REGIONALIA

Vyhledávání v regionální literatuře blanenska a brněnska


Vlastivědný věstník moravský

Věstník vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně od roku 1961.

 

VVM 2019-4

 • Michael Viktořík: Rok 1749 – klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti. K 270. výročí zahájení stavby Císařsko-královské hlavní hraniční pevnosti Olomouc – 1749-a key year for the construction of the Olomouc bastion fortress. On the 270th anniversary of the commencement of the construction of the Imperial-Royal main border fortress Olomouc

 • Zdeněk Fišer: Z počátků cukrovarnictví na Kroměřížsku (na příkladu obce Záhlinice) – From the beginnings of the sugar industry in the region of Kroměříž (on the example of Záhlinice)

 • Lukáš Hlubek: Kolekce archeologických nálezů z okolí kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku, okr. Olomouc – Collection of archaeological findings from the surrounding of the Church of the Holy Trinity in Šternberk

 • Jitka Jonová: Problematika jmenování pomocných biskupů v olomoucké arcidiecézi na příkladu kanovníka Jana Stavěla z pohledu Svatého stolce – The issue of the appointment of auxiliary bishops in the archdiocese of Olomouc on the example of canon Stavěl from the view of the Holy See

 • Václav Lunga: Šlechtická rodina Tovarů v habsburském soustátí a především v jihomoravských Miloticích v 16. století – The aristocratic family of Tovars in the Habsburg two-state and especially in Milotice in South Moravian during the 16th century

 • Bohumír Smutný: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2018. (40 let trvání společnosti, 129. rok Musejního spolu v Brně).

 • Jiří Jurok: O házení klacků pod nohy, cenzurování a nekompetentnosti Zdeňka Vybírala

 • J. Luňáček: Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek. K činnosti hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813–1814 – L. Bernát, Ján Kvačala a Gollova škola ve svetle vzájomnej korešpondencie – V. Hanulík: Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny – B. Petráková: Obrázky z lázní. Luhačovice před 100 lety objektivem Brunnera-Dvořáka – táž, Muzeum luhačovického Zálesí. Muzeum staré jako Československo – V. Sklenka: Prvé slovenské gymnázium v Banskej Bystrici – M. Myška: Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali…“

 • Moravika – vlastivědná literatura za rok 2018 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2018 – patriotic literature in the year of 2018 (Jaromír Kubíček)

VVM 2019-3

 • Martin Šikula: Aktivizace i rozpačitost v polistopadovém vývoji na moravském a slezském venkově. K otázce vypovídací hodnoty zápisů za rok 1989 v obecních kronikách. Ke 30. výročí „sametové revoluce“ – Activation and diffidence during the post-velvet revolution development in Moravian and Silesian countryside. On the issue of informative value of the entries in the 1989 municipal chronicles. At the 25th anniversary of the „Velvet Revolution“

 • Andreas Steiger: Padesát a jeden rok poté. Přípravy našeho jižního souseda k vojenskému střetnutí na moravské hranici v srpnu 1968 – Fifty and one year later. Preparations of our southern neighbour for a military confrontation on the Moravian border in August 1968

 • Leoš Vašek: K polským a moravským kořenům básníka S. K. Neumanna. Protknutí osudů rodin Neumannů, Boleslavských a Škroupů – On the Polish and Moravian roots of S. K. Neumann. The intersection of fates of the Neumann, Boleslavský and Škroup families

 • Jan Grisa: Jak se v Lipníku nad Bečvou zakládal rolnický pivovar – How the Peasant brewery in Lipník nad Bečvou was being founded

 • Dana Zapletalová: Okolnosti založení rajhradského kláštera a otázka věrohodnosti pseudobřetislavských falz – The circumstances of the foundation of the monastery in Rajhrad near Brno and the question of the credibility of the false documents of Prince Bretislav

 • Zdeněk Fišer: Kdy zemřel zemský a říšský poslanec Josef Hubík (1816–1867)

 • Hynek Řihák: Hospodářské aspekty činnosti místní skupiny NSDAP v Letovicích, okr. Blansko

 • Božena Víchová. „Malerfürst“ brněnské okružní třídy – Emil Pirchan (1844–1928)

 • Jitka Svobodová – Zuzana Stránská-Vařeková: Reprezentativní úprava vstupu venkovské architektury na Králicku – Representative adjustment of rural architecture in the region of Králíky

 • Redakce, Oprava. Ve studii Miroslava Myšáka, Zuzany Bernátové a Lubora Kysučana, Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce – proměna liturgické knihy v pamětní, VVM 2019, č. 1, s. 28–45.

 • Josef Maliva: K 100. výročí jihomoravského malíře Vladimíra Vašíčka

 • A. Zůbek: Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně. Vyhodnocení archeologických poznatků – D. Vrána: Přemyslovský cyklus ve Znojmě. Úvodní otázky. Vědecká monografie – J. Kubíček: Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích – A. Vyskočil a Z. Sviták: Křenová. Příběh brněnské ulice.

VVM 2019-2

 • Jiří Jurok: Jan Žižka z Trocnova na Olomoucku? K 600. výročí husitské revoluce – Jan Žižka of Trocnov in the Olomouc region? On the 600th anniversary of the Hussite revolution

 • Zdeněk Kubík: Pozoruhodná bitevní či turnajová scéna v gotickém sále někdejšího hradu ve Velkém Meziříčí – A remarkable battle or tournament scene in a Gothic hall of a former castle in Velkém Meziříčí.

 • Josef Unger: Jihomoravské šibenice – dokumentace, výzkum, památkové péče a prezentace veřejnosti – South Moravian gallows – documentation, research, monument conservation and public presentation

 • Tereza Zapletalová: Malíř Hans Hoffmann a obraz ´Dva blázni´ v obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Příspěvek k určení autorství jednoho obrazu ze 16. století – The painter Hans Hoffmann and the painting „Two fools“ in the picture galery of the Archibishop’s Chateau in Kroměříž

 • Šárka Konečná – Petr Kadlec: Německá hospodářská škola v Novém Jičíně. K historii zemědělského vzdělávání na Moravě před první světovou válkou – German economic scool in Nový Jičín. On the history of agricultural education in Moravia before the First World War

 • Lumír Dokoupil – Ludmila Nesládková – Radek Lipovski: Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci – The population of Wallachia (Moravia) on the road to demographic revolution

 • Martin Hájek: Komunální politici německé menšiny v Olomouci 1918–1938 – Communal politicians of the German minority in Olomouc during 1918–1938

 • Jaroslava Smetanová: Alespoň pamětní desku. Druhý život spisovatele Charlese Sealsfielda z Popic na Znojemsku. Ke 225. výročí narození „básníka dvou hemisfér“ – At least a memorial plague. Second life of the writer Charles Sealsfield from Popice near Znojmo. On the 225th birth anniversary of the „two mehispheres“ poet.

 • Jiří Blaha jr.: Vykopávky u Čeložnic na Kyjovsku. K 90. výročí významného objevu Jiřího Blahy

 • Jan Pezda – Tomáš Herman: Mezinárodní workshop „Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 1918-1920“. Konflikt o Těšínsko před sto lety po sobě nezanechal pouze rozdělené území, ale také dva značně odlišné pohledy na jeho historii

 • V. Prchal: Společenstvo hrdinů: válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750 – S. Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) – J. Lukačka, Matúš Čák Trenčiansky – Studia historica Brunensia 64, 2017, č. 1 – ČAS–MÍSTA–LIDÉ. Systém nacistických táborů v letech druhé světové války.

VVM 2019-1

 • Soňa Šinclová: Otokar Březina a jeho knihovna. K 90. výročí básníkova úmrtí – Poet Otokar Březina and his private library. By the occasion of the 90th anniversary of the death poet

 • Stanislav Knob: Pomník padlým ve Velké válce v Zámrskách na Hranicku, ale i o tehdejším životě v obci a okolí – Memorial of the fallen in the Great War in Zámrsky near Hranice

 • Miroslav Myšák – Zuzana Bernátová – Lubor Kysučan: Prvotiskový misál z kostela v Nákle u Olomouce – proměna liturgické knihy v pamětní. Věnováno osadníku nákelské farnosti Radku Látalovi z Unčovic – Primal print missal from the Church in Náklo near Olomouc, Transformation of a liturgical into a commemorative book. Dedicated to Radek Látal from Unčovice, settler of the parish church in Náklo

 • Lukáš Hlubek: Raně novověký archeologický objekt v obci Hnojice (okr. Olomouc) – One archaeological object from the Postmedieval period in village Hnojice near Olomouc

 • Petr Čehovský: Vlivy Slezska u portálu kostela sv. Marka v Litovli a sanktuária v kostele sv. Petra a Pavla v Litenčicích – Influence of Silesia on the portal of the St. Mark church in Litovel and on the tabernacle of the St. Peter and Paul church in Litenčice

 • David Válek: Kostel ve Veselí nad Moravou-Zarazicích a nálezy kolem něho – The church in Zarazice and findings around it

 • Hynek Řihák: Krejcarový spolek v Brně-Žabovřeskách

 • Božena Víchová: Výstava z díla Jana Steklíka

 • Jan Mervart: Zpráva o jednom pomníku. Díky finanční podpoře zejména Jihomoravského kraje a města Brna mohla Muzejní a vlastivědná společnost v roce 2018 uskutečnit projekt ‚Vysídlení 1938´ – A report on a monument. Thanks to the financial support mainly of the South Moravian Region and the City of Brno, in 2018 the Museum and Local Society could carry out the project ´Displacement 1938´

 • Jiří Jurok: Mezinárodní vědecká konference „Bitva u Čáslavi 1618 – počátek české války“ konaná k 400. výročí vypuknutí českého stavovského povstání 1618–1620

 • Bohumír Smutný: Zpráva o činnosti Muzejní s vlastivědné společnosti v Brně za rok 2017. (39. rok trvání společnosti, 128. rok Musejního spolku v Brně)

 • Jiří Jurok: K šedesátinám Bohdana Kaňáka

VVM 2018-1

 • FIŠER, Zdeněk: Muž práce a koncepcí: Jaromír Kubíček osmdesátiletý

 • ČEHOVSKÝ, Petr; VRLA, Mikoláš: Románská, gotická a raně renesanční architektonická skulptura hradu Buchlova

 • HLAVÁČEK, Petr: K hudbě a hudebníkům na letovickém kůru. Část 1.

 • KAREL, Jiří: Rýmařovské hrdelní právo a místa exekucí od středověku do 18. století

 • KOVÁŘOVÁ, Martina: „Bellum se ipsum alit.“ K sochařské výzdobě Tereziánské zbrojnice v Olomouci.

 • NOVÁK, Josef: Co se v Moravičanech za stara jídávalo a pívávalo

 • PAVLÍK, Jarko: Vzpomínka na moje brněnská gymnaziální studia v letech 1939 až 1947

 • POKLUDA, Zdeněk: Tvrz a zámek ve Svatobořicích, aneb O zapomínání a rozpomínání

 • SLEPIČKA, Martin: Z počátků a středověkých dějin obce Hrabová do roku 1538.

 • ŘIHÁK, Hynek: Příspěvek k poznání počátků dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích

 • SURÝ, Jan: Pobočka školy pro odborný výcvik příslušníků SNB v Olomouci 1945-1946

 • ŠIMANDL, Jaroslav: 47. konference vlastivědných spolků v Hustopečích dne 14. května 2016

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Válečné škody na Hustopečsku v letech 1938–1945

 • KUBÍČEK, Jaromír: Časopis českého lidu na Hustopečsku Slovanské listy

 • UNGER, Josef: Archeologický výzkum před stavbou nového kostela v Hustopečích na Břeclavsku

VVM 2017-4

 • ŠMERAL, Jiří: "...umřel urozený pán pan Ladslav z Bozkovicz". Nově objevený pramen ke genealogii pánů z Boskovic v 16. století

 • SVOBODOVÁ, Jitka; VAVŘEKOVÁ, Zuzana: Od horské vsi k průmyslovému městečku. Stavební proměna obce Červená Voda.

 • GROSSOVÁ, Anna: Přehlédnutá příležitost významného objevu? Restaurování nástěnné malby v bývalém trinitářském klášteře v Holešově

 • ČERVENKA, Radim: Utrakvista Vavřinec Leandr Rvačovský – konfese a moravská zkušenost

 • DUBSKÁ, Pavla: Šumperský textilní průmysl v éře první Československé republiky

 • VÍCHOVÁ, Božena: Brněnské Zvonokosy aneb Malé zamyšlení nad opravou jedné brněnské tramvajové čekárny

 • NOVOTNÝ, Daniel; ŠKVRŇÁK, Jan: Bohuš z Boršic nebo Bohuš z Bošovic jinak Drahotuš?

 • GROŠ, Vladimír: Jakob Brief a jeho továrna na ohýbaný nábytek ve Veselí nad Moravou

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2016

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika (vlastivědná literatura za rok 2016)

VVM 2017-3

 • SZAJKÓ, Vojtěch: Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848-1849. 2. část

 • KUBÍK, Zdeněk: Nejen dva královské znaky v kostele sv. Jakuba v Brně, zpráva o nich, jejich blasonování, historizování a restaurování

 • CENDELÍN, Dušan: Neznámá fortifikace na k. ú. Rudka, okr. Brno-venkov, v soustavě dalších lokalit podél linie zaniklé historické komunikace

 • PAVELČÍK, Jiří; HEJL, František; SAMEK, Bohumil; ZŘÍDKAVESELÝ, František: 60 let studentské "rebelie" v Brně

 • UNGER, Josef; VELEK, Jan; KIRCHNER, Karel; ZDUBA, Jan: Nové poznatky a otázky nad hrádkem Rohy u Skřinářova, okr. Žďár n. S.

 • MLČÁK, Leoš: K dataci a autorství nově objevené barokní kresebné veduty Olomouce

 • GROŠ, Vladimír: Z veselských Chaloupek do Hollywoodu aneb Jak chudobný synek ve světě ke štěstí přišel

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2016. Výběr

 • FIŠER, Zdeněk: Podesní. Vlastivědný časopis

VVM 2017-2

 • ŠRÁMEK, Josef: Jaromír Kubíček: "A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem"

 • SEHNAL, Jiří: Slezské války pohledem kronikáře olomouckých augustiniánů aneb Co v Dějinách Olomouce nenajdete

 • SZAJKÓ, Vojtěch: Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848-1849. 1. část.

 • OBRTLÍK, Jan: Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy

 • KOVÁŘ, Josef J.; KOVÁŘOVÁ, Lenka: Výstava moravskokrumlovského muzea k 150. výročí železniční dráhy ze Střelic u Brna do Vídně

 • FIŠER, Zdeněk: Jubileum Vlastivědné knihovny moravské

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v brně za rok 2015

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2015

 • UNGER, Josef: Akad. Ing. arch. Jan Velek pětašedesátníkem

 • UNGER, Josef: Za Zdeňkem Měřínským rok poté

VVM 2017-1

 • MERKVART, Jan: Studio České televize v Brně vysílá 55 let. 2. část

 • DOLEŽEL, Jiří: K nejstarším dějinám rytířů z Lulče

 • MLČÁK, Leoš: Grafické ilustrace olomouckých tisků z let 1598-1639 od Jana Willenberga a Eliáše Hauptnera

 • HOMOLA, Aleš: Příběh dvou kaplí. Vznik a zánik barokních svatyní v krajině na Mikulovsku.

 • FIŠER, Zdeněk; ÚLEHLA, Vlastimil: Rolnický cukrovar akciový v Hulíně (1910-2012)

 • KOLÁŘ, Ondřej: Fenomén tzv. brenpartie a tuláctví na Ostravsku v 1. polovině 20. století

 • DEHNEROVÁ, Hana: Archeologické výzkumy na hradě Šternberk, okr. Olomouc

 • ZDUBA, Jan: Cesta na zkušenou moravského zahradníka Františka Zavřela v letech 1912-1919.

