CORROSION FATIGUE AND ACOUSTIC EMISSION

korozní únava  a  akustická emise

 

Svým zákazníkům nabízíme služby v oblasti teorie a experimentu aplikované mechaniky a materiálového inženýrství. Tým spolupracovníků využívá teoretické a experimentální poznatky vědy a efektivní metodické přístupy optimalizované vzhledem k řešené problematice a potřebám zákazníků. Během své působnosti jsme se podíleli na řadě projektů, jejichž seznam naleznete v sekci Referenční projekty.

Od roku 1995 jsme pro naše zákazníky zpracovali více než 200 dokumentů, například výpočtových zpráv, výzkumných zpráv, technických rozborů a posudků. Na základě vlastního výzkumu jsme rozšířili poznatky o elektrochemických aspektech mechanizmu únavového porušování korozivzdorných ocelí v neutrálních vodních prostředích. Pro budoucí použití v diagnostikování porušování se jako perspektivní jeví poznatky o vlastnostech procesů akustické emise (AE). Je zkoumáno potenciální využití AE v oborech zemědělství, lesního hospodářství a ochrany památek. 

 

The CorrosionFatigue group provides service in the theory/experiment of applied mechanics and material engineering. The team uses theoretical and experimental scientific knowledge and effective methods optimized with respect to solved issues and customer requirements. To see main reference projects of CorrosionFatigue group, go to Reference Projects section.

Since 1995, we have elaborated more than 200 documents including computational reports, research reports, technical studies, and expert's reports. The CorrosionFatigue team has extensive knowledge base covering electrochemical aspects of fatigue damage of stainless steel parts exposed to neutral water environments. For future damage diagnostics, the acoustic emission (AE) properties may be used with satisfactory response. Our team is evaluating the AE applications in agriculture, wood control, and building protection. 

 


Nabídka služeb

 

V současné době jsme schopni poskytnout služby v následujících oborech:

 

1. Aplikovaná mechanika

 

a) Statické zatížení konstrukcí

 • výpočty napjatosti a deformací -technická pružnost a metoda konečných prvků 

 • posouzení přípustnosti napětí a vad 

 • posouzení odolnosti konstrukce vůči křehkému lomu 

 • měření a vyhodnocení napětí 

b) Dynamické zatížení konstrukcí

 • modální vlastnosti konstrukcí s uvážením vlivu prostředí 

 • vynucené kmitání 

 • namáhání při rázovém zatížení 

 • vyhodnocování realizací procesů mechanických veličin s využitím metod korelační teorie a metod charakteristických parametrů 

 • posouzení konstrukce a dílců strojů na únavu 

 • odhad zbytkové životnosti 

 • posouzení vibrační a seismické odolnosti konstrukcí 

2. Materiálové inženýrství 

 • pevnostní charakteristiky při statickém zatěžování 

 • lomová houževnatost při statickém a dynamickém zatěžování 

 • nízkocyklová únava: cyklická křivka, Manson-Coffinovy křivky, křivky životnosti N versus PSWT, konstrukční křivky životnosti dle ASME 

 • vysokokmitová únava s uvážením vlivu obklopujícího prostředí s požadovanou simulací zatížení zahrnující měření síly, potenciálu SCE, šumu korozního proudu a akustické emise 

 • korozní vlastnosti materiálů ve vodním prostředí, měření elektrochemického šumu 

 • posouzení vhodnosti použití materiálů z hlediska poškozování únavou korozí, abrazí, kavitací s uvážením synergie účinků 

 • posouzení vlivu technologie na životnost a spolehlivost výrobku 

 • návrhy optimálních postupů a kritérií pro přejímky zajišťující minimalizaci výrobních nákladů při dosažení požadované funkce a spolehlivosti

 • posouzení příčin porušení - mechanické aspekty, mechanické vlastnosti materiálu, chemický rozbor, metalografická a fraktografická šetření, únava, koroze, korozní únava 

 • návrh optimální úpravy povrchu zajišťující požadovanou odolnost proti vzniku porušení únavou, korozí, abrazí případně kavitací 

