vyhodnocování provozních měření systémem EDYZ 5, Strojírenství 37, 181, 1987.

 • VARNER, M.: Vyhodnocování provozních měření v ČKD Blansko. Sborník z konference: Únava a křehký lom ocelových konstrukcí, Plzeň, Dům techniky ČSVTS Plzeň, 1987.

1988

 • VARNER, M.: Statistické vyhodnocování únavových zkoušek. Sborník ze semináře: Numerické metody ve fyzikální metalurgii, Brno, ČSAV - ÚFM Brno, 1988.

1993

 • VARNER, M., TROUBIL, P.,: Stanovení rozkmitu měřeného signálu pomocí počítače, Sborník z konference HYDROTURBO 93, VUT Brno, 1993.

1994

 • VARNER, M.,: A diagnostic of repaired gates of the lock chamber at the Gabčíkovo power plant, SPECTRUM, No2, ČKD Blansko,1994

 • PŮLPITEL, L., ZAVADIL, Z., VARNER, M., MEDUNA, P., HAVLÍČEK, R., TROUBIL, P.: Měření na TG8 - TG3 VE Gabčíkovo, HYDROSLOVAKIA 94, Dom techniky Bratislava, 21.-23. IX. 1994

1996

 • VARNER, M.,: Diagnostika vrat LPK VE Gabčíkovo, Nitra, Vodohospodárska výstavba-Bratislava, 1996

1997

 • VARNER, M., ŠŤASTNÝ, J., PŮLPITEL, L.,: Ausgewähte Beispiele der systematischen Rißprüfungen und Rißüberwachungen an Wasserkraftanlagen, Fachseminar Maschinentechnik Wasserkraft, Markersbach, Germany 1997.

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

 

2011

2012

2013

2014


Referenční projekty

Zpět na Úvod | Nabídka služeb | Publikace | Referenční projekty | Kontakt


 • Posouzení životnosti ocelových konstrukcí zatížených větrem

 • Posouzení životnosti přípojného přestavníku zatěžovaného rázy kol železničních vozů 

 • Posouzení životnosti ocelových rezonátorů pracujících ve vodním prostředí 

 • Odhad zbytkové životnosti potrubí přivaděče 

 • Odhad spolehlivosti nádoby CASTOR pro uložení vyhořelého jaderného paliva.  

 • Zpracování a ověření metodiky hodnocení materiálu kol železničních vozů

 • Projekt a algoritmus diagnostikování vrat plavební komory Soustavy vodních děl Gabčíkovo

 • Metodika diagnostikování konstrukcí zatížených větrem

 • Vývoj výpočtových programů a průkazné výpočty závěsů potrubních systémů Jaderné elektrárny Temelín

 • Rozbor příčin únavového porušení lopaty vodní turbiny, ložiska válcovací stolice a závěsných táhel mostní konstrukce

 • Experimentální výzkum vlastností skloepoxidového panelu s výplní lehčeného polystyrénu, epoxigrafitového stožáru a aramidového popruhu s upínacím třmenem

 • Vymezení oblasti výskytu kavitace za provozu regulačního uzávěru aplikací měření akustické emise

 • Diagnostika poruchy ventilů systému potrubí


Kontaktní informace

Zpět na Úvod | Nabídka služeb | Publikace | Referenční projekty | Kontakt


 • RNDr. David VARNER, Ph.D.

 • Kotvrdovice 3

 • 67907 KOTVRDOVICE 

 • Telefon 775 555 909

 • E-mail info@davar.cz


Veškeré informace na těchto webových stránkách (C) 2005 - 2011 sdružení CorrosionFatigue, Ing. Miroslav Varner

Reklama