 • VÁLEK, David: Muzeum s archeologickými nálezy v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku

 • KOVÁŘ, Josef J.; KOVÁŘOVÁ, Lenka: Výstava "Poklady barbarů" v Moravském zemském muzeu

 • KOVÁŘ, Josef J.: Výstava "100 let BMW" v Brně

 • PELUNĚK, Lukáš F.: Dvě zlínská jubilea (Karel Pavlištík a Zdeněk Pokluda)

 • Podíl organizací Sokola na rozvoji knihoven. Ke 155. výročí vzniku české tělovýchovné organizace Sokol

VVM 2016-4

 • VIKTOŘÍK, Michael: Olomoucký válečný rok 1866. Ke 150. výročí vypuknutí prusko-rakouské války

 • MERVART, Jan: Studio České televize v Brně vysílá padesát pět let. 1. část

 • GOŠ, Vladimír; RYCHLÝ, Milan: Středověká kamenina na Jesenicku

 • PETROVSKÝ, Jan: O řadách hraničních kamenů v Moravském krasu a jejich původu. Poznámky k přírodovědeckému zázemí Stabilního katastru

 • ZLÁMALOVÁ, Aneta: Studie vývoje architektury v Litovli, Šternberku a Uničově v letech 1900-1970

 • SVOBODOVÁ, Jitka; ŠVEC, Jiří; VAŘEKOVÁ, Zuzana: Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. 2. část

 • ŠRÁMEK, Josef: Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 • UNGER, Josef: Výstava a publikace „Krnov – historie, archeologie“

 • KOHOUT, Štěpán: Internet a historické bludy: arcibiskup Salomon Bauer a Hundertwasser-Stovoda

 • BRŮŽA, Oskar: Nekrolog Zbyněk Z. Stránský

 • SEDLÁK, Jaromír: In memoriam prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika – vlastivědná literatura za rok 2015

VVM 2016-3

 • JUROK, Jiří: Tři dosud neznámí bývalí straníci markraběte Prokopa a pozdější radikální husité – M. z Barchova a Dašic, M. Salava z Lípy a M. Kotelenský.

 • PELUNĚK, Lukáš F.: Olomoucký osvícenec Jan Alois Hanke z Hankenštejna (1751-1806) aneb Syn panského sládka šlechticem.

 • UHLÍŘ, Dušan: Téměř zapomenuté jubileum. 100 let od smrti císaře Františka Josefa I.

 • FIŠER, Zdeněk: Profesor Ludovít Čulík a jeho slovenští žáci na gymnáziu v Přerově v letech 1875-1880.

 • ČEHOVSKÝ, Petr: Kaple sv. Jiří v Litovli v kontextu soudobé architektury a skulptury

 • SMOLKA, Zdeněk: Beskydy a lidé v poezii přelomu 19. a 20. století

 • FALTÝNEK, Karel: O národopisné činnosti P. Josefa Nováka v Moravičanech. K uplynulým výročím významného vlastivědného pracovníka

 • SVOBODOVÁ, Jitka; ŠVEC, Jiří; VAŘEKOVÁ, Zuzana: Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. 1. část

 • KUBÍČEK, Jaromír: PhDr. Kateřina Smutná odešla

 • ČERVENKA, Radim: Konference „Střední školství v českých zemích v 18. až 19. století – kontexty, bilance, perspektivy výzkumu“

VVM 2016-2

 • ČERMÁK, Martin; UNGER, Josef: Pohřební kaple Tasovců v Tasově (okr. Žďár nad Sázavou)

 • VÍCHOVÁ, Božena: Historie skoro detektivní. Po stopách středověkých plastik z kláštera voršilek v Brně

 • MRŇA, Jaroslav: Vývoj knižní kultury duchovních správců velkomeziříčské farnosti od počátků do roku 1944

 • PUŠ, Ivan: K osobnosti Richarda Johanna Hudeczeka (1842-1913) a jeho opozičnímu působení v olomouckém německém národním táboře

 • KREJČOVÁ, Jana: Církevní památky obce Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) a samota Skřivánkov (Lerchenfeld). K 560. Výročí 1. zmínky o obci. 2. část

 • BUDIŠ, Jaroslav: 60 let Historicko-vlastivědného kroužku v Adamově

 • BUDIŠOVÁ, Jarmila: 51. výročí vyhlášení Adamova městem

 • ČERMÁKOVÁ, Eva; GOLEC, Martin: Epigrafické památky Býčí skály

 • KRAJČOVIČ, Daniel: Historie vojenské výroby v Adamově

 • MERTA, Ondřej: K historii železářství střední části Moravského krasu

 • POKORNÝ, Pavel: Historie a současnost výroby měrné a čerpací techniky pro výdej pohonných hmot v Adamově

 • ŠEVČÍK, Radomír: Dokumenty k historii Adamovských strojíren ve fondu Moravského zemského archivu v Brně

 • HEJLOVÁ, Alena; KUKLOVÁ, Jarmila: Hrdina odboje a nestor českých historiků prof. PhDr. František Hejl, CSc. zemřel

 • PECHÁČEK, Kamil: Vzpomínka na Vlastimila Schildbergera st.

VVM 2016-1

 • VIKTOŘÍK, Michael: Jak se střeží pevnost. Pohled na každodennost pevnostního města v 1. polovině 19. století

 • JUROK, Jiří: Hašek z Valdštejna. Od straníka markraběte Prokopa k husitskému hejtmanovi, moravskému zemskému hejtmanovi a diplomatu...

 • UNGER, Josef; DIVÍŠEK, Jan; KIRCHNER, Karel; KUDLA, František; LACINA, Jan; BALÁŽOVÁ, Zuzana: Lomnická šibenice

 • BERNÁT, Libor: Moravané a Češi v matrice jezuitského gymnázia v Trenčíně

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Kdo stavěl a udržoval císařské silnice? S přihlédnutím k archivu velkostatku Lysického

 • KREJČOVÁ, Jana: Církevní památky obce Norberčany (Nürnberg, Nürnberk) a samota Skřivánkov (Lerchenfeld). K 560. Výročí 1. zmínky o obci – I. část

 • POSTRÁNECKÝ, David; UNGER, Josef: Epice, zaniklá ves v Šumné, okr. Znojmo

 • SEHNAL, Jiří: Slezské války v letech 1739–1740 očima augustiniánů ve Šternberku na Olomoucku

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2014. 2 část

 • KUBÍČEK, Jaromír: za univ. profesorem PhDr. Miroslavem Flodrem

VVM 2015-4

 • SULOVSKÝ, Jan: Z historie rozhlasového vysílání v Olomouci. K výročí začátku vysílání Českého rozhlasu Olomouc a výročí jeho novodobé existence

 • KUBÍK, Zdeněk: Nečekaný objev epitafu v presbytáři chrámu sv. Jakuba v Brně aneb Retrospektivní titulatura, erb a „barokní bublifuk“

 • ZLÁMALOVÁ, Aneta: Architektura v Olomouci v letech 1950-1980

 • CZAJKOWSKI, Petr; HOMOLA Aleš; NĚMEC Radomír, RIGASOVÁ Milada: Cesty k raně novověké kulturní krajině. III. Znojemsko – průběžné výsledky průzkumu

 • GROŠ, Vladimír; MICHNA, Pavel: Chování našich předků v obraze třídních výkazů ze zlomu 19. a 20. století. Na příkladu jedné slovácké příměstské vesnice

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2014. 1. část.

 • FIŠER, Zdeněk: Laudatio Vlastimilu Úlehlovi k 90. narozeninám

 • SMIŘICKÝ, Zdeněk: Odešel přítel našeho kraje, muzikolog, PhDr. Jan Trojan, CSc., em. prof. JAMU v Brně, (31. 5. 1926-26. 1. 2015)

 • KUBÍČEK, J.: Moravika – vlastivědná literatura za rok 2014

VVM 2015-3

 • JUROK, Jiří; LACEMBOK, Jindřích z Chlumu: Od purkrabího markraběte Prokopa k průvodci Jana Husa v Kostnici a husitovi.

 • KUBÍČEK, Jaromír: Zásluhy českého Cizineckého svazu na Moravě a ve Slezsku o propagaci památek a národopisu. Počátky cizineckého ruchu před sto lety

 • VAŠEK, Leoš: Sochy dvou sv. Řeholníků v Hrušovanech nad Jevišovkou a jejich tvůrce Paul Oswald

 • SOMER, Tomáš: Neznámá olomoucká listina z roku 1439. Příspěvek k dějinám olomoucké židovské obce v 1. polovině 15. století

 • MAHEL, Richard; KOČOVÁ, Eva: Poznámky k životu a dílu moravského historiografa Bedy Dudíka. K 200. výročí narození rajhradského benediktina

 • VÍCHA, František: Jak obtížně se narodila nová budova Moravského zemského archivu v Brně. K 25. výročí obnovy historického názvu

 • HLAVÁČEK, Petr: Farní cyrilská jednota ve Slavkově u Brna. K 130. výročí vzniku

 • HAVLÁT, Josef; KIRCHNER, Karel; LACINA, Jan; DIVÍŠEK, Jan: Cesta k tišnovské šibenici

 • MICHNA, Pavel: Ruské fotografie k 70. výročí osvobození Československa

 • VŠETIČKA, František: Brněnský emigrant Oskar M. Graf

 • VOHRYZEK, Stanislav: Výkopy na hradě Rokštejn na Jihlavsku v 18. století

 • KOVÁŘ, J. Josef; KOVÁŘOVÁ, Lenka: Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“v Brně

 • UNGER, Josef: Kolokvium a vernisáž v Tasově u Velkého Meziříčí

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2014 (36. rok trvání společnosti, 126. rok Muzejního spolku v Brně)

VVM 2015-2

 • RIEDL, Dušan: Ostrovní města v Pomoraví. Část II. Kapitola z dějin moravského urbanismu

 • VAVERKA, Ladislav: Zeměbranecké a dobrovolnické prapory země moravskoslezské ve válce 1809. Část II.

 • KONEČNÝ, Karel: Oslyvy 50. výročí vzniku Československa na Olomoucku. Věnováno profesoru Miloši Traplovi k jeho životnímu jubileu

 • UNGER, Josef; VELEK, Jan: Pokus o lokalizaci hrobů z bitvy u Loděnic roku 1185. K 830. výročí události

 • MAŇAS, Vladimír: K portrétům ostravských farářů 19. století

 • NEJEDLÁ, Alena: Zaniklá osada Topanov u Rybníků na okrese Znojmo. Příspěvek k poznání tamní kaple sv. Markéty

 • VÍCHOVÁ, Božena: Málo známá památka. Kaple sv. Anny v Hostěnicích u Brna

 • KOLÁŘ, Ondřej: Výstava „Tváře Velké války“ v olomouckém muzeu

 • KOVÁŘ, J. Josef: Výstava „Boskovický poklad“ v boskovickém muzeu

VVM 2015-1

 • RIED, Dušan: Ostrovní města v Pomoraví. Část I. Kapitola z dějin moravského urbanismu

 • VIKTOŘÍK, Michael: Hospodářské aktivity olomoucké židovské komunity v letech 1848-1938

 • VAVERKA, Ladislav: Zeměbranecké a dobrovolnické prapory země moravsko-slezské ve válce 1809. Část I.

 • MALACH, Roman: Vědecký odkaz regionálního historika PhMr. Františka Lipky

 • KOVÁŘ, J. Josef: Křest knihy „Pravěk Boskovicka“ v boskovickém muzeu

 • MALIVA, Josef: Nová publikace o moravském renesančním sochařství

 • MYSLIVEČKOVÁ, Hana: MORS ULTIMA LINEA RERUM: Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku

 • KUČA, Martin: Výstava „Vinobraní – oslava vína i historie“ ve Znojmě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2013 (35. rok trvání společnosti, 125. rok Musejního spolku v Brně)

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2013

 • ŠTĚPÁNEK, Ivo; VRBKA, Josef: Z Nákla (6.5. 1888-23. 11. 1964). Na paměť vlastivědného pracovníka Hané a Malé Hané

VVM 2014-Supplementum 2

 • UNGER, Josef: Předmluva

 • KUBÍČEK, Jaromír: PhDr. Pavel Michna, jeho archeologie a vlastivěda

 • UNGER, Josef: Na cestě životem s Pavlem Michnou

 • BLÁHA, Josef; PELUNĚK, F. Lukáš: Ludwig Heinrich Jeitteles (1830-1883). Příspěvek k osobnosti přírodovědce, profesora a prvního archeologa Olomouce

 • GOŠ, Vladimír; HAMALA, Jakub: Počátky Mohelnice a její opevnění

 • HLUBEK, Lukáš: Nález svatojakubské mušle ve městě Litovli

 • KONEČNÝ, Jan Lubomír: Hrad Gerharda z Obřan – rekonstrukce v kontextu historických událostí kolem přelomu 13. a 14. věku a blízkých posvitavských hradů

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Spolupráce mikulovského regionálního muzea s dobrovolnými spolupracovníky archeologického oddělení a kronikáři okresu Břeclav

 • KOUŘIL, Pavel; ŽÁKOVSKÝ, Petr: Středověký tesák z fortifikované polohy Hradisko u Radkova

 • KOVÁŘ, Jan Josef; ROŠTÍNSKÝ Pavel; KOS, Petr: Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravské a slezské recenzované archeologické, historické a vlastivědné časopisy

 • LOSKOTOVÁ, Irena: Kachlový soubor z areálu cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Co odnesl čas...aneb Historicko-archeologické oddělení Moravského zemského muzea a jeho lidé

 • NECHVÁTAL, Bořivoj: Středověký poutní odznak z vyšehradu

 • PLAČEK, Miroslav: Objev tušeného – středověký hrádek u Čeložnic na Kyjovsku

 • ŠEDO, Ondrej: Využití ortofotomap při poznávání příznaků aucheologického objektu od Nové Vsi u Pohořelic

 • DEHNEROVÁ, Hana; ŠLEZÁR, Pavel: Nové nálezy raně středověkých severských závaží z Olomouce

 • UNGER, Josef: Tišnovská šibenice

 • PĚNIČKA, Robin: Kostrové nálezy a zacházení s těly zemřelých na šibenici v Tišnově

 • ZDUBA, Jan: Vzhled a zařízení radnice ve Velké Bíteši roku 1728

VVM-2014-4

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Sbírka plakátů a vyhlášek z let 1914-1918 v Městském muzeu Klobouky u Brna

 • VAŠEK, Leoš; STERZ, Vinzenz: Boskovický rodák – tvůrce prvního papírenského stroje v habsburské monarchii. Příspěvek k dějinám moravsko – rakouských vztahů

 • HOMOLA, Aleš a kol.: Cesty k raně novověké kulturní krajině. II. Jaroslavicko – průběžné výsledky průzkumu

 • FLÉGL, Jiří: Příspěvek k dějinám Židovské náboženské obce Valašské Meziříčí

 • KADLEC, Petr: Nové objevy pravěkých sídlišť a raně středověkého pohřebiště v Uničově. Záchranný archeologický výzkum v poloze „Šibeník“ a jeho okolí

 • ZLÁMALOVÁ, Aneta: Letní vily na Stražisku (okr. Prostějov)

 • KLOBOUK, Zdeněk; INDRÁK, Petr: Poslední let letounu B-24 – J 4251319 („69“). K událostem před 70 lety

 • KOVÁŘ, J. Josef: Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu

 • PELUNĚK, F. Lukáš: Konference „Valašsko – historie a kultura“ v Rožnově pod Radhoštěm

 • KUBÍČEK, Jaromír: Univerzitní profesor Miloš Trapl a moravská vlastivěda

 • MERVART, Jan: Za významným moravským archeologem Zdeňkem Klanicou

 • PELUNĚK, F. Lukáš: Vzpomínka na paní Julii Mackerlovou (*13. března 1920 – 11. března 2014

 • PAVLÍK, Josef: Malíř Slovácka a Vysočiny Václav Jícha (1874-1950)

 • Moravika – vlastivědná literatura za rok 2013 – heimatkundliche Literatur im Jahre 2013 – the regional literature in 2013 (J. Kubíček)

VVM-2014-3

 • ŠRÁMEK, Josef: Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vazby k Moravě ve středověku

 • KŘENKOVÁ, Zuzana; ŘÍHOVÁ, Vladislava: Náhrobní monument Půty z Lichtenburku v Jemnici a jeho reflexe v pramenech

