B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – mosty a viadukty

Jihlava – Bridges and Viaducts

Summary: The article describes various road/railway bridges and viaducts in Jihlava.

Brněnský most

Říčku Jihlávku na trase císařské silnice do Brna přes Velké Meziříčí překlenul pravděpodobně nejdříve dřevěný most s kamenným předmostím.  Tento most byl postaven v roce 1785 nebo krátce před tímto rokem a byl často opravován. Například František Hoffmann uvádí zápis k roku 1824 z Müllerovy kroniky: „Erární most před Brněnskou branou byl již velmi chatrný a musel být již potřetí znovu postaven.“

Další z oprav se uskutečnila například v roce 1878. Na černobílé fotografii datované kole roku 1860 jsou vidět oba dodnes dochované oblouky na předmostí a vlastní dřevěný most. Detail ukazuje, že trámový dřevěný most nesly kamenné pilíře rovnoměrně rozmístěné po celé jeho délce. Na třetím snímku je pohled na silnici vedoucí po mostě.

Předmostí na jihlavské straně dnes tvoří násep s dvěma kamennými oblouky (podjezdy).

Koncem roku 1924 silniční oddělení Zemské správy politické v Brně rozhodlo, že postaví namísto dosavadního dřevěného mostu přes řeku Jihlavou zcela nový elegantní železobetonový obloukový most. Stavba byla firmou Donath a spol. zahájena v dubnu 1926 a dokončena v prosinci 1927. Zajímavé jsou zmínky o průběhu obloukového mostu v dobovém tisku. Tak jako dnes, ani ve 20. letech nezůstala stavba bez povšimnutí médií a objevila se i řada problémů. Zde je přehled zpráv z deníku Jihlavské listy.

  • Stavba nového mostu. Silniční odděl. zemské správy polit. v Brně postaví nový obloukový železobetonový arkádový most na místě nynějšího dřevěného mostu na silnici meziřičské v Městských sadech v km 82.814. Komisionelní jednání o tomto projektu koná se v sobotu dne 6. prosince t. r. v 9 hod. dopoledne na místě samém. (JL, 29. listopadu 1924)

  • Stavba nového mostu v Jihlavě. Dne 6. prosince t. r. odbývalo se vodoprávní komisionelní jednání z důvodu stavby nového obloukového, železobetonového, arkádového mostu v městských sadech na říšské silnici, kterou hodlá provésti správa státních silnic počátkem jara roku 1925. Zřízením nového mostu bude vyřešena jedna z palčivých otázek města Jihlavy a odstraněna příčina četných stížností a nehod. Po dobu stavby bude pro chodce zřízena zvláštní dřevěná lávka po levé straně mostu, pro povozy byla stanovena objížďka podél zemského chorobince, Dlouhou stezkou, ul. U plovárny, dále cestou vedoucí ke Dlouhé stěně do ulice Znojemské. Aby tato objížďka mohla býti používána i těžkými náklady a automobily, bude státní správou říšských silnic zvláště upravena, opatřena výhybkami a v době noční světelnými znameními. Při komisionelním jednání nadhozena byla také otázka zvýšení úrovně mostu, aby byly poněkud vyrovnány výškové rozdíly mezi ulicí Brněnskou a částí říšské silnice pod zemským chorobincem, při čemž zástupcové státní správy říšských silnic prohlásili, že by otázka tato mohla býti řešena jen tehdy, když by město a zájemníci projevili ochotu nésti větší náklady, jež by se zvýšením úrovně mostu byly spojeny. (JL, 20. prosince 1924)

  • Stavba mostu v Brněnské ul. započala dne 21. t. m. uzavřením silnice a rozkopáváním cesty. Stavební místo se obchází po schodech, jež jsou však příkré a primitivní, takže překvapuje, že nemají zábradlí, neboť se může lehce přihoditi vážný úraz. Bezpečnost na schodech je dvojnásob nutná, protože denně zde bude přecházeti sta osob ze Seidnerovy továrny. (JL, 24. dubna 1926)