3. Monitorování a diagnostika technického stavu konstrukcí

 • na základě měření napětí, vibrací, akustické emise případně dalších veličin 

 • zpracování projektu diagnostického zařízení

 • vývoj a realizace programového vybavení monitorování a diagnostiky 

 • vývoj a realizace technického vybavení 

 • vyhodnocování výsledků, návrh opatření provozovateli

3. Měření akustické emise

 • vývoj a realizace technického vybavení (aparatury XEDO od firmy Dakel)

 • sledování a korelace probíhajících procesů pomocí detekce generovaných signálů AE

 • vyhodnocení výsledků

 • konzultantské služby

WHAT WE DO

 

Currently, we can provide the following services:

 

1. Applied Mechanics

 

a) Static Load of Constructions

 • Computations stress and deformations using engineering elasticity and FEA methods. 

 • Estimation of value allowable stress/defect.

 • Evaluation of brittle fracture resistance. 

 • Stress measurements&evaluation. 

b) Dynamic Load of Constructions

 • Modal properties of structure with respect to environment factors. 

 • Dynamic response. 

 • Strain during impact loading.

 • Evaluation of  process execution of mechanical quantities using correlation theory and  characteristic feature methods

 • Fatigue evaluation of  machine parts and assemblies.

 • Residual lifetime estimation. 

 • Estimation of vibration/seismic resistance of constructions. 

2. Material Engineering

 • Strength properties under static load. 

 • Fracture toughness under static and dynamic load. 

 • Low cycle fatigue: cyclic curve, Manson-Coffin curves, lifetime N versus PSWT curves, construction curves according to ASME. 

 • High cycle fatigue with outer environment factors evaluation. Includes simulation of load force, SCE potential, corrosion current noise, and acoustic emissions. 

 • Corrosion properties of materials in water environments, electrochemical noise measurements. 

 • Estimation of suitable material choice with respect to damages caused by fatigue, corrosion, abrasion, and cavitation including effect synergy aspects.

 • Estimation of used technology impact on product's lifetime and reliability. 

 • Proposals of optimal solutions and criteria for quality inspection ensuring minimal production cost and proper function/reliability.

 • Estimation of damage source - mechanical aspects, mechanical material properties, chemical analysis, metallographic/fractographic examination, fatigue, corrosion, and corrosion fatigue. 

 • Proposals of optimal finish methods delivering required resistance against damages caused by fatigue, corrosion, abrasion, and/or cavitation. 

3. Technical Condition of Structures - Monitoring and Diagnostics 

 • Based on measurements of stress, vibrations, acoustic emissions or other variables 

 • Elaborating a diagnostic device project.

 • Development of monitoring/diagnostic software tools. 

 • Development of technical equipment. 

 • Evaluation of acquired results, proposal of adequate measures for the operator.

3. Acoustic Emission Detection

 • Design/development of technical equipment (Dakel XEDO devices)

 • Monitoring of underlying processes with relation to AE signals.

 • Evaluation of aquired results.

 • Consulting service.

 


PUBLIKACE

PUBLICATIONS

1980

 • PRAŽÁK, M., LUKAŠOVSKÁ, M., VARNER, M.,: Protikorozní ochrana korozivzdorných ocelí ve vodách s obsahem chloridů. Strojírenství 30, 592, 1980.

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Katodická ochrana nerezavějících ocelí v mořské vodě, Koroze a ochrana materiálu 24/1, str.8, 1980

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Protikorozní ochrana dílců vodních turbin vyrobených z nerezavějící oceli ve vodách s obsahem chloridů. Informace ČSVTS ČKD Blansko, č.2, 1980, Blansko.

1981

 • PRAŽÁK, M., VARNER, M.,: Cathodic protection on stainless steel in sea water, British Iron and Steel Institute, No.19535, January 1981

1984

 • VARNER, M., KANICKÝ, V.,: Elektrohydraulický systém EDYZ 5 v ČKD Blansko, Strojírenství 34, 543, 1984.

1987

 • VARNER, M., SVĚRÁK, F.: Vyhodnocování provozních měření systémem EDYZ 5, Strojírenství 37, 181, 1987.

 • VARNER, M.: Vyhodnocování provozních měření v ČKD Blansko. Sborník z konference: Únava a křehký lom ocelových konstrukcí, Plzeň, Dům techniky ČSVTS Plzeň, 1987.