 • VIKTOŘÍK, Michael: Šumperský průmysl a podnikání ve firemních spisech Kraj. soudu v Olomouci. Příspěvek k hospodářských dějinám města 1850-1914 (1948)

 • PLAŠIL, Filip; POJMON, P. František: Život a dílo mezi Brnem a Polnou. Portrét kněze Sušilovy družiny, redaktora časopisu Hlas a mecenáše rodného města

 • SEHNAL, Jiří: Návštěva zábrdovického opata v Holešově roku 1658

 • VELEK, Jan: Ideová rekonstrukce rozetového okna v bývalém konventním kostele cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou

 • VÍCHA, FRANTIŠEK, „Rohlík´´: Moderní funkcionalistická stavba v Brně, na Kounicově ulici č. 65

 • UNGER, Josef: Výstava „Venkovské kostely v srdci Vysočiny“ v Jihlavě

 • KOVÁŘ, J., Josef: Výstava Archeologie v obrazech na Masarykově univerzitě v Brně

 • ŠIMANDL, Jaroslav: 44. konference vlastivědných kroužků Brno - Žarošice

 • DEJMAL, Miroslav: Technické zařízení objevené na dvoře muzea v Žarošicích

 • FRYDRYCH, Karol: Příspěvek k hudební kultuře Žarošic. Skladby věnované Žarošicím

 • HLAVÁČEK, Petr: Žarošice a kantoři

 • HORÁK, Jan: Jak jsem znal Jaroslava Vlacha

 • JIRÁK, Matouš: Hraniční kameny v oblasti Ždánicka

 • MARTÍNEK, Jan: Výzkum historických cest – pilotní projekt

 • MALINA, Jaroslav: Sedmdesátiny Prof. Josefa Ungera (narozen 11.9. 1944)

 • KALINOVÁ, Alena: Sto let od narození Ludvíka Kunze

 • BLAHA, Jiří, jun.: Vzpomínka na vzácného člověka – revírníka Jiřího Blahu a jeho archeologickou činnost

VVM 2014-2

 • SADEK, Bohumil; PRAVLOV: Ves – městečko a jeho kostel

 • UNGER, Josef; NEMCSICS, Ákos: Tasovská rotunda. Archeologický výzkum a rekonstrukce

 • MACHÁČKOVÁ, Romana: Moravská bibliofilská produkce ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně

 • KREJČOVÁ, Jana: Poutě z Moravy do Mariacel v Rakousku. Úcta k Panně Marii Mariacelské na Moravě

 • SEHNAL, Jiří: Co je nového v dějinách hudby na Moravě?

 • GROWKA, Květoslav: Zlatá medaile Marie Terezie olomouckým měšťákům

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů

 • BLECHA, Jaroslav: Nedávné aktivity divadelního oddělení Moravského zemského muzea v Brně

 • POGODOVÁ, Jiřina: Výstava Baťa/Zlín. Mnichovská výstava o Baťovi a jeho významu

 • KUBÍČEK, Jaromín: Dvacet let činnosti Klubu historie a vlastivědy Hustopečska

 • VÍCHOVÁ, Božena: Loňské novinky ze zámku ve Slavkově u Brna

 • KOVÁŘ, Josef Jan, FRIDRICH, Martin: Světové setkání habánů v Hustopečích

 • BRODESSER, Slavomír: K životnímu jubileu Ludvíka Bercrediho

 • SEHNAL, Jiří: Vzpomínka na Dr. Františka Spurného

 • GRUNDA, Blahomil: Moravský přírodovědec Josef Pelíšek (1909-1993)

VVM 2014-1

 • POKLUDA, Zdeněk: Proměna Zlína: Baťovo průmyslové a zahradní město: Ke 120. výročí vzniku firmy Baťa

 • BRODESSER, Slavomír: Christian Carl André: K 250. výročí narození spoluzakladatele Moravského zemského muzea

 • KUBÍČEK, Jaromír: Životní jubileum doc. PhDr. Bohumíra Smutného, Dr.

 • NESLÁDKOVÁ, Ludmila: Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti

 • FIŠER, Zdeněk: In margine jedné knihy: Jakub Zouhar: August Anton Legis-Glückselig (1806-1867)

 • ŠRÁMEK, Josef: Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin?: Cesta Rajhradu k probošství v horizontu 11. - 14. století

 • TRAPL, Miloš: K 50. výročí Kabinetu regionálních dějin Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • PAPAJÍK, David: Aktivity a plány Kabinetu regionálních dějin při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v současnosti

 • HLUBEK, Lukáš: Mladohradištní pohřebiště na území bývalého soudního okresu Litovel

 • ORLITA, Zdeněk: Dobrý strom se stonásobným ovocem Mariánské kongregace v měšťanské společnosti barokní Moravy

 • PELUNĚK, Lukáš F.: Olomouc, město učenců

VVM 2013-4

 • Pavel Šlézar, Nové poznatky ke zpracování kovů z Uničova ve středověku. K 800. výročí založení Uničova

 • Zuzana Haraštová, František Spurný: Čarodějný učeň a inkvizitor v jedné osobě - František Spurný

 • Aneta Zlámalová, Působení architekta Eduarda Žáčka v Prostějově

 • Petr Czajkowski - Aleš Homola - Milada Rigasová: Cesty k raně novověké kulturní krajině. I. Mikulovsko - průběžné výsledky průzkumu

 • Božena Víchová: Brněnská výstava „Útěk za životem“. Řekové v Československu a Češi u jižních Slovanů

 • Bohumír Samek: Rozumět městu

 • Lukáš F. Peluněk: Římané v Olomouci

 • Pavel Michna: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2012 - Overview of archaeological research in Moravia and Silesia in 2012

 • Bohumír Smutný: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2012. 34. rok trvání společnosti (124. rok Musejního spolku v Brně)

 • P. Balcárek: Ve víru třicetileté války

 • J. Gregárek: Suchá Loz 1261-2011

 • V. Janáček: Pamětní kniha rodiny Janáčkovy, jakož i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic

 • M. Klement: Ravensbrück. Františka Klementová vzpomíná

 • J. Malíř a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918

 • C. Ottawa: Das Gedächtnis der Stadt. Die Gedenktafeln Wiens in Biografien und Geschichten

 • M. Pojsl: Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa

 • B. Smutný: Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764–1948

 • P. Šopák a kol.: Vademecum muzeologie

VVM 2013-3

 • FIALA, Jiří: 440 let vysokého učení v Olomouci

 • UHLÍŘ, Dušan: Případ jednoho zapomenutého souboje na Opavsku

 • VELEK, Jan: Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše

 • KOVÁŘ, Josef Jan: Výstavní projekt "Cyril a Metoděj. "Doba, život, dílo" v Moravském zemském muzeu

 • VRBKA, Svatopluk: 100 let Muzejního spolku v Mikulově

 • KOVÁŘ, Josef Jan: Konference "Počítačová podpora v archeologii" 23.-25. května 2012 v Lokti nad Ohří

 • SAMEK, Bohumil: Roky Miloše Stehlíka

 • VÍCHOVÁ, Božena: Jubileum prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc.

 • KUBÍČEK, Jaromír: Sto let od narození Jaroslava Vlaha, organizátora vlastivědné práce na Moravě

 • PELUNĚK, Lukáš F.: Jaroslav Mackerle (1913-1964), významná osobnost moravské vlastivědy

 • ŠRÁMEK, Josef: K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb O jednom obrazu Kosmovy kroniky

 • SVOBODOVÁ, Eva: Postoj olomouckého biskupa Roberta k emancipačním snahám církve 13. století / Eva Svobodová

 • SAMEK, Bohumil: Dva olomoucké domy a problém jednoho erbu

 • HRABOVÁ, Libuše: Vila Gisely Krickové a Pavlíny Neumannové v Olomouci, na třídě Spojenců 10

 • KUBÍČEK, Jaromír: Porady slovenské inteligence v Luhačovicích

 • HLAVÁČEK, Petr: Bílá místa kantorské hudby mizejí jen zvolna: Pramenná studie z Hodonic u Znojma, Hustopečí, Branné a Starého Města pod Sněžníkem

 • VÍCHA, František: Nová divadelní budova v Brně, Orlí ulici aneb Jak se to vše rodilo: O jedné problematické novostavbě v historickém jádru města

 • BARTÍK, Jaroslav: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v trati "Široké" u Jemnice (okr. Třebíč)

VVM 2013-2

 • BRODESSER, Slavomír: Odešel nestor moravských archeologů

 • KUBÍČEK, Jaromír: Podíl cyrilometodějských spolků na národním obrození Moravy 1848-1863

 • KOPECKÝ, František: Správci farností na slavkovském bojišti v roce 1805 podle kronik a archivů

 • KUNDERA, Jan: Vážanský kostel sv. Bartoloměje - hudební historie na kúru v minulých stoletích

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese a její význam pro region

 • MLATEČEK, Karel: Vážany nad Litavou a středověké osídlení Slavkovska

 • VÍCHA, František: Práce na Státním zámku Slavkov u Brna pod Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Brně v letech 1973-1986

 • VÍCHOVÁ, Božena: Vzpomínka na PhDr. Dagmar Šaurovou, CSc. a slavkovské muzeum

 • VAŠEK, Leoš: Sochy sv. Cyrila a Metoděje z Rousínovce na Vyškovsku jako doklad dvou etap kultu moravských zemských patronů

 • MAŇAS, Vladimír: Cyrilometodějské oslavy ve Vídni (1708-1783): pozapomenutá reprezentace Moravy v sídelním městě monarchie

 • SPÁČILOVÁ, Jana: Contiho moteto k poctě svatých Cyrila a Metoděje

 • ILLÁŠ, Martin: Príspevok k otázke predrománskej drevenej sakrálnej architektúry na Morave a západnom Slovensku

 • VÍCHOVÁ, Božena: Phdr. Vítězslav Ćech, CSc. - jubileum

 • ŠIMANDL, Jarosla: 43. konference vlastivědných kroužků ve Vážanech nad Litavou

 • HOFÍREK, Petr: Historie vážanského kostela sv. Bartoloměje a farnosti / Petr Hofírek

VVM 2013-1

 • KUBÍČEK, Jaromír: 125 let Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • TKADLECOVÁ, Alžběta: Továrna nábytku, stavebních prací a dřevěného zboží rodiny Osolsobě v Rousínově

 • SAMEK, Bohumil: Ignác Günter a kouzlo detailu: K poznání "signatury" opavského malíře

 • VÍCHA, František: Novostavba v městské památkové rezervaci Mikulov - Galerie Závodný

 • ŘIHÁK, Hynek: Sirotčí spolek v Žabobřeskách: K počátkům sociální péče o děti v Brně-Žabobřeskách

 • KOVÁŘ, Josef Jan: Výstava "Zlato, symbol moci a bohatství" v Moravském zemském muzeu v Brně

 • VÍCHOVÁ, Božena: Výstava v Galerii Ars v Brně

 • PELUNĚK, Lukáš F.: Konference "Malá Haná - Paměť kulturní krajiny" v Jevíčku

 • MARTINEC, Ivo: K pětaosmdesátinám prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, Csc.

 • BRODESSER, Slavomír: Blahopřání docentu Jaromíru Kubíčkovi k narozeninám

 • KUBÍČEK, Jaromír: Jaroslav Šimandl pětašedesátiletý

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K otázce knížecího hradu na Starém Brně

 • ČAPSKÝ, Jiří: PhDr. Jiří Jurok, CSc. (8. XII. 1952) šedesátiletý

 • SAMEK, Bohumil: Zapadlý (?) vlastenec Jakub Trnka

 • PROCHÁZKA, Rudolf: Archeologie a chrám sv. Petra a Pavla v Brně

 • MERTA, David: Druhá starobrněnská rotunda

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Brněnské radnice a jejich pověsti

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Tajemný hrad Veveří

 • UNGER, Josef: Žena z hrobu 89 na pohřebišti z 9. až počátku 10. století v Divákách (okr. Břeclav)

 • UHLÍŘ, Dušan: Požár kostela ve Křtinách u Brna v roce 1844

 • KUBICA, Jan: Český a německý domov Oty Filipa v korespondenci s Ludvíkem Vaculíkem, Josefem Śkvoreckým a Janem Skácelem

VVM 2012-4

 • BALCÁREK, Pavel: Ludvík Raduit de Souches, hrdinný obránce Brna proti Švédům

 • MALÝ, Radek: Návrat dvou německy píšících moravských básníků do české literatury - Vlastimil Artur Polák a Hugo Sonnenschein

 • PAVELKOVÁ, Jindra: Donátoři v rodě pánů z Kunštátu: Příspěvek k poznání knižní kultury na Moravě ve 14. a 15. století

 • ŠLÉZAR, Pavel: Uničovský pranýř

 • KLOBOUK, Zdeněk: V Klopotovicích jsme uvedli do života další knihu věnovanou regionální historii

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2011

 • VÍCHOVÁ, Božena: Jubileum Věry Kovářů

 • PÍSKOVÁ, Milada: Jubilea Vincence Praska: (1843-1912)

VVM 2012-3

 • ŠRÁMEK, Josef: Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických: Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání

 • SAMEK, Bohumil: Olomoucké merky: Olomoucké marginálie - 3

 • VEČERKOVÁ, Eva: Bohutické hody v proměnách tradice

 • PŘICHYSTAL, Antonín: Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea

 • KUBÍČEK, Jaromír: Výstava "Morava vypráví..." v rajhradském Památníku literatury

 • BRODESSER, Slavomír: Dvousté výročí vzniku Moravskoslezské hospodářské společnosti: K počátkům Moravského zemského muzea

 • SVOBODOVÁ, Hana: Historie a současnost Městského muzea a galerie v Hranicích

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2010

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika - vlastivědná literatura za rok 2010

VVM 2012-2

 • DRENČKOVÁ, Lýdia: Ženy v parlamentních volbách první Československé republiky

 • SEHNÁLKOVÁ, Kristina: Muzeum Komenského v Přerově v letech 2011 až 2012

 • KUBÍČEK, Jaromír: Mezinárodní konference "Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii" ve Vlašimi

 • KUBÍČEK, Jaromír: Vlastivěda moravská vychází již 115 let aneb Nekalé praktiky jednoho reeditora

 • TRAPL, Miloš: Docent Miloš Kouřil osmdesátníkem

 • KUBÍČEK, Jaromír: PhDr. Emil Kordiovský sedmdesátiletý

 • BRODESSER, Slavomír: Historik Zdeněk Fišer šedesátníkem

 • KUBÍČEK, Jaromír: Odešel profesor PhDr. Jaroslav Marek

 • VÍCHOVÁ, Božena: Vzpomínka na PhDr. Dagmar Šaurovou, CSc.