  • Nový most v Brněnské ulici má v připojení k od něj vzhůru stoupajícímu příkrému kopci velmi nebezpečné místo, které je známo výkonným automobilistům a šoférům. Vozovka mostu je totiž vodorovná a od ní úplně bez zaobleného přechodu stoupá vzhůru kopec, takže jel-li by v krajině neznámý automobilista s větší prudkostí s kopce narazí velmi tvrdě na rovinu mostu a může úplně uraziti pera, nebo býti vymrštěn z auta ven. Lze očekávati, že nemožný tupoúhlý tento přechod bude odstraněn a zaměřen při jarní opravě mostu v znenáhla stoupající profil. (JL, 15. ledna 1927)

  • Nový most v Brněnské ulici, který postavila fa Donath a spol a který dosud není dokončen má dlažbu, jež může býti postrachem každého automobilisty a motojezdce. Nejen že spojení mostu s přilehlým kopcem je v ostrém úhlu naprosto nemožné, ke zhoršení stavu tohoto hotového postrachu všech řidičů motovozidel, propadla se dlažba po kopání kabelových jam ještě o 1 dm, takže pohled na úroveň mostu, křivého nejen v jízdní dráze, ale i v banketech pro pěší, je přímo hrozný. Bylo by nejvýš na čase, aby dozorčí orgány dbaly nápravy, než přihodí se na propadlé dlažbě vážný úraz nebo neštěstí. (JL, 23. dubna 1927)

  • Most v Brněnské ulici bude, jak se dovídáme ze směrodatné strany, konečně dokončen a s omítacími pracemi se započalo v těchto dnech. Dlažba mostu jak v jízdní dráze, tak i na chodnících bude museti býti znovu vytrhána a nepředlážděna, neboť se místy značně sedla, takže, jak jsme již psali, je nebezpečím pro chodce a zejména pro motovozidla. Část přebytečného dřeva z lešení bylo minul. týdne vydraženo. Je potřebí, aby se s dokončením mostu pospíšilo, neukončená stavba straší již dost dlouho. (JL, 4. června 1927)

  • Betonový most v Brněnské ul. blíží se již dokončení. Vadná dlažba byla vyzdvižena, chodníky vyspraveny a zábradlí dohotoveno, takže nedostatky, na něž jsme již vícekrát poukazovali, byly konečně po dlouhém prodlévání odstraněny. (JL, 9. července 1927)

  • Nový most v Brněnské ulici skončen byl v těchto dnech zasazením pamětních tabulí kovových do zábradlí při vjezdech mostu, jež oznamují, že k jízdě po mostě přípustny jsou povozy do 200 q. Okolí mostu dole při potoku bylo také upraveno. (JL, 24. prosince 1927)

Po postavení nového Brněnského mostu byla doprava předena na něj a obloukový most chátral, než byl kolem roku 2008 nově omítnut.

  

V roce 1956 byla dokončena stavba zcela nového Brněnského mostu o 200 m jižněji. Denně zde projíždí stovky aut, autobusů a trolejbusů, protože je součástí významného dopravního tahu směrem na Brno. Nový železobetonový most (pod kterým se nachází německá válečná pozorovatelna typu einmann) navrhl zkušený stavební inženýr Ondřej Hurych stejně jako most Znojemský. Tento stavitel původem z Telče je považován za průkopníka použití předpjatého betonu v mostním stavitelství. Právě na novém Brněnském a Znojemském mostě novou metodu s úspěchem vyzkoušel. Stavba nového Brněnského mostu byla dokončena v roce 1956.