1988

 • VARNER, M.: Statistické vyhodnocování únavových zkoušek. Sborník ze semináře: Numerické metody ve fyzikální metalurgii, Brno, ČSAV - ÚFM Brno, 1988.

1993

 • VARNER, M., TROUBIL, P.,: Stanovení rozkmitu měřeného signálu pomocí počítače, Sborník z konference HYDROTURBO 93, VUT Brno, 1993.

1994

 • VARNER, M.,: A diagnostic of repaired gates of the lock chamber at the Gabčíkovo power plant, SPECTRUM, No2, ČKD Blansko,1994

 • PŮLPITEL, L., ZAVADIL, Z., VARNER, M., MEDUNA, P., HAVLÍČEK, R., TROUBIL, P.: Měření na TG8 - TG3 VE Gabčíkovo, HYDROSLOVAKIA 94, Dom techniky Bratislava, 21.-23. IX. 1994

1996

 • VARNER, M.,: Diagnostika vrat LPK VE Gabčíkovo, Nitra, Vodohospodárska výstavba-Bratislava, 1996

1997

 • VARNER, M., ŠŤASTNÝ, J., PŮLPITEL, L.,: Ausgewähte Beispiele der systematischen Rißprüfungen und Rißüberwachungen an Wasserkraftanlagen, Fachseminar Maschinentechnik Wasserkraft, Markersbach, Germany 1997.

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2010

 

2011

2012

2013

2014

2023

 


Referenční projekty

Reference Projects

 • Posouzení životnosti ocelových konstrukcí zatížených větrem

 • Posouzení životnosti přípojného přestavníku zatěžovaného rázy kol železničních vozů 

 • Posouzení životnosti ocelových rezonátorů pracujících ve vodním prostředí 

 • Odhad zbytkové životnosti potrubí přivaděče 

 • Odhad spolehlivosti nádoby CASTOR pro uložení vyhořelého jaderného paliva.  

 • Zpracování a ověření metodiky hodnocení materiálu kol železničních vozů

 • Projekt a algoritmus diagnostikování vrat plavební komory Soustavy vodních děl Gabčíkovo

 • Metodika diagnostikování konstrukcí zatížených větrem

 • Vývoj výpočtových programů a průkazné výpočty závěsů potrubních systémů Jaderné elektrárny Temelín

 • Rozbor příčin únavového porušení lopaty vodní turbiny, ložiska válcovací stolice a závěsných táhel mostní konstrukce

 • Experimentální výzkum vlastností skloepoxidového panelu s výplní lehčeného polystyrénu, epoxigrafitového stožáru a aramidového popruhu s upínacím třmenem

 • Vymezení oblasti výskytu kavitace za provozu regulačního uzávěru aplikací měření akustické emise

 • Diagnostika poruchy ventilů systému potrubí

 

 • Lifetime estimation: structures exposed to wind load.

 • Lifetime estimation: box for connecting switch points exposed to railway wagon wheel impacts. 

 • Lifetime estimation: steel resonators in water environment 

 • Residual lifetime estimation: pressure lining part of penstock 

 • Reliability estimation: CASTOR container for spent nuclear fuel.  

 • Elaborating&verification of methods used to evaluate railway wagon wheel material.

 • Project and algorithm for diagnostics of lock chamber gate in the Gabcikovo system of hydro schemes

 • Methodology for diagnostics of structures loaded by wind.

 • Development of computation programs and actual computations of  pipe system hangings in the Temelín nuclear power plant.

 • Analysis of fatigue damage:  turbine blade, bearing of rolling mill, and bridge construction suspension bars

 • Experimental research: properties of glass-epoxy panel with expanded polystyrene core, epoxy-carbon mast, and aramid webbing with fasting strap

 • Cavitation occurrence tracking: flow control valve using acoustic emissions measurement.

 • Diagnostics of piping system valve defect.

 


KONTAKT

CONTACT

 • RNDr. David VARNER, Ph.D.

 • Kotvrdovice 3

 • 67907 KOTVRDOVICE 

 • Telefon 775 555 909

 • E-mail info@davar.cz

 • RNDr. David VARNER, Ph.D.

 • Kotvrdovice 3

 • 67907 KOTVRDOVICE 

 • CZECHIA

 • Phone +420 775 555 909

 • Email info@davar.cz