 • SLEZÁKOVÁ, Monika: Charakteristika a historická interpretace vampýrských událostí na Moravě a ve Slezsku

 • GROLICH, Vratislav: Med. Dr. Jindřich Wankel. Lebky z jeskyně Býčí skála u Adamova v Moravském krasu

 • SELUCKÝ, Pavel: Nově uveřejněná dokumentace Jiřího Maria Veselého z výzkumu kostela na hradisku sv. Klimenta u Osvětiman v letech 1961 a 1962

 • BERROVÁ, Petra: Moravská národnost podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2011

 • JIRÁK, Petr: Poznámky k problematice původní lokace obce Čehovice u Prostějova

 • VÍCHOVÁ, Božena: Malá vzpomínka na období normalizace

 • SVOBODA, František: Stavba věží kostela v Přibyslavicích, okres Třebíč

 • BRODESSER, Slavomír: Starý zámek v Jevišovicích, minulost a přítomnost oživlé památky

VVM 2012-1

 • KUBÍČEK, Jaromír: Jan Helcelet: K 200. výročí narození redaktora prvních českých novin v Olomouci

 • SAMEK, Bohumil: Opět: Jan Kapistrán nebo Bernardin Sienský?: K výkladu výzdoby zvonu ve Vílanci u Jihlavy

 • KOVÁŘ, Josef Jan: Vzpomínka na Mgr. Aleše Tinku (1968-2011)

 • VÍCHOVÁ, Božena: Vzpomínka na Olega Suse

 • ŠIMANDL, Jaroslav: XLII. konference vlastivědných kroužků v Bohdalicích

 • ČERNUŠÁK, Tomáš: Průjezd papežského diplomatického poselstva Vyškovskem v roce 1597

 • KUBÍČEK, Jaromír: Říšský rytíř Michael Manner na Bohdalicích a revoluční rok 1848

 • NOVOTNÝ, Jiří: Rod Doupovců na Vyškovsku

 • NOVOTNÝ, Jiří: Jihohanácký kroj: Poznámky k obnově původního kroje v Manerově

 • RŮŽIČKOVÁ, Michaela: Bohdalice v děkanských matrikách Moravského zemského archivu v Brně

 • GOŠ, Vladimír: Z Loštic až na konec světa: Nové objevy severomoravské středověké keramiky v západní Evropě

 • VESELÝ, Martin: Zbožné odkazy olomouckých měšťanů ve světle Památné knihy olomoucké

 • MLČÁK, Leoš: Barokní a klasicistní zvonaři ve Znojmě, Mikulově a Valticích

 • TKADLECOVÁ, Alžběta: Velkomoravská historie a cyrilometodějská tradice na freskách a obrazech klášterního kostela na Velehradě

 • KLEMPÍŘOVÁ, Veronika: Deportace Židů z města Bzenec v lednu 1943: Na paměť 70. výročí počátku holocaustu

 • GRUNDA, Blahomil: Sociální činnost Lucie Bakešové-Wanklové: K dějinám Ženské útulny a Domu útěchy v Brně

 • ŘIHÁK, Hynek: Brněnský školský spolek Brandl na počátku 20. století: Ke 140. výročí jeho vzniku

 • CEJPEK, Josef: Činnost ochotnických divadelních souborů na někdejším okrese Rýmařov v letech 1945-1958

VVM 2011-4

 • ŠRÁMEK, Josef: Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických: Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání

 • SAMEK, Bohumil: Olomoucké merky: Olomoucké marginálie

 • VEČERKOVÁ, Eva: Bohutické hody v proměnách tradice

 • PŘICHYSTAL, Antonín: Unikátní pravěká sekerka ze sbírek jesenického muzea

 • KUBÍČEK, Jaromír: Výstava "Morava vypráví..." v rajhradském Památníku literatury

 • BRODESSER, Slavomír: Dvousté výročí vzniku Moravskoslezské hospodářské společnosti: K počátkům Moravského zemského muzea

 • SVOBODOVÁ, Hana: Historie a současnost Městského muzea a galerie v Hranicích

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2010

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika - vlastivědná literatura za rok 2010

VVM 2011-3

 • MACHOVÁ, Jitka: Historický fond Moravské zemské knihovny v Brně on-line aneb Kliknutím myši ke všem dokumentům

 • HANUŠOVÁ, Veronika: Zpráva o 7. konferenci enviromentální archeologie v Brně

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2010: 32 let trvání společnosti (122. rok Musejního spolku v Brně)

 • KRČÁL, Martin: Brněnský advokát JUDr. Jaromír Appel a jeho odbojová činnost

 • DROZDOVÁ, Eva: Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181-6.12. 1240)

 • TROJAN, Jan: Tomáš Fryčaj, farář obřanský, národní buditel a tvůrce populárního Katolického kancionálu

 • SAMEK, Bohumil: Architektura kaple sv. Alexia v Olomouci

 • MELZER, Miloš: Etnický obraz charvátských vesnic na Mikulovsku na základě cenzálních listin 1930

 • POGODOVÁ, Jiřina: Tvůrčí korespondence architekta Georga von Hauberrissera s arcivévodou Evženem Habsburským

 • ANTOŠ, Pavel: Věž kostela v Pavlově, okr. Brno-venkov, a její útočištná funkce

 • SAMEK, Bohumil: Olomoucké baroko - Výtvarná kultura let 1620-1780: Výstava v Olomouci 2. prosince 2010 až 27. března 2011

VVM 2011-2

 • MAHEL, Richard: K počátkům vědecké činnosti rajhradského benediktina a moravského historika Františka Bedy Dudíka (1815-1890)

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Král, který létal v Ostravském muzeu

 • MAŇAS, Vladimír: K jubileu prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc.

 • ŠIMANDL, Jaroslav: XLI. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Bílovicích

 • KUBÍČEK, Jaromír: Kulturní osobnosti Velkých Bílovic v minulosti

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Vinařství ve Velkých Bílovicích a na břeclavském panství v 17. století

 • SVOBODA, Antonín: Velké Bílovice - město lidových tradic, vína a ovoce

 • SAMEK, Bohumil: Jan Kapistrán a Jan Filipec v Olomouci: Olomoucké marginálie - 1.

 • JEMELKA, Martin: Amatérské divadelní aktivity ostravského dělnictva v letech 1918 - 1948

 • BERROVÁ, Petra: Přesuny obyvatelstva brněnské svatopetrské farnosti během 18. století

 • ŘIHÁK, Hynek: K 160. výročí narození Eugena Bőhm von Bawerk, rakouského národohospodáře a brněnského rodáka

 • PSOTA, František: Josef Šmíd - osud partyzána a hrdiny osvobozovacích bojů na Olomoucku: Vzpomínka na spolužáka a kamaráda

 • VALOCH, Karel: Poklady Moravy v Praze

 • BRODESSER, Slavomír: Půl století Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště

 • NOVOTNÝ, David: Muzeum vězeňství v Uničově se představuje

VVM 2011-1

 • KUBÍČEK, Jaromír: Vesna ve vzpomínkách Vilmy Rychetské: K 125. výročí založení První české pokračovací školy pro dívky v Brně

 • KOVÁŘ, Josef Jan: Výstava "Letecká tajemství nad Jeseníky" v jesenickém muzeu

 • JELÍNKOVÁ, Lucie: Muzeum bez muzea v Šenově u Ostravy

 • KUBÍČEK, Jaromír: K osmdesátinám Josefa Jančáře

 • BRODESSER, Slavomír: Devadesátiny nestora české archeologie Karla Valocha

 • KUBÍČEK, Jaromír: Rudolf Dvořák - 150 let od narození historika z Moravy

 • KOSTRHUN, Petr: Před 150 lety se narodil učitel a archeolog Jan Knies

 • ŠIKULA, Martin: Severní Horácko v prvním roce kolektivizace na pozadí územně správní reformy a politických změn (Novoměstsko, Bystřicko a Žďársko)

 • FIŠER, Zdeněk: Žák a učitel: Z korespondence Karla Absolona a Františka Kameníčka

 • ŠIMEČEK, Zdeněk: Návrh Jana Aloise Hankeho na zřízení knihovny v Brně v roce 1786

 • PAJER, Jiří: Novokřtěnci ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku

 • ČEHOVSKÝ, Petr: Pozdně gotické náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí 1450-1520

 • PLAŠIL, Filip: Působení vlasteneckého kněze P. Josefa Klímy z Milíkova a Velkého Meziříčí na Brněnsku: K poznání činnosti pokračovatelů Sušilovy družiny

 • BALCÁREK, Pavel: Rambaldo z Collalta - dobyvatel Mantovy a moravské Brtnice

 • CEPEK, Josef: Posílení vojenské posádky v Rýmařově v roce 1945

VVM 2010-4

 • MLATEČEK, František: Vývoj poznání, popisu a ochrany krajiny Boskovicka: Na paměť 400. výročí první zprávy o Moravském krasu

 • VÍCHA, František: Zemřel stavební inženýr Vladimír Fiala - statik, památkář a vlastivědný badatel

 • BRODESSER, Slavomír: Půlstoletí od úmrtí Karla Absolona (1877-1960)

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika - vlastivědná literatura za rok 2009

 • NEČAS, Ctibor: Z cikánského pitavalu: Příhody ze života jedné menšinové populace za první světové války na Brněnsku

 • ŠIMEK, Tomáš: Ke kterému Újezdu patří rok 1334?: K 660. výročí první zmínky o Újezdu u Tišnova

 • BRODESSER, Slavomír: Moravský kras známý i neznámý

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Nová expozice na Pohansku u Břeclavi a odhalení sochy knížete Rostislava

 • PETRÁKOVÁ, Blanka: Muzeum luhačovického Zálesí

 • MICHNA, Pavel: Na paměť nálezu Žaltáře novgorodského z 10. století, nejstarší památky slovanského písemnictví

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2009

 • KUBÍČEK, Jaromír: K sedmdesátinám PhDr. Slavomíra Brodessera

VVM 2010-3

 • KUBÍČEK, Jaromír: 200. výročí narození Jana Ohérala - novináře a demokratického vlastence

 • HARAŠTOVÁ, Zuzana: Historiografie čarodějnických procesů v českých zemích

 • VÍCHA, František: Radnice v Jihlavě

 • KREJČOVÁ, Jana: Jívová na Olomoucku

 • CENDELÍN, Dušan: Přechody Bílých Karpat z Moravy do Pováží: Přehled lokalizace dopravních linií a moravské příhraniční fortifikace

 • KUBÍČEK, Jaromír: Muzeum českého a slovenského exilu v Brně

 • SEHNAL, Jiří: Výstava "Hudební osobnosti Valtic"

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2009: 31 let trvání společnosti (121. rok Musejního spolku v Brně)

 • KUBÍČEK, Jaromír: Jaroslav Krejzla devadesátníkem

VVM 2010-2

 • DVOŘÁK, Jaromír: Tomáš Masaryk o pokroku, vývoji, osvětě, ale i globalizaci: K 160. výročí narození filozofa a prvního československého prezidenta

 • PAVLÍČKOVÁ, Pavla: Městské muzeum a galerie Polička v roce otevření Centra Bohuslava Martinů - 2009

 • SMUTNÝ, Bohumír: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2009

 • SAMEK, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska: trochu historie, zkušeností a hledání zítřka

 • SVĚRÁK, Vlastimil: Devadeástiny PhDr. Františka Hoffmanna

 • MICHNA, Pavel: PhDr. Pavel Balcárek sedmdesátiletý

 • KOPEČNÝ, Petr: Radomír Luža (1922-2009)

 • TROJAN, Jan: Operní událost v Uničově roku 1770. Florian gassmann: La contessina: Na paměť 240. výročí uničovského setkání dvou monarchů

 • BALCÁREK, Pavel: Papežský nuncius Carlo Caraffa a Morava: Nové prameny k dějinám pobělohorské doby

 • KOPP, Antonín: K počátkům sklárny Janštejn na Jihlavsku aneb Je sklárna Janštejn 200 let stará?

 • KŘENKOVÁ, Zuzana: K nejstarším dějinám a stavebnímu vývoji kláštera františkánů observantů v Olomouci

 • VÍCHOVÁ, Božena: Můj životopis a moje osudy: Vzpomínky Eduarda Pokorného z Řípova na Třebíčsku

 • BERROVÁ, Petra: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

 • KUBÍČEK, Jaromír: Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě po pěti letech

VVM 2010-1

 • KUCHAŘOVÁ, Veronika: Pittsburská dohoda a její moravský signatář Msgre. Oldřich Zlámal: Ke 100. výročí založení Česko-americké národní rady

 • ŠIMANDL, Jaroslav: XI. konference vlastivědných kroužků v Boleradicích

 • NEZHODOVÁ, Soňa: Hanácké Slovácko a jeho slavnostní kroj

 • SEHNAL, Jiří: Ideový návrh na výzdobu velkého sálu kroměřížského zámku z roku 1691

 • SOUKUP, Daniel: Legenda O zpívajícím chlapci - obraz Židů v Olomouckých povídkách

 • MARTULIAK, Pavol: Rímskokatolícke gymnázium v Banskej Bystrici v 50. a 60. rokoch 19. storočia a českí profesori

 • SVOBODOVÁ, Kamila: Vinice na jihovýchodní Moravě v 17.-19. století

 • STRYJOVÁ, Dagmar: Moravský rodák MUDr. Jaromír von Mundy, zakladatel rakouské vojenské sanitní služby

 • JOHN, František: Zvony augustiniánského kláštera Corona sanctae Mariae u Třebařova na Svitavsku

 • ŠUDOMOVÁ, Miroslava: Výstava "Skvosty italské gotiky - Ćeské země a Furlansko ve středověku" v Mikulově

 • PODBORSKÝ, Vladimír: Vzpomínka na PhDr. Augustina Šika (6.10.1931-16.11.2009)

VVM 2009-4

 • JEMELKA, Martin: Závodní osada Československých továren na dusíkaté látky v Ostravě-Nové Vsi

 • KUBÍČEK, Jaromír: Německý tisk v českých zemích, jeho stav a zpracování

 • ANTOŠ, Pavel: Stavby kostelů na majetcích rodu Schenků: Příspěvek k otkázkám kolonizačního procesu v polovině 13. století na jižní a západní Moravě

 • VÍCHA, František: Historie domu U zlaté studny na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

 • UNGER, Josef, 1944: Kolokvium "Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě"

 • NOVÁK, Karel: Lichtenštejnský dům v Břeclavi

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2008

 • KOPEČNÝ, Petr: Odešel historik moravského domácího odboje JUDr. František Vašek

 • SEDLÁČEK, Jan: Historicko-vlastivědný kroužek v Adamově: Na paměť jeho spoluzakladatele Jaroslava Zelíka

VVM 2009-3

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Smutné 70. výročí roku 1939 s přihlédnutím k událostem v Brně a na Moravě

 • ŠTĚPÁN, Václav: Neznámý opavský dokument k životu Jana Sarkandera

 • NOVOTNÝ, Aleš: Nástupnictví Přemyslovců jako "závody v plození"

 • PECHOVÁ, Jarmila: Výroční obyčeje a zábavy v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku: Od Nového roku po výmlat

 • DVOŘÁKOVÁ, Kateřina: Gotické nástěnné malby a kostel sv. Kříže v Nebovidech na Brněnsku

 • CENDELÍN, Dušan: Brněnský brod: Sedm glos k vývoji raně středověkého Brna z pohledu viatiky

 • HLAVÁČEK, Petr: Triviální školství v Dambořicích na Hodonínsku

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2008

 • PAVLÍK, Josef: Devadesátiny doubravického malíře Stanislava Bělíka

VVM 2009-2

 • KOPEČEK, Pavel: Povstání v Přerově 1. května 1945

 • MAŇAS, Vladimír: Výstava "Růžová zahrádka" v Arcidiecézním muzeu Olomouc

 • KOVÁŘ, Josef J.: Výstava "Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska" v Uherském Hradišti

 • VÍCHOVÁ, Božena: Byl aristokrat, ale říkali mu "Rudý hrabě"...: Na paměť mecenáše a sociálně cítícího i konajícího českého šlechtice JUDr. Václava Kounice

 • ŠTĚPÁN, Václav: Dějiny sklárny v Olomučanech na Blanensku

 • ŠTARHA, Ivan: Městečka západní Moravy

 • VÍTEK, Tomáš: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov

 • POKLUDA, Zdeněk: O našich biskupech a také o neposedných písmenkách aneb Lichtenštejn nebo Liechtenstein?