V roce 2018 prošel most opravou a modernizací:

Nejvyšší most v Jihlavě na silnici II/602 tzv. Brněnský most má za sebou více než měsíc intenzivní modernizace. V minulém týdnu došlo k očekávanému zdvižení jednoho z prostředních mostních polí. 705 tun vážící část mostu nyní bude cca 14 dní viset nad základnou vozovky a odborná firma provede údržbu a injektáž předpínacích lan, na kterých mostní konstrukce visí a která jistí stabilitu objektu. „Zvedání mostního pole trvalo zhruba dvě hodiny, obdobnou technikou půjdou nahoru další tři pole. Veškeré práce na stavbě probíhají podle předepsaného harmonogramu,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš. Most v centru Jihlavy na páteřní komunikaci II/602 v majetku Kraje Vysočina bude v rekonstrukci dle schváleného harmonogramu do konce října letošního roku. Na projekt s názvem II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 má Kraj Vysočina schválenu finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, stavební práce přijdou na 58 miliónů korun včetně DPH. Most je dlouhý 237 m, byl postaven v roce 1956 a naposledy byl opravován před dvaceti lety. (tisková zpráva KÚ kraje Vysočina)

Secesní most u Jánů

Na konci léta 1908 začaly práce na stavbě nového betonového mostu přes řeku Jihlavu, který nahradil nevyhovující dřevěný most. Tento secesní most, byl již projektován tak, aby přes něj mohla od srpna 1909 jezdit nová jihlavská elektrická malodráha. V roce 1904 přednesl jihlavský starosta Vinzenz Inderka požadavek na zřízení městské dopravy mezi centrem a nádražím v souvislosti s plánovanou výstavbou městské elektrárny. Provoz tramvají v Jihlavě byl oficiálně a slavnostně zahájen ve čtvrtek 26. srpna 1909 za účasti stovek nadšených občanů města.

Most byl postaven podle projektu profesora Melana jako součást městské elektrické dráhy. Jde o železobetonový obloukový most o dvou polích s horní mostovkou. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva segmentové železobetonové deskové oblouky o rozpětí 15,64 m. Zábradlí mostu je ocelové se svislou výplní, v podélném směru tvořené madlem ve tvaru vln. Spolu se secesním reliéfním ornamentem, na čelech mostu nad krajními a střední podpěrou, tvoří hlavní architektonický prvek mostu. Délka mostu je 42,94 m (někdy bývá uváděn i údaj 32,55 m), šířka 10,09 m, volná výška pod mostem je 3,92 m.

Tramvaje jezdily po mostě do roku 1948, most pak sloužil dopravě až do roku 1981, kdy byl uveden do provozu nový větší most na Havlíčkově ulici. Stará secesní stavba postupně chátrala, před několika lety zde byl dokonce zakázaný průchod a proběhla první provizorní oprava. V roce 2012 byl zrekonstruován se zachováním původního vzhledu se všemi detaily i s původními nosnými konstrukčními prvky. V délce úpravy jsou osazeny kolejnice elektrické dráhy dle původní dokumentace mostu. Celkové náklady vynaložené na rekonstrukci mostu byly necelých 8 milionů korun. Novým posláním mostu je nyní převést nemotorovou dopravu (pěší, cyklistickou a in- line brusle) přes řeku a tak propojit síť cyklostezek z obou břehů řeky Jihlavy. Most je památkově chráněn.

Josef Melan (1853-1941) byl uznávaným odborníkem na stavbu mostů. Podle jeho návrhů vznikla řada mostů v několika evropských zemích i v USA. Byl profesorem na vysokých technických školách ve Vídni, v Brně a v Praze. Je považován za vynálezce systému železných výztuží železobetonových obloukových mostů, na které možno zavěsit bednění pro beton a uspořit tak podpěrné lešení (skruž). V tomto systému bylo již na sklonku minulého století postaveno několik mostů i na území České republiky (most přes Labe v Hostinném, Karlův most přes Teplou v Karlových Varech, most přes Ohři v Lomazicích u Kadaně a přes Ploučnici ve Starém Městě u Děčína). Daleko většího využití našel Melanův systém v cizině, například v Německu, Švýcarsku a zejména v severní Americe, kde podle Melanových projektů bylo provedeno několik zajímavých mostních staveb. Jím navržený způsob stavby mostních konstrukcí se označuje jako "Patent Melan".