 • STARYCHA, Miroslav: Nová monumentální socha Milana Rastislava Štefánika zhotovená v Blansku: K 90. výročí tragické smrti spoluzakladatele ČSR

 • ŘEHÁČEK, Karel: Závěr života defraudanta a podvodníka JUDr. Karla Zajíčka (1934-1937): K jedné společenské aféře prvorepulikového Ostravska

 • CEPEK, Josef: Události a jejich ohlasy související s vyhlášením částečné mobilizace v roce 1921 na někdejším politickém okrese Rýmařov

VVM 2009-1

 • FIŠER, Zdeněk: Morava a (Riegrův) Slovník naučný

 • VÍCHA, František: Opět ke komendě řádu německých rytířů ve Slavkově u Brna

 • KUBÍČEK, Jaromír. Profesor PhDr. Jaroslav Mezník odešel

 • PAPAJÍK, David: Zemřel archivář a historik doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc.: Hrst vzpomínek žáka, kolegy a spolupracovníka

 • SEHNAL, Jiří: Mezioborové sympozium Jezuité a Brno

 • KUBÍČEK, Jaromír XXXIX. konference vlastivědných kroužků v Adamově

 • RIEDL, Dušan: Zahrada a park Liechtensteinů v Adamově

 • PAPAJÍK, David: František Pokorný a páni ze Śvábenic

 • PLCHOVÁ, Jarmila: Důl Kukla - Václav Nosek v Oslavanech (1861-1973)

 • VIKTOŘÍK, Michael: Olomoucký advokát JUDr. Leopold Pospíšil: Životní osudy významné osobnosti prvorepublikové Olomouce

 • MLČÁK, Leoš: Zvonaři v Brně v letech 1650-1950

 • ŠTĚPÁN, Jan: K požáru Kroměříže v roce 1666

 • VEČERKOVÁ, Eva: Řehořská obchůzka v Hostákově na Třebíčsku v roce 1907 / Eva Večerková

 • KUBÍČEK, Jaromír: 120 let Muzea Komenského v Přerově

VVM 2008-4

 • MAHEL, Richard: "Študující mládeži a všem milým krajanům...": První vydání českých dějin Františka B. Dudíka z roku 1848

 • SOUCHOPOVÁ, Věra: K 70. narozeninám PhDr. Jiřího Merty

 • KUBÍČEK, Jaromír: Profesor Jan Janák a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

 • JEMELKA, Martin: Suchá Rudná - Suchý Zejf - Dürrseifen na Bruntálsku: Století mezi revolucí a odsunem (1848-1946)

 • JANÁK, Jan: Dřevěné mlýny u Jihlavy od vesnice k průmyslové obci

 • POGODOVÁ, Jiřina: Společenský styk stavitele Georga von Hauberrissera s arcivévodou Evženem Habsburským v době přestavby hradu Bouzova na Olomoucku

 • STARYCHA, Miroslav: Expozice elektrické měřicí techniky v Muzeu Blansko, ale také o společnosti SPRIMT

 • SÝKORA, Jaroslav: S Muzejní a vlastivědnou společností po stopách Přemysla Otakara II. na Moravském poli (1278-2008)

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2007

 • BALCÁREK, Pavel: Životní jubileum Dušana Uhlíře

VVM 2008-3

 • KUBÍČEK, Jaromír: 120 let Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • PAVLÍK, Jaroslav: Bartoloměj Crhounek - pozapomenutý průkopník kinematografie na Moravě

 • BERNÁT, Libor: Dopisy Hertvíka Jarníka v korespondenci Jána Kvačaly

 • VIKTOŘÍK, Michael: Tvář Ladislava Evžena Petrovitse

 • VYMĚTALÍK, Jiří: Stabilní katastr a hraniční kámen v extravilánu obce Brťov-Jeneč na Blanensku

 • KUBÍČEK, Jaromír: Jaroslav Mezník čestným členem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • BEDNÁŘ, Jan, 1946: Mezinárodní konference o fortifikačních stavbách v Olomouci

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2007: 29. rok trvání společnosti (119. rok Muzejního spolku v Brně)

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Bulhary na Břeclavsku v říjnu 1938: K 70. výročí mnichovského diktátu

 • BŘEČKA, Jan: Brněnský 21. srpen 1968: K 40. výročí vpádu vojsk varšavské smlouvy do Československa

 • BALCÁREK, Pavel: Václav Bítovský z Bítova: Rebelové, oběti i mučedníci

 • CÍSARÍKOVÁ, Klára: Panna Marie Příborská: Studie k lokálnímu mariánskému kultu

 • MAHEL, Dalibor: "Študující mládeži a wšem milým krajanům...": První podání českých dějin F. B. Dudíka z roku 1848 (I. část)

 • PECHOVÁ, Jarmila: Výroční obyčeje a zábavy v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku

 • ODEHNAL, Petr: Náboženský život města Valašské Klobouky v době předbělohorské

 • KREJČOVÁ, Jana: Klášterní zahrada ve Staré Vodě na Olomoucku

VVM 2008-2

 • VIKTOŘÍK, Michael: Ladislav Evžen Petrovits - tvůrce nejslavnější olomoucké veduty: Na paměť 250. výročí úspěšné obrany Olomouce před Prusy

 • GLASER, Jaroslav: Příspěvek k životním mezníkům Mořice Viléma Trappa (1825-1895). Svojanovská a lysická léta

 • FIŠER, Zdeněk: Slovenský historik F. V. Sasinek, Morava a Kroměříž

 • ŠLÉZAR, Pavel: Archeologický výzkum v suterénu budovy Městského klubu v Litovli

 • MĚSÍC, Cyril: Rod bojakovských z Knurova: Jeho působení na Hranicku a Kroměřížsku

 • CÍSARÍKOVÁ, KlárA: Poklad nejpřednější: rukopisné pojednání z roku 1695 jako obraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře

 • CEPEK, Josef: Poválečné změny názvů obcí na někdejším politickém okrese Rýmařov

 • VÍCHOVÁ, Božena: Vážany nad Litavou na vyškovsku - 720 let od první písemné zmínky

VVM 2008-1

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Bratři Goldflamové v boji za svobodu

 • FIŠER, Zdeněk: Silvestr Voda a jeho listy z Balkánu za první světové války. K 90. výročí vzniku Československé republiky

 • BŘEČKA, Jan – TUČAPSKÝ, Vladimír: Psanci na Chvojnici aneb Foglarův „smolný“ tábor na Moravě v létě 1940

 • MLATEČEK, František: Zapomenutý dřevoplavební kanál na Drahanské vrchovině. Ke 200. výročí ímrtí Ing. Josefa Rosenaura

 • GROSSOVÁ, Anna: Zlatnictví a stříbrnictví v Moravské Třebové. Nejen o osudech fy. Franz Bonus & Sohn

 • FALTÝNEK, Karel: Předvelikonoční a velikonoční obchůzky v Obectově na Bouzovsku a jejich proměny v čase

 • OBŠUSTA, Petr: Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku

 • JUCHELKA, Jiří: Archeologický výzkum v areálu zámku ve Velkých Hošticích, okres Opava

 • DVOŘÁK, Jaromír: Příchod Petra Bezruče na Hanou. K 50. výročí úmrtí básníka

 • SMUTNÝ, Bohumír: Vzácný nález v Moravském zemském archivu v Brně

 • KOVÁŘ, Josef: Hradisko u Šenorad (okr. Brno-venkov): Quod nomen?

 • PAVLÍK, Josef: Na cestách za krásou krajiny Bystřicka nad Pernštejnem

 • MIKULÁŠEK, Bohuslav: Mgr. Jiří Uhlíř, 25. března 1932 – 17. srpna 2007

 • FIŠER, Zdeněk: PhDr. Vratislav Grolich odešel

VV 2007-4

 • MITÁČEK, Jiří: Rok 1363 a jeho význam v historii královského města Uherské Hradiště: K 750. výročí založení města

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Jaromír Kubíček sedmdesátiletý

 • PODBORSKÝ, Vladimí: K životnímu jubileu Zdeňka Měřínského

 • ČERNÝ, Vladimír: Brigádní generál Karel Čápek (1892-1941): Životní osudy jednoho z vedoucích představitelů odbojové organizace Obrana národa na jižní Moravě

 • FIŠER, Zdeněk: Morava a ohlédnutí za rokem L´udovitía Štúra

 • NEČAS, Ctibor: Potulní cikáni aneb "Metla venkova": Poměry na Třebíčsku v polovině 30. let 20. století

 • VEČERKOVÁ, Eva: Adventní lidová pobožnost v Malhoticích na Hranicku

 • AL SAHEB, Jan: Některé pobyty biskupského dvora Stanislava Pavlovského z Pavlovic "na zámku našem Aukvaldech" v 1. polovině 80. let 16. století

 • HORNIŠER, Igor: Bruntálské městské muzeum v letech 1907-1946: Ke stému výročí vzniku

 • KRČÁL, Martin: "Svět není jenom bílý, svět není ani jenom černý...": Zamyšlení nad pracemi H. Jurmana o domácím odboji, především o R3 a gen. V. Lužovi

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2006

VVM 2007-3

 • NOVOTNÝ, Aleš: Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux: Srovnání sémantického významu pěti vybraných znaků

 • TROJAN, Jan: Písničky rozličné, pro vyražení ducha užitné, sepsané roku 1745 aneb Vesele o Husovicích u Brna

 • PECHOVÁ, Jarmila. Zvyky spojené s narozením a úmrtím v bývalých německých obcích na Vyškovsku

 • MUSIL, František. Zámeček Porz u Mikulova

 • MORAVCOVÁ, Klára: Keramika středověké odpadní jímky v Opavě - pozůstatek vinného šenku?

 • MICHNA, Pavel: Kdo navštívil Johanna z Lichtenštejna na Nových Zámcích u Litovle v říjnu 1938?: Příspěvek k poznání spol. styků šlechty na Moravě za okupace

 • BERNÁT, Libor: Osud exulanta Filipa Hrubecia Uherskobrodského: Z dějin moravských exulantů 17. století

 • CENDELÍN, Dušan: Novodobé polní opevnění nebo keltská svatyně?: K otázce datování tzv. Švédských šancí u Ludéřova na Olomoucku

 • KOHOUTEK, Jiří Pár poznámek k historickému vývoji města Přerova

 • FIŠER, Zdeněk: Těšínsko - půlstoletí vlastivědného časopisu

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2006: 28. rok trvání společnosti (118. rok Muzejního spolku)

 • SMUTNÝ, Bohumír: Významné životní jubileum prof. PhDr. Jana janáka, CSc.

 • FIŠER, Zdeněk: Památce Františka Jordána

VVM 2007-2

 • GRUNTOVÁ, Jitka: Brněnský transport smrti do Mauthausenu dne 7. dubna 1945

 • KOŠŤÁL, Pavel: Několik poznámek k vývoji českého národního hnutí v Blansku: K výročí povýšení Blanska na město 1908-2005

 • POPELKA, Jan: Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848-1918

 • VEČERKOVÁ, Eva: Masopust v Sumrakově a Studené

 • šLÉZAR, Pavel: Sády, kopy a "výprask na pamětnou": Hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny

 • VÍCHA, František: Památková obnova několika staveb v okolí města Jihlavy a v Jihlavě v letech 2000-2005

 • ŠTARHA, Ivan: Městečka Jihomoravského kraje

 • MLČÁK, Leoš: K dílu olomouckého manýristického zvonaře Hanse Herla

 • KADLEC, Alois: Co nesouviselo s bitvou u Slavkova: Osudy rodu Jacquierů

 • SÝKORA, Jaroslav: Barokní fresky na brněnské Nové radnici opět v plné kráse

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Památník Moravy na nábřeží Dyje v Břeclavi

 • ČEHOVSKÝ, Petr: Zpráva o výzkumu pozdně gotické a raně renesanční architektonické plastiky na Břeclavsku a Telčsku

 • SMUTNÝ, Bohumír: Pamětní deska Josefu Pilnáčkovi

 • BALCÁREK, Pavel: Kardinálské sympozium v Mikulově

 • KUBÍČEK, Jaromír: Jan Horák sedmdesátiletý

VVM 2007-1

 • LAPÁČEK, Jiří: K otázce nejstaršího kostela v Přerově: Ke studii A. Dreschslera, R. Procházky a Z. Schenka: Počátky osídlení Přerova a Předmosti.

 • FIŠER, Zdeněk: Padesát let sborníku Severní Morava

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2005

 • FIŠER, Zdeněk: Jubilantka PhDr. Anežka Fialová

 • VLČKOVÁ, Iva: PhDr. Věra Bednářová zemřela

 • MELZER, Miloš: Odešel prof. PhDr. Richard Jeřábek, DrSc.

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: XXXVII. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích

 • KUBÍČEK, Jaromír: Vlastivěda moravská a Bošovice

 • MLATEČEK, Karel: Nižší šlechta Bučovicka a Slavkovska na počátku 15. století

 • SADÍLEK, Jaroslav: Vývoj urbanismu městečka Bošovic ve středověkém a raně novověkém období

 • DRLÍK, Vojen: Neznámé brněnské texty Roberta Musila

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Elektrizace Bošovic a obcí Kloboucka

 • BEČKOVÁ, Jana: Betlémářství na moravské straně Vysočiny: Třebíč, betlémy a betlémáři

 • FIŠER, Zdeněk: Mikroregion Ždánický les a Politaví aneb Vlastivěda v praxi jednoho svazu obcí

 • CENDELÍN, Dušan: Nová pravěká lokalita u Vysokého Pole, okr. Zlín

 • VALŮŠEK, David: Jaň Nepomuk Žila - život venkovského učitele v 19. století

 • BALCÁREK, Pavel: Výstava k třicetileté válce ve švýcarském Freiburgu a Morava

 • SMUTNÝ, Bohumír: Jihomoravské muzeum" v podhůří Alp: Činnost a působení muzeí Němců z Čech a Moravy

 • SVOBODA, Miroslav: Bitva u Slavkova a rok 2005: Vzpomínkové akce nebo oslava bitvy?

 • ŠMERAL, Jiří: ...loco, qui vocatur Trebow: K oslavám 750 let města Moravská Třebová

VVM 2006-4

 • ČEVONOVÁ, Jana: Architektonická tvorba Matěje Rejska z Prostějova - přehled dosavadního výzkumu: k 500. výročí smrti předního stavitele české pozdní gotiky

 • GARČIC, Jindřich: Proměny názvů aneb ..." Zahlaď jeho jméno ... vyhlaď vzpomínky na něho i na jeho přívržence..." část 2.

 • FROLCOVÁ, Věra: Menhartická koleda: Živá tradice v Menharticích a jihozápadní Moravě

 • MAŇAS, Vladimír: "Jakožto zahrádka zavřená a studnice zapečetěná": Náboženská bratrstva v Hlučíně raného novověku: K oslavám 750. výročí založení města

 • MICHNA, Pavel: ...k pravdivému poznání a pochopení historie, a tím i k většímu česko-německému porozumění...?

 • SEHNAL, Jiří: Z činnosti organologické sekce za roky 2005 a 2006

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: PhDr. Vratislav Grolich jubilující

 • FIŠER, Zdeněk: Příběh muzejníka: Františku Jordánovi k sedmdesátinám

 • NOVOTNÁ, Marie: K nedožitým osmdesátinám historika moravského odboje, plukovníka doc. PhDr. Zdeňka Štěpánka, CSc.

VVM 2006-3

 • FIALA, J.: Z kronikářských ohlasů vraždy Václava III. K 700. výročí smrti posledního českého panovníka z rodu Přemyslovců

 • DRESCHLER, A., PROCHÁZKA, R., SCHENK, Z.: Počátky osídlení Přerova a předmostí. Archeologové k 750. výročí povýšení Přerova na město. Část 2.

 • FASORA, L.: Zdravotnická politika brněnského magistrátu 1851-1914

 • GARČIC, J.: Proměny názvů aneb „...Zahlaď jeho jméno ... vyhlaď vzpomínky na něho i na jeho přívržence...“ část 1.

 • VEČERKOVÁ, E.: Vynášení smrtky na Moravě v současných podobách. Smrtná milá v Loučce a Rajhradicích, Smrtka a jedlička v Dluhonicích...

 • HOTÁREK, M.: Památník Tří císařů na slavkovském bojišti

 • MARŠÁLEK, B.: Hraniční kameny na pomezí kunštátského a pernštejnského panství. Čtvrt tisíciletí od jejich osazení

 • PŘIDAL, J.: Vřesovická kaple sv. Kříže – místo odbojových schůzek

 • HAVLÍČKOVÁ, M.: K výzkumu dějin německého profesionálního divadla v Brně

 • JIŘÍK, K.: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy

 • BIELESZ, P.: Arcidiecézní muzeum Olomouc – procházka tisíciletím duchovní kultury Moravy pod jednou střechou

 • SMUTNÝ, B.: Zpráva o činnost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2005

 • KUBÍČEK, J.: Za předsedou Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně prof. PhDr. Vladimírem Nekudou, DrSc.

 • PODBORSKÝ, V.: Smuteční rozloučení s prof. PhDr. Vladimírem Nekudou, DrSc.

 • FROLCOVÁ, V.: Za Zdenkou Jelínkovou

VVM 2006-2

 • VAŠEK, František: Variabilita organizace a metod protipartyzánského boje brněnského gestapa v letech 1944 a 1945

 • MYSLIVEČKOVÁ, Hana: Sepulkrální tvorba olomoucké oblasti v období počátků renesance a proměny jejího kamenosochařského zpracování

 • JANÁK, Jan: Hubert Knott, brněnský strojní: Příspěvek k poznání počátků průmyslu v Třebíči první poloviny 19. století

 • ŠOPÁK, Pavel: Nová generace: K vývoji moderní české kultury ve Slezsku v první třetině 20. století

 • NOVÁKOVÁ, Lenka: Eliška Machová a její role v brněnské Vesně: K 80. výročí úmrtí průkopnice české kultury a ženského vzdělání v Brně

 • ŠLÉZAR, Pavel: Archeologické doklady tzv. náledníků ze střední Moravy

 • FASOROVÁ, Jana: Pečeť obce Valtínov ve fondech Moravského zemského archivu

 • KALÁB, Jiří: Vesnická památková zóna Lhotka u Přerovaa

 • KNOTKOVÁ, Marie: Jak se kdysi žilo na Moravci: Vzpomínka na život na Vysočině před sedmdesáti lety

 • KALINOVÁ, Alena: K nejstarší historii sbírky lidové keramiky v Moravském zemském muzeu v Brně

 • JAROŠ, Zdeněk: Johannes Haupt, jihlavský fotograf a muzejník 19. a počátku 20. století

 • BALCÁREK, Pavel: Konference o karbonářích a Špilberku v Itálii

 • FIŠER, Zdeněk: Konference k životu a dílu Floriana Zapletala

 • VYSLOUŽIL, Jiří: Janu Trojanovi "nejubilejně"

 • SMUTNÝ, Bohumír: Osmdesátiny PhDr. Jindřicha Obršlíka

 • LÝSEK, František: Lidová píseň na Moravě a ve Slezsku v díle Marty Toncrové

 • TRAPL, Miloš: Zemřel přední moravský historik docent Josef Bartoš

 • SOLDÁN, Ladislav: Psycholog, básník, esejista Robert Konečný: 100 roků od narození

 • DRECHSLER, Aleš: Počátky osídlení Přerova a Předmostí: Archeologové k 750. výročí povýšení Přerova na město ; Část 1. / Rudolf Procházka ; Zdeněk Schenk

VVM 2006-1

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku z roce 2004

 • FROLCOVÁ, Věra: Jubilantka Eva Večerková

 • MAREK, Pavel: Za PhDr. Bohuslavem Eliášekm, CSc.

 • SMUTNÝ, Bohuslav: Sto let od smrti Františka Pavlíka - oběti bojů za českou univerzitu v Brně: Vzpomínka na "krvavý křest českého Brna" dne 2. října 1905

 • GROLICH, Vratislav: XXXVI. konference vlastivědných kroužků v Adamově

 • GROLICH, Vratislav: 40 let města Adamova: Obecná charakteristika let 1964-2004

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Elektrizace města Adamova

 • BUDIŠ, Jaroslav: Povodeň v Adamově 17. a 18. července 1927

 • SMÍŠEK, Zdeněk: Vlastivědná společnost Žerotín Dřevohostice

 • PORSCH, Josef: Tak se zrodil velký podnik: Vznik a vývoj hutního a stroj. závodu ve Žďáru nad Sázavou a jeho vliv na město ve světle nejnovějších výzkumů

 • BISTŘICKÝ, Jan: K tzv. moravskému kancléřství z roku 1207

 • ČERNUŠÁK, Tomáš: Dominikánské řádové školství na Moravě v 17. a 18. století ve světle pramenů z Moravského zemského archivu v Brně

 • VEČERKOVÁ, Eva: Ostatkové právo ve Vavřinci a Veselici na Blanensku

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Prameny k podbrněnské frontě druhé světové války na internetu: Část 2.

 • BRODESSER, Slavomír: Pavilon Anthropos v novém

 • HORÁČKOVÁ, Martina: Poznámky k výstavě Světice z Petrova se zamyšlením nad badatelskými přístupy k sochařství 13. a první poloviny 14. století

 • KUDLÁČOVÁ, Alena: Seminář o výzkumu středověkých šlechtických sídel

 • TROJAN, Jan: Wolfgang Amadeus Mozart ve staré brněnské Redutě: K 250. výročí narození genia a znovuotevření nejstarší divadelní budovy divadlo Reduta Brno

VVM 2005-4

 • VÍCHOVÁ, Božena: Slavkovský zámek a napoleonské výstavy

 • VALKOVIČ, Alexandr Michajlovič: Ochránci slávy předků. Hnutí vojenské historické rekonstrukce v Rusku: Kluby vojenské historie v Evropě. Rusko ; část 1.

 • HRADIL, Filip: Šternberský malíř Antonín Richter

 • ZATLOUKAL, Richard: Cronica domus Sarensis a osobnost jejího autora Jindřicha Ŕezbáře: Příspěvek k dějinám cisterciánského kláštera ve Žďáře nad Sázavou

 • VEČERKOVÁ, Eva: Hodová slavnost dnes a "stínání berana" před 170 lety v Loučkách u Tišnova

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Prameny k podbrněnské frontě druhé světové války na internetu. Část 1.

 • BALCÁREK, Pavel: Italové, Špilberk a Společnost Dante Allighieri

 • ČIŽMÁŘ, Zdeněk: Nové archeologické objevy ve Znojmě

 • KUBÍČEK, Jaromír: Památník písemnictví na Moravě

 • BRODESSER, Slavomír: Svratecké městské muzeum opět zpřístupněno

 • SAMEK, Bohumil: Dějiny barokního varhanářství na Moravě (také) pro neorganology: O tématu a knihách

 • NEKUDA, Vladimír: Vzácné životní jubileum Jaroslava Krejzly

 • BALCÁREK, Pavel: K jubileu dr. Ivy Vlčkové-Butulové

 • SMUTNÝ, Bohumír: K životnímu jubileu PhDr. Ivana Štarhy

 • VLČKOVÁ, Iva: PhDr. Pavel Balcárek pětašedesátiletý

 • MARTINEC, Ivo: Ohlédnutí za PhDr. Daliborem Lasovským

 • MELZER, Miloš: K nedožitým devadesátinám ing. Jana R. Bečáka

 • PAVLÍK, Josef Zapomínaná spisovatelka Blažena Kodlová-Sašinová (1890-1953)

VVM 2005-3

 • ZAMAZAL, Luděk: Společenský a kulturní život v Uničově po roce 1945: Sonda do života malého města v letech 1945-2000

 • BARTOŠ, Josef: Místní povstání 1. května 1945 v Kožušanech a Tážalech u Olomouce

 • KONEČNÝ, Karel: Zemský sjezd "obrozené" Československé strany lidové v Kroměříži roku 1948

 • POPELKA, Petr: Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775-1846

 • MICHNA, Pavel: O životě a jméně jednoho velitele olomoucké pevnosti aneb e-mail z Kazachstánu vše rozhodl.

 • MLČÁK, Leoš: Luterské zvony v Holešově z let 1596 a 1597

 • KOHOUTEK, Jiří: Nové poznatky k topografii středověkého Zlína

 • FRANĚK, Eduard: Moje vzpomínka na květen 1945 v Sobáčově u Litovle

 • HAVLÍČKOVÁ, Margita: Otazníky kolem divadla v taverně - Reduty v Brně

 • BRODESSER, Slavomír: Brněnské jaro po šedesáti letech

 • MELZER, Miloš: Městské muzeum v Litovli opět otevřeno

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2004: 26. rok trvání společnosti (116. rok Muzejního spolku)

 • BRODESSER, Slavomír: Karel Valoch pětaosmdesátiletý

 • BAUMANNOVÁ, Dagmar: K životnímu jubileu Mileny Flodrové

 • SMUTNÝ, Bohumír: Odešel doc. PhDr. František Spurný, CSc.

VVM 2005-2

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století. Část 2.

 • HAVLÁT, Josef: Úkryty z doby napoleonských válek u Divák na Břeclavsku

 • VEČERKOVÁ, Eva: Božítělovská posejpka na Moravskobudějovicku

 • JANÁK, Jan: Novoměstské počátky zimních sportů na Ćeskomoravské vrchovině

 • KUČA, Martin: Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov

 • BRODESSER, Slavomír: Vzpomínka na Rudolfa Burkharda (1925-1975), badatele Moravského krasu

 • KUDELA, Ivan: Pradědeček Ignác Vlk: Život a dílo tišnovského učitele a vlastence

 • NEČAS, Ctibor: Romští vězňové kárného pracovního, případně sběrného tábora v Hodoníně na Blanensku

 • VIKTOŘÍK, Michael: Olomoucká továrna na čokoládu a cukrovinky Josef Mikšovský

 • PAPAJÍK, David: Nové poznatky k počátkům rodu pánů ze Sovince a hradu Sovince

 • BOLINA, Pavel: I Karel IV. se mohl zmýlit: Další poznatky z výzkumu zaniklých cest na katastru Dolan u Olomouce

 • ŠVEC, Viktor: Obnova lidových tradic a vesnice ve starém Neředíně u Olomouce

 • BRABCOVÁ, Petra: Kojenecká a dětská úmrtnost v brněnské svatopetrské farnosti v 18. století

 • RÁJA, Martin: JUDr. Ctibor Helcelet (1844-1904) - významný moravský politik, český vlastenec a buditel národního života ve Vyškově

VVM 2005-1

 • KLOBOUK, Z.: Lité boje na samém konci války aneb kronika osvobození obce Klopotovice na Prostějovsku. Na pamě´t 60. výročí osvobození Československa

 • ZŘÍDKAVESELÝ, F.: Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. A 18. století. Část 1.

 • TROJAN, J.: Lokální veselohry ve staré brněnské Redutě

 • KOŘENÝ, D.: Opava hlavním městem hnutí? Role slezské DNSAP ve vývoji nacismu

 • ŠTĚPÁN, J.: Podzámecká zahrada v Kroměříži za biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic

 • VEČERKOVÁ, E.: Velikonoční obchůzky s Jidášem za Zábřežsku

 • MĚCHUROVÁ, Z.: Zaniklá středověká vesnice Konůvky ve Ždánickém lese zpřístupněna naučnou stezskou. Nový způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality

 • HOFFMANOVÁ, J.: Internetové stránky jako nová forma vlastivědné práce (na příkladu Kamenice u Jihlavy)

 • ŠTARHA, I.: Listinné padělky Antonína Bočka ve vlastivědných publikacích po sedmdesáti letech znovu aktuální. František a Petr Dvořáčkovi, Farní chrám Páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem. Historie a současnost.

 • BRODESSER, S.: 75 let Podhoráckého muzea a nová expozice. Dějiny a současnost kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

 • BAUMANNOVÁ, D.: Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století

 • SMUTNÝ, B.: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2004

 • FIŠER, Z.: XXXV. konference vlastivědných kroužků v Rousinově

 • SETINSKÝ, J.: Devadesáté výročí muzea v Bučovicích a počátky jeho činnosti

VVM 2004-4

 • NEUBAUEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela: Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku po roce 1945

 • MERTLOVÁ, Kateřina: 23. seminář Archeologia Technica v Brně

 • DVOŘÁKOVÁ, Hana: Pozdrav Ludvíku Kunzovi k devadesátinám

 • BARTEČEK, Ivo: Životní jubileum pana profesora Miloše Trapla (1935)

 • NEKUDA, Vladimír: Za prof. PhDr. Jiřím Sejbalem, DrSc.

 • NEKUDA, Vladimír: Památce univ. prof. RBDr. Jana Jelínka, DrSc.

 • KOUŘIL, Miloš: Dvojí výročí prof. Bohumila Zlámala

 • ZATLOUKAL, Richard: Těžba a zpracování rudných nerostů v okolí Jihlavy a jindě na Moravě ve středověku

 • SEDLÁČKOVÁ, Hedvika: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál

 • VEČERKOVÁ, Eva: Barborky v Předíně na Třebíčsku

 • ŠOTOLA, Jaroslav: Role jezuitů v náboženských nepokojích na Valašsku v roce 1777

 • HOTÁREK, Martin: Pravěké a raně středověké nálezy z Brna-Kohoutovic

 • BRODESSER, Slavomír: Technické muzeum v Brně a jeho nové expozice

 • KOŠACKÝ, Petr: Několik vět o Vlastivědném muzeu Jesenicka

 • BARTOŠ, Josef: Zaujaté a velmi amatérské dějiny obcí aneb nejhorší vlastivědná kniha, kterou jsem kdy četl

VVM 2004-3

 • ADAM, Jan: Vzpomínky československého legionáře Matěje Smutného z Oslavan na světovou válku.

 • PAVELČÍK, Jiří: Kdy bylo skutečně založeno muzeum v Uherském Brodě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2003: 25. rok trvání společnosti (115. rok Musejního spolku)

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc.

 • ŠRÁMKOVÁ, Dagmar: S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou

 • NEKUDA, Vladimír: Doc. PhDr. Josef Unger, CSc. u jubilejního mezníku své životní cesty

 • KUBÍČEK, Jaromír: K nedožitým sedmdesátinám doc. PhDr. Jana Skutila, CSc.

 • SEHNAL, Jiří: Odešel Ladislav Mejzlík

 • JORDÁN, František: Osudy rodiny JUDr. Stanislava Řediny z Vyškova: Příspěvek k poznání lidských osudu "padesátých let"

 • JANÁK, Jan: Menší strojírenské podnikání na Moravě v první polovině 19. století

 • VESELÁ, Irena: Operní představení ve Znojmě roku 1723

 • ŠTĚPÁN, Václav: Emigrace z Hlučínska a dalších částí pruského Slezska na Ostravsko a Opavsko na přelomu 18. a 19. století

 • VEČERKOVÁ, Eva: Svatováclavské hody v Dolních Dubňanech u Moravského Krumlova

 • CENDELÍN, Dušan: Mařínské hradisko ve světle komunikačních souvislostí a fortifikačních anomálií

 • ŠTĚPÁN, Jan: K získávání drahých kovů na statcích olomouckého biskupství za Stanislava Pavlovského z Pavlovic (1579-1598)

 • MARŠÁLEK, Stanislav: Matěnův haltýř v Prosetíně na Olešnicku aneb vývoj zásobování pitnou vodou jedné moravské obce

VVM 2004-2

 • JUROK, Jiří: K počátkům a koexistenci mojmírovské Velké Moravy a přemyslovských Čech

 • UNGER, Josef: Pětašedesátiny doc. Františka Musila, CSc.