Železniční viadukt

Úsek českomoravské transverzálky z Jihlavy do Veselí nad Lužnicí byl otevřen v roce 1887. Základní kámen velkého mostu přes Jihlavu byl položen pod jánským kostelíkem 6. 4. 1886 a do června 1887 měl již most vsazenou železnou příhradovou konstrukci. Jedná se o jednokolejný kombinovaný most s horní ocelovou mostovkou o celkové délce 164,85 metrů. Kamenných oblouků je celkem 9, každý s rozpětím 9 metrů. Železná příhradová konstrukce má délku 50 metrů a výšku od hladiny řeky Jihlavy 17 metrů. Viadukt postavili zkušení italští kameníci a zedníci z hrubě opracovaného lomového kamene. 29. srpna 1887 tudy mohl projet první zkušební vlak. Příhradová konstrukce byla vyměněna za novou mezi roky 1930 a 1950.

Je až s podivem, kolik je možné na webu i v poměrně seriozních publikacích nalézt teorií a domněnek typu "tento viadukt byl původně celý kamenný, později však byla jeho střední část nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí...". Ve stavební praxi přitom platí, že přemostění vodoteče se řeší tak, aby mostní pilíře pokud možno nezasahovaly do vodního toku. V případě extrémního průtoku (například 100letá voda) je pak třeba počítat průtokem vody i mimo běžné říční koryto. Zděná část překlenuje prostor, kde se vodní tok běžně nevyskytuje a tvar mostních pilířů tedy není třeba upravovat z hlediska trvale proudící vody.

Pražský most

Pražský (někdy též Červený) most byl postaven v roce 1846 přes řeku Jihlavu. V roce 1942 po něm projel první městský autobus, který spojoval Jihlavu s Bedřichovem. Pražský most slouží jako spojnice Jihlavy s Bedřichovem a Starými Horami. Jedná se o cihlový trojobloukový most je v nadmořské výšce 476 metrů. Prostřední oblouk o rozpětí 20 m překonává řeku Jihlavu, dva menší mají rozpětí 5 m jsou určeny pro pěší, bruslaře a cyklisty. Most prošel v roce 2014 celkovou rekonstrukcí včetně nové betonové desky a zábradlí.

Kousek od mostu se nachází Památník královské přísahy. Je to v místech, kde na půdu českého království vstoupil 30. ledna 1527 král Ferdinand I. Byl zde slavnostně uvítán českými pány a rytíři a přísahal zachovávat svobody a výsady země a všech stavů. Památník byl postaven v roce 1565 po králově smrti. Jeho autorem je kameník Štěpán Tettelmayer. Okolní louce se říká královská, návrší nad řekou pak dostalo název Královský vršek. Bohužel na Královské louce byl nově postaven objekt Rodinného parku Robinson (viz vizualizace) a památník tak přišel o své příjemné okolí.

Viadukt u nádraží

Při výstavbě Českomoravské transverzální dráhy byl postaven i druhý z jihlavských kamenných obloukových viaduktů. Nachází se ve stoupání před stanicí Jihlava severozápadní nádraží a má 8 oblouků o rozpětí 10 m a výšku 20 metrů. Zajímavostí tohoto viaduktu je jeho výrazné zakřivení.

Železniční nadjezd nad ulicí Havlíčkovou

Původní již neexistující kamenný most přes Havlíčkovu ulici nesl příhradovou konstrukci, která byla zajímavá svou podobností s vlečkovým mostem Ježkovy továrny v Blansku. Zřejmě se jednalo v té době o častěji používané provedení (nejen)  železničních mostů. Dnešní most má betonové opěry a plnostěnnou svařenou ocelovou konstrukci.

Za informace k brněnskému mostu a ochotnou pomoc při sestavování tohoto článku děkuji Mgr. Petru Dvořákovi. Za informace o stavbě železničních mostů děkuji doc. Ing. Otto Pláškovi, Ph.D.

Prameny:

František Hoffmann, Listy a obrazy z minulosti Jihlavy, Jihlava 1999

Archiv Petra Dvořáka

www.jihlavsky.denik.cz

www.dedictvivysociny.cz

www.i-vysocina.cz

www.zjihlavy.cz

www.turistika.cz

https://www.kr-vysocina.cz