 • NEKUDA, Vladimír: PhDr. Pavel Michna šedesátníkem

 • GROLICH, Vratislav: Vzpomínka na Františka Kleina

 • BERNDT, Libor: Pastoři z Moravy a Čech v trenčínských seniorátech v 16. a 17. století

 • FASORA, Lukáš: Modernizace komunální správy a mentální proměna zástupců občanských elit v letech 1890-1914 na příkladu brněnských předměstských obcí

 • FIŠER, Zdeněk: Daniel Svoboda a jeho meteorologická pozorování na Rusavě

 • MLČÁK, Leoš: Pozdně renesanční erbovní desky Jiřího Pavorina z Pavorinu, v letech 1594 až 1608 opata kanonie Hradisko u Olomouce

 • PLAČEK, Miroslav: Slavětín a Dolní Bolíkov - tvrze, které skoro zmizely

 • VEČERKOVÁ, Eva: Blažejská obchůzka v Dluhonicích u Přerova

 • CENDELÍN, Dušan: Vítězství utkvělých představ

 • MUSIL, Jiří V.: Slavnost k 120. výročí Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci: Jubileum nejstarší české vlastivědné společnosti na Moravě

VVM 2004-1

 • NOVOTNÝ, Aleš: Metody moderní mytologie neboli boj o "rukopis znojemský"

 • BARTOŠ, Josef: Nad vlastivědami okresů

 • SAMEK, Bohumil: O novodobé úpravě Horního náměstí v Olomouci a souvisejících otázkách

 • PÁNEK, Jaroslav: Historikové proti znásilňování dějin: Stanovisko Sdružení historiků Ćeské republiky

 • ŠLÉZAR, Pavel: 9. výročí konference Evropské archeologické společnosti v Petrohradě

 • KALENDOVSKÁ, Jiřina: Životní jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

 • JANÁK, Jan: Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., šedesátiletý

 • MUSIL, Jiří V.: Jubileum památkáře Vladimíra Gračky

 • MLČÁK, Leoš: Nová zjištění k životu a dílu olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského (1636-1690)

 • SVĚRÁK, Michal: Florian Koudlka - zapomenutá badatel Moravského krasu

 • KONEČNÝ, Karel: Ladislav Kameníček, přední osobnost agrární politiky národně socialistické strany na Moravě v letech 1945-1948

 • BRŮNOVÁ, Kateřina: Hrad Hluboký, k. ů. Město Libavá, okr. Olomouc

 • VEČERKOVÁ, Eva: Májová slavnost ve Vranovicích na jižním Brněnsku

 • ČINČOVÁ, Yvona: Architekt Miroslav Lorenc

 • HOTÁREK, Martin: Záhadné kameny ve Střelickém lese

 • JURMAN, Hynek: Pokojovská poslední pořízení: V upomínku na 90. výročí vypuknutí 1. světové války

VVM 2003-4

 • ŠMERAL, Jiří: Struktura feudálního majetku na Moravskotřebovsku, Svitavsku a Jevíčsku ve 14.-16. století

 • MICHNA, Pavel: Dezertéři, špióni a diverzanti v olomoucké pevnosti za sedmileté války

 • MAŇAS, Vladimír: Škola v Hlučíně do konce 18. století

 • SVOBODOVÁ, Kamila: Magické praktiky čarodějnic na Moravě a ve Slezsku do poloviny 17. století

 • SEHNAL, Jiří: 30. organologické setkání v Novém Boru

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2002

 • JAROLÍMOVÁ, Marie: Vlastivědné Žarošice a osmdesátiletá jubilantka paní Milada Homolová

 • MAZÁČ, Tomáš: Ladislav Soldán pětašedesátiletý: Jubileum literárního historika, kritika a editora

VVM 2003-3

 • JANÁK, Jan: Nový Jičín - třetí nejdůležitější soukenické město na Moravě

 • BRODESSER, Slavomír: Návrat Římanů a Germánů

 • SAMEK, Bohumil: O Vlastivědě moravské na půdorysu "Okresu Vsetín"

 • MUSIL, Jiří V.: Stodvacáté výročí založení Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2002: 24. rok trvání společnosti (114. rok Musejního spolku)

 • LASOVSKÝ, Dalibor: Jaroslav Sýkora jubilující

 • GROLICH, Vratislav: Za Jaroslavem Zelíkem

 • SEHNAL, Jiří: Zemřel profesor Vratislav Bělský

 • GROLICH, Vratislav: Třicátá čtvrtá konference vlastivědných kroužků ve Ždánicích

 • KOTÍK, Vladimír: Stručná historie muzejnictví ve Ždánicích

 • GROLICH, Vratislav: JUDr. Martin Kříž, Florian Koudelka

 • KLADIWA, Karel: Úloha bürgerlich vrstev v obecním výboru a ve významných spolcích města Moravské Ostravy v letech 1870 až 1911

 • KOTÍK, Vladimír: Ke 100. výročí narození Františka Chalabaly, vlastivědného, muzejního a národopisného pracovníka

 • MICHNA, Pavel: Dezertéři, špióni a diverzanti v olomoucké pevnosti za sedmileté války

 • KOHOUTEK, Jiří: Nová neznámá středověká tvrz v Mysločovicích u Zlína

 • BLÁHA, Ondřej: K etymologii a historii starého olomouckého místního názvu Zahrten/Carty

 • MÜLLER, Karel: Další neznámý pramen k provádění lánové vizitace na Moravě

 • VEČERKOVÁ, Eva: O velikonočním hrkání a honění Jidáše v Rajhradicích - Loučce: Příspěvek k živé obyčejové tradici na jižním Brněnsku

 • ADAM, Dušan: Hradisko(?) na Holém kopci u Budkovic, okres Brno-venkov

 • FIŠER, Zdeněk: Muzejní střípky z Jesenicka

VVM 2003-2

 • JANÁK, Jan: Zahraniční strojníci a mechanici v Brně na počátku 19. století

 • GARČIC, Jindřich: Boj o "mucholapky", vážný problém památkové péče nebo bouře ve sklenici vody?

 • HRUŠKA, Emil: Z politických dějin německého osídlení příhraničních oblastí českého státu

 • SMUTNÝ, Bohumír: Konference Perspektivy místopisné práce na Moravě

 • NEKUDA, Vladimír: 65 let ředitele Moravské zemské knihovny a místopředsedy Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.

 • FIŠER, Zdeněk: Inocenc Ladislav Červinka - ohlédnutí za moravským archeologem a numismatikem

 • BRÁZDIL, Rudolf: Karel Josef Jurende a jeho popis klimatu Moravy

 • FASORA, Lukáš: Postavení největších moravských měst v systému sociální péče o mládež v letech 1921 - 1937

 • HLOBIL, Ivo: Rudolf Hlavica - sochař, legionář a československý vlastenec: Co o sobě vyprávěl na sklonku života ...

 • ČERNUŠÁK, Tomáš: Herburský klášter v Brně v předhusitském období

 • ČERNUŠÁK, Tomáš: Dvě zajímavá pověsťová vyprávění z Jesence na Prostějovsku

 • STRÁNSKÝ, Karel: Zvony v pozdněrománském kostele sv. Klimenta v Jasenici, okr. Třebíč

 • ŠLÉZAR, Pavel: K funkčnímu výkladu železného skobovitého předmětu ze Šternberka, okr. Olomouc

 • BRODESSER, Slavomír: Ohlédnutí za výstavou Staletími podél řeky Svratky

VVM 2003-1

 • NEKUDA, Vladimír: K dokončení topografické řady Vlastivědy moravské

 • BARTOŠ, Josef: Jak rozumět dějinám?

 • VAŠEK, František: Zamyšlení nad obsahem a záměrem jedné knihy

 • SEHNAL, Jiří: 29. organologické setkání v Trnavě na Slovensku

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2001

 • MYSLIVEČKOVÁ, Hana: Raně renesanční šlechtické náhrobky na Moravě

 • KONEČNÝ, Karel: Olomoucká firma ASO a její latinskoamerické aktivity v letech 1939 až 1948

 • STEHLÍK, MIchal: Nástup proticírkevní politiky KSČ v okrese Dačice v letech 1948 až 1953

 • VEČERKOVÁ, Eva: Velikonoční jízda v Lukavci u Fulneku

 • GOŠ, Vladimír: Bitva u Zvole aneb středověký meč z Mohlenice na Šumpersku

 • ODEHNAL, Petr: Poznámka k termínu svatebního veselí v raném středověku

 • MICHNOVÁ, Věra: Medaile k olomoucké kašně Tritonů

 • HUDEČEK, Petr: První padlý v českých zemích za prusko-rakouské války roku 1866

VM 2002-4

 • TRÁVNÍČEK, Jan: Očima vzpomínek: Památce kamarádů z ročníku 21, s nimiž jsem před 60 lety opouštěl vlast a kteří se nevrátili

 • VAŠEK, František: První stanné právo na Moravě. Část 2.

 • BARTOŠ, Josef: O českém časopise v sudetské župě

 • ŠOTOLA, Jaroslav: Zrušení jezuitského řádu na Moravě v roce 1773. Část 2.

 • MICHNA, Pavel: Moravská města a vesnice na stránkách deníku Dětřicha Arnošta Marschalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 3.

 • DVOŘÁK, Jaromír: Češství a Evropa: Na okraj diskuse o velkomoravském dědictví

 • GROLICH, Vratislav: PhDr. František Zřídkaveselý jubilující

 • UNGER, Josef: Šedesátiny PhDr. Emila Kordiovského

VVM 2002-3

 • VAŠEK, František: První stanné právo na Moravě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2001

 • FIŠER, Zdeněk: 33. konference vlastivědných kroužků v Žarošicích

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.

 • MICHNA, Pavel: PhDr. Vladimír Goš, CSc. šedesátníkem

 • FIŠER, Zdeněk: Prokletý básník z Hulína aneb "Sprostomil von Rozesmál": Ze života obrozence Bedřicha Miloty Rozehnala

 • MICHNA, Pavel: Moravská města a vesnice na stránkách deníku Dětřicha Arnošta Marschalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758. Část 3.

 • ŠOTOLA, Jaroslav: Zrušení jezuitského řádu na Moravě v roce 1773. Část I.

 • MLČÁK, Leoš: Nástěnné malby Johanna Stegera v zámecké kapli v Tovačově

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Lysice za držení pánů z Náchoda: K 350. výročí povýšení na městečko

 • GENDELÍN, Dušan: Ostrý vrch - hradisko kultury popelnicových polí se "satelitním" sídlištěm u Vizovic

 • BRABCOVÁ, Pavla: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 na Slovensku - jeho příprava, průběh a výsledky

 • BISTŘICKÝ, Jan: Poznámka k tzv. zakládací listině třebíčského kláštera

VVM 2002-2

 • NEKUDA, V.: Prof. dr. Jan Janák, místopředseda Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: K sedmdesátinám univ. prof. PhDr. Jana Janáka, CSc.

 • SMUTNÝ, B.: Historik profesor Jan Janák sedmdesátníkem

 • KUBÍČEK, J.: Jan Janák a histoické prameny

 • JANÁK, J.: Peter Hubert Comoth, brněnský strojník a mechanik

 • ŠTĚPÁNEK, Z.: Akce Nisko – předobraz „konečného řešení“ osudu židovského obyvatelstva

 • URBÁŠEK, P.: Únor 1948 a tvz. studijní prověrky na Univerzitě Palackého v Olomouci, 2. část

 • SOLDÁN, L.: Cyrilská jednota ve Sloupě a její zakladatelé

 • BOHUNOVÁ, M.: Hroby vojáků z bitvy u Slavkova roku 1805

 • MICHNA, P.: Moravská města a vesnice na stránkách deníku Dětricha Arnošta Marschalla za punského obléhání Olomouce z roku 1758, 2. část

 • MLČÁK, L.: K díl olomouckých malířů 17. století Eliáše Hauptnera a Dionýsa Strause

 • BENEŠ, B.: Podloudníci na jižní a jihovýchodní Moravě v lidovém vyprávění koncem 20. století

 • GOŠ, V.: Archeologové na Novém Hradu u Kopřivné na Šumpersku

 • GILAR, Š.: Úborek na lanšperském panství. Příspěvek k historické metrologii místních měr a vah

 • BRABCOVÁ, P.: Příčiny úmrtí obyvatel svatopetrské farnosti v Brně na konci 18. století

 • NEČAS, C.: Romští káranci v moravských donucovacích pracovnách

 • SEHNAL, J.: O hudební kultuře Němců v českých zemích. Lexikon zur deutschen Musikkultur - Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien

 • PAPAJÍK, D.: Projekt k dějinám obcí

 • POKLUDOVÁ, A., GROLOVÁ, J.: Zpráva o konání sympozia „Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci“

 • SMUTNÝ, B.: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 2001

 • UNGER, J.: K životnímu jubileu profesora Vladimíra Nekudy

 • TRAPL, M.: Jubileum docenta Miloše Kouřila

 • ŘIHÁKOVÁ, H.: Bibliografie prací doc. PhDr. Miloše Kouřila za léta 1992-2001

 • SEHNAL, J.: Životní jubileum moravského organologa (o: doc. Zdeněk Fridrich, CSc.)

 • BRODESSER, S.: Vzpomínka na Jaroslava Helferta

VVM 2002-1

 • KUDELA, Ivan: PhDr. Josef Kudela - poslední léta života (1937-1942): Na paměť oběti prvního a druhého stanného práva mezi moravskou inteligencí

 • REŽNÝ, Mojmír: Zaniklá středověká osada Novosady -Neustift - Nebštych, okr. Prostějov

 • SEHNAL, Jiří: Hudba na Moravě v polovině 17. století

 • MLČÁK, Leoš: K ikonografii barokní freskové výzdoby zámku v Šebetově na Blanensku

 • MICHNA, Pavel: Moravská města a vesnice na stránkách deníku Dětřicha Arnošta Marschalla za pruského obléhání Olomouce z roku 1758

 • BRABCOVÁ, Petra: Moravská národnost pohledem předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

 • BRODESSER, Slavomír: Dušan Jurkovič - básník dřeva: K 55. výročí úmrtí československého architekta

 • HUŇKA, Jiří: Tradice hrnčířství v Jalubí na Uherskohradišťsku

 • MITÁČEK, Jiří: Příspěvek k historii brněnského Paláce šlechtičen

 • SPURNÝ, František: K sedmdesátinám docenta Josefa Bartoše

 • URBÁŠEK, Pavel: Únor 1948 a tzv. studijní prověrky na Univerzitě Palackého v Olomouci

VVM 2001-4

 • TROJAN, Jan: Lokální hry ve staré brněnské Redutě na náměty z historie a lidových pověstí

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2000

 • SEHNAL, Jiří: Jan Trojan pětasedmdesátiletý

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zvláštní úkol generála Laudona v Uničově roku 1770

 • FIŠER, Zdeněk: Město Kroměříž na cestě k vybudování železnice

 • MAŇÁK, Pavel: Olomoucký pobyt a olomoučtí přátelé Ludwiga Wittgensteina: V upomínku na 50. výročí úmrtí rakouského myslitele

 • KADLEC, Alois: Ještě k bitvě u Slavkova aneb Kde Napoleon po bitvě nocoval

 • BRODESSER, Slavomír: Nad nejstarším průvodcem po krajině kolem řeky Svratky

 • REŽNÝ, Mojmír: Neznámá zaniklá středověká osada v lesní trať Hádky, k. ú. Rychtářov, okr. Vyškov

 • SEHNAL, Jiří: 28. organologické setkání

 • MICHNA, Pavel: Vítejte u nás v Lužici!

VVM 2001-3

 • PANIC, Idzi: Politické postavení Velkomoravské říše v období před Svatoplukovou smrtí

 • GROLICH, Vratislav: Počátky novodobého moravského železářství v barokní době

 • BRODESSER, Slavomír: Brána nebeská dokořán otevřená

 • UNGER, Josef: Výstava "Lopatou i počítačem" v Olomouci

 • SLEZÁČKOVÁ, Jana: Slavkovský zámek a napoleonské výstavy

 • KOŘENÝ, Dušan: Ještě jednou o dějinách Hněvotína u Olomouce

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2000: 22. rok trvání společnosti (112. rok Musejního spolku)

 • FIŠER, Zdeněk: Vratislav Grolich - 70

 • VAŠEK, František: Názorové střety a akce "V": Protektorátní nacistická propaganda a odpor proti ní

 • KAVANOVÁ, Tereza: Profesor František Dvorník jako zpravodajec: Neznámá kapitola ze života moravského historika

 • BERNÁT, Libor: Konvertoval Mikuláš Drabík v roce 1671?: K 380. výročí staroměstské exekuce a 330.výročí bratislavské exekuce

 • BATŮŠEK, Stanislav: "Nejprve šašek, potom žena...": Na paměť prostějovské spolupráce Jana Köhlera a P. Karla Dostála Lutinova

 • BRABCOVÁ, Pavla: Líšeňská farnost v 18. století z hlediska přirozeného pohybu obyvatelstva

 • DVOŘÁK, Jaromír: Dr. Edvard Beneš k otevření Univerzity Palackého

 • MLČÁK, Leoš: K nálezu raně barokního malovaného trámového stropu v Mariánské ulici č. 8 v Olomouci

 • MIKULKA, Radek: Okolnosti prvního pokusu Huberta Ripky o útěk do emigrace v roce1948: Jeho literární podání a skutečnost

VVM 2001-2

 • BŘEČKA, Jan: Ivančice v letech 1945 až 1949: Od konce nacistické poroby do počátku komunistické éry

 • ŠULEŘ, Petr: Druhé tisíciletí vlastivědné revue Valašsko

 • BALCÁREK, Pavel: Rod Butulů a vydávání pohádek

 • ABSOLONOVÁ, Karolína: Výstava "Bohatství dávných kultur -z dějin mladší a pozdní doby bronzové" ve Vyškově

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. dr. Jana Jelínka, DrSc.

 • GROLICH, Vratislav: Jaroslav Zelík: 80

 • SMUTNÝ, Bohumír: Pětasedmdesátiny PhDr. Jindřicha Obršlíka

 • KYAS, Vojtěch: Sedmdesátiny prof. Jiřího Sehnala

 • ODEHNAL, Petr: Samospráva poddanského města Klobouky ve druhé polovině 16.století

 • MLČÁK, Leoš: K restaurování barokních malovaných slunečních hodin na nádvoří kanovnické rezidence v Mariánské ulici č. 7 v Olomouci

 • FIŠER, Zdeněk: Školní kronika Eduarda Bublíka ze Zdounek: Z fotogalerie moravského učitele 19.století

 • CHUPÍK, František: Pozdně středověké opevnění města Šumperka

 • URBÁŠEK, Pavel: O financování olomouckých univerzitních insignií z let 1946-1948

 • URBÁNEK, Miroslav: MUDr. Karel Turecký - spolkový pracovník, muzejník a regionální historik v Polné na Českomoravské vrchovině

 • STRYJOVÁ, Dagmar: Panství Račice za bratrů Huškových z Račicburgu

 • GEBAUER, Josef Jan: Zemský archiv v Opavě již stoletým kmetem

VVM 2001-1

 • SVITÁK, Zbyněk: Kalendář pro příští století

 • CENDELÍN, Dušan: Ještě je čas: K tématu vykrádání archeologických nalezišť

 • ŠEBESTÍK, Ladislav: Zaniklý mariánský kostel Mariánská hvězda ve Slatince u Brna a pokračování jeho tradice v Modřicích u Brna

 • FIŠER, Zdeněk: XXXI. konference vlastivědných kroužků vAdamově

 • GROLICH, Vratislav: Obraz osmi desetiletí kronikářské práce u nás na příkladu Adamova

 • JANÁK, Jan: K podílu Adamova na technickém pokroku v 19. století

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K spolkovému životu v Adamově

 • BRODESSER, Slavomír: Brněnský Palác šlechtičen v proměnách času

 • SOUČKOVÁ, Jana: Nová expozice Jiřího Wolkera v Prostějově

 • ODEHNAL, Petr: Představuje se Vám Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách

 • SEHNAL, Jiří: 27.organologické setkání

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Proč brněnští měšťané rizbořili hrad Rychvald u Lysic

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 32. celostátní konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky

 • STEHLÍK, MIchal: Hvězdná hodina P. Dr. Aloise Kolíska

 • FASORA, Lukáš: Problémy systému péče o mládež na Moravě v letech 1921 až 1937: Na příkladu Valašska a okresů Fulnek, Jaroslavice, Mikulov a Svitavy

 • NOVOTNÝ, Gustav: Zapomenutý brněnský radní a místostarosta J. A. Herflth

 • MLČÁK, Leoš: Barokní fresky Karla Josefa Haringera (1687-1734) v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné

 • HORÁK, Karel: Omyly tradované v historii obce Hrádku na Znojemsku

 • HUDEČEK, Jiří: Historie přírodovědných aktivit v aristokratických kruzích na severovýchodní Moravě a ve Slezsku se zřetelem k zoologii

 • POKORNÝ, Josef: Praktické prověření taktické úvahy, aneb putování za zrekvírovanými povozy ochozských sedláků

VVM 2000-4

 • DVOŘÁK, J.: Tomáš Masaryk na studiích ve Vídni (1869-1876)

 • PANIC, I.: Počátky těšínského knížectví

 • FIŠER, Z.: Národní probuzení Kroměříže a František Mirovít Lorenc

 • VÍCHOVÁ, B.: Ludwig Miles van der Rohe (1886-1969)

 • CENDELÍN, D.: Nové objevy prehistorického osídlení ve Vizovických vrších a staré komunikace

 • KRÁL, A., B.: Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Želešicích u Brna

 • FERULÍK, J.: Kde byla správní a církovní střediska Úsobrnské provincie 11. až 13. století?

 • CHOCHOLÁČKOVÁ, Z.: Vincenc Makovský a Nové město na Moravě

 • PAVLÍK, J.: Sazomínský pobyt spisovatelky Kamily Sojkové

 • POLÁŠEK, L.: Z historie učitelského ústavu v Příboře

 • BRABCOVÁ, P.: Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

 • BRODESSER, S.: Moravští Lucemburkové znovu na Špilberku

 • BRODESSER, S.: Výstava o náboženských rituálech v době bronzové na Cezavách u Blučiny ve světle soudobých vědeckých názorů

 • NEKUDA, V.: Setkání zástupců Kulturního a muzejního spolku rakouského městečka Thaya (Kultur- und Museumsverein in Thaya) se členy výboru MVS v Brně

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1999

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: K osmdesátinám PhDr. Františka Hoffmanna, CSc.

 • HOŠKOVÁ, M.: Vivat Helena Lisická

 • TRAPL, M.: Jubileum docenta Jindřicha Schulze

 • GROLICH, V.: PhDr. Slavomír Brodesser jubilující

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Za PhDr. Janou Vignativou, CSc.

 • MĚŘÍSNKÝ, Z.: Památce Miloše Soukopa

 • KNOZ, T.: K nedožitým devadesátinám Františka Matějka

 • KUBÍČEK, J.: Moravika – vlastivědná literatura za rok 1999

VVM 2000-3

 • KOPEČNÝ, Petr: Zahájení letecké války na Moravě 26. června až 7. července 1944: K 55.výročí osvobození Československa

 • KRAFL, Pavel: Glosa k Jenštejnovým statutům z 18. října 1385

 • VĚKOVÁ: Věková skladba zemřelých a průměrný věk při úmrtí v brněnské farnosti sv. Petra a Pavla v Brně v průběhu 18. století

 • KRÁLÍČKOVÁ, Markéta: Expozice T. G. Masaryka v Hodoníně

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Stolování a hodování v renesanci

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Znojemsko ; Část XII

 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina: Dějiny Moravy a Matice moravská - problémy a perspektivy

 • MATĚJOVÁ, Judita: Konference Počátky v dějinách knihtisku a výstava Pětisté výročí knihtisku

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1999: 21.rok trvání společnosti

 • BALCÁREK, Pavel: Sedmdesátiny doc, PhDr. Jana Bistřického, CSc.

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Alois Ferulík - vlastivědný pracovník Malé Hané: 105 let od narození

 • JANÁK, Jan: Tkalcovství v Jihlavském kraji koncem 18.století

 • MUSIL, František: Otazníky nad středomoravskými Střítežemi

 • MLČÁK, Leoš: K dějinám a výzdobě barokního refektáře v premonstrátské kanonii na Hradisku u Olomouce

 • CENDELÍN, Dušan: Staré stezky na Moravě .historická geografie a terénní výzkum

 • POSPÍCHAL, Theodor: Život a činnost MUDr. Františka Skřivana v rámci kulturního vývoje Velkého Meziříčí

 • VANĚK, Pavel: Tvoření jmen poddaných v 16. a 17.století pohledem pozemkové knihy vsí Skalice a Krhova na Boskovicku

 • MAKOVSKÝ, Vladimír: Česko-ruské děti: K poznání české reemigrace po první světové válce

 • KRÁL, Adolf Bunny: Alfons Mucha neznámý. 2. díl

VVM 2000-2

 • VLČKOVÁ, Iva: Objev rukopisné sbírky moravských pověstí a pověrečných povídek v Kroměříži v roce 1992

 • CENDELÍN, Dušan: Viatistika?

 • BARTOŠ, Ladislav: Křížová cesta na Ostré horce u Soběšic

 • FLORIAN, Gabriel: Archeologické nálezy z okolí Staré Říše

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Část XI, Okres Brno-venkov

 • GEBAUER, Josef Jan: Vlastivědná společnost při Slezském zemském muzeu v Opavě minulostí

 • UNGER, Josef: Konference "Korene európskej civilizácie" v Bratislavě

 • KREJČOVÁ, Kamila: Jubileum národopisné pracovnice Blaženy Bočkové

 • VLČKOVÁ, Iva: Jubileum PhDr. Pavla Balcárka

 • SMEJKAL, Zdeněk: Satirické divadlo Večerní Brno

 • OBRŠLÍK, Jindřich: Založení a počátky Pátého reálného gymnázia v Brně-Žabovřeskách. 2.část

 • ŠTARHA, Ivan: Velkobítešské čarodějnice: K poznání dějin "duchovního moru" na západním Brněnsku

 • MLČÁK, Leoš: Liptálské zvony

 • NEBESKÝ, Jiří J. K.: Genealogická znaková galerie v Bílovci

 • DVOŘÁK, Jaromír: MladýTomáš Masaryk a Johann Wolfgang Goethe: Na okraj velkého tématu

 • ROJČÍKOVÁ, Kamila: Dva účty za posmrtné upálení vampýra na severní Moravě

 • ŠÍPEK, Zdeněk: Stanislav Marák (1873-1937), jihomoravský organizátor kulturního života

VVM 2000-1

 • GROWKA, Květoslav: Medaile k 200. výročí narození Vinzenze Priessnitze - poslední dílo Václava A. Kovaniče

 • ŠTĚPÁN, Václav: Jindřich z Nevojic. Osudy moravského zemana v předvečer husitské revoluce

 • CENDELÍN, Dušan: Hrádek typu motte na Žďársku

 • BERÁNKOVÁ, Helena: Fotografická sbírka Etnografického ústavuMoravského zemského muzea v Brně

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Část X, Těšínsko

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K problému brněnského genia loci

 • KONEČNÝ, Lubomír: Poznámka k problematice výkladů nejstarších dějin Znojma

 • VLČKOVÁ, Iva: PhDr. Věře Bednářové k devadesátinám

 • KVĚT, Radan: Miloš Spurný - fotograf moravské krajiny

 • MUSIL, Jiří V.: Slovanské gymnázium, Vlastivědná společnost muzejní a výročí dvou zrušených dívčích středních škol v Olomouci

 • SMUTNÝ, Bohumír: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1999

 • OBRŠLÍK, Jindřich: Založení a počátky Pátého reálného gymnázia v Brně-Žabovřeskách. 1. část.

 • VEČERKOVÁ, Eva: O kraslicích olepovaných slámou

 • PAPAJÍK, David: Vývoj změn feudálního majetku na Přerovsku ve 14.-16. století

 • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Pomoc obyvatel Unčína na Jimramovsku židovským spoluobčanům: Vzpomínky Evy Gránové-Schustazcekové na léta okupace

 • SOLDÁN, Ladislav: J. L. Fischer v Nejedlého Varu 20. let

 • MÜLLER, Karel: Neznámý pramen k provádění lánové vizitace na Moravě v letech 1669-1670

 • GRAFIČKA: Grafička a malířka Lilly Brandhuberová-Gödlová

VVM 1999-4

 • DVOŘÁK, Jaromír: Počátek a konec prvního pokusu o demokratizaci politického života v českých zemích

 • FIŠER, Zdeněk:Moravská muzea ka konci tisíciletí. Břeclavsko ; Část IX

 • SEHNAL, Jiří: 26.organologické setkání

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1998

 • MICHNA, Pavel: Návrh územněsprávního členění České republiky: Výsledek vědeckého výzkumu z let 1960 až 1968

 • NEKUDA, Vladimír: Životní jubileum Prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.

 • JANÁK, Jan: Sedmdesátník Josef Válka

 • GROLICH, Vratislav: Odešel František Kouřil

 • MUSIL, Jiří V.: Vzpomínka na Mgr. Jaroslava Kalivodu

 • SEDLÁŘOVÁ, Jitka: Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781-1848) a počátky romantismu na Moravě

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Půdorys Klobouk u Brna

 • MLČÁK, Leoš: K stavebním dějinám luterského kostela sv.Trojice v Lipníku nad Bečvou

 • SMUTNÝ, Bohumír: Dobrozdání Jindřicha Kajetána Blümegena z roku 1750 k umístění sídla kr. úřadu Přerovského kraje: Epizoda ze správních dějin

 • BRODESSER, Slavomír: Moravské zemské muzeum před sto lety

 • BRODESSER, Slavomír: Třicet let kralického Památníku

 • KUBÍČEK, Jaromír: Výstava "Co bylo nového před sto lety..."

 • SKRUŽNÝ, Ludvík: Morava na výstavě "Letem českým světem" v Uměleckoprůmyslém muzeu v Praze

VVM 1999-3

 • BŘEČKA, Jan: Příchod okupantů a 15. březen 1939 v Brně

 • ZATOULANÝ: Zatoulaný zvon z Újezdu u Uničova v Krnově

 • ZNOJEMSKÝ: Znojemský spolužák Rembrandta van Rijn?

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Část VIII, Opavsko

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Hrady romantickýma očima

 • GROLICH, Vratislav: XXX.konference vlasitvědných kroužků ve Slavkově u Brna

 • MATĚJOVÁ, Judita: Výstava Bible ve fondech Muzea Komenského v Přerově

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1998: 20. rok trvání společnosti

 • JUROK, Jiří: Případ řádu německýchrytířů - o apologetické historiografii konce 20. století

 • PEŇÁZ, Petr: Vydavatel Žďárensií Josef Pohanka jubiluje

 • BOMBERA, Jan: Stavba kostela sv. Jakuba Většího a sv. Anny ve Staré Vodě na Olomoucku

 • MYŠKA, Milan: Salcherové - historie jedné slezské podnikatelské rodiny

 • PINTEROVÁ, Helena: Univerzitní profesor MUDr. Jan Florian (1897-1942)

 • FIŠER, Zdeněk: Řetězový most v Kroměříži

 • SCHEIRICHOVÁ, Veronika: Jazyk listin na Moravě v letech 1381 až 1410

 • JORDÁN, František: Kdo je kdo na vyškovském obraze Františka Antonína Sebastiniho

 • PAVLÍK, Josef: Z osobní korespondence s Josefem Věromírem Plevou: Ke stému výročí narození autora Malého Bobše

 • KRÁL, Adolf Bunny: Moravan Josef Kučík, australský malíř

VVM 1999-2

 • NEDBAL, Bohuslav: Několik vzpomínek z doby krátce před okupací 15. března 1939: Z pamětí účastníka boje o Moravskou Chrastovou na Svitavsku

 • HOLEČEK, Dalibor: Poznámky ke genealogii pánů z Meziříčí: Se zřetelem k dějinám Náměště nad Oslavou 14. a počátku 15. století

 • PAVELČÍK, Jiří: Několik poznámek k metodice výzkumu zabijaček na Moravě

 • RUBÍNKOVÁ, Michaela: Jezuitská krypta v Brně

 • MLČÁK, Leoš: Šunkový strop v kanovnické rezidenci ve Wurmově ulici č. 13 v Olomouci

 • BRODESSER, Slavomír: Fotografie Jana Berana ve sbírkovém fondu historického oddělení Moravského zemského muzea

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Blanensko ; Část VII

 • VEČERKOVÁ, Eva: Podoby svatých na keramice: Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, červenec-srpen 1998

 • FIŠER, Zdeněk: Vzpomínkový seminář k 150.výročí nastoupení Františka Josefa I. na trůn v Olomouci

 • SMUTNÝ, Bohumír: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1998

 • MICHNA, Pavel: Dvě knihy o sedmileté válce

 • STEHLÍK, MIchal: Židé na jihozápadní Moravě v letech 1848 až 1948: Od zrovnoprávnění k zániku

 • NEKUDA, Vladimír: Vzácné jubileum Františka Kouřila

 • MIKULÁŠEK, Bohuslav: Plná osmdesátka Jaromíra Kotíka

 • PODHORSKÝ, Vladimír: Úmrtí PhDr. Vědomila Vildomce

 • MUSIL, Jiří V.: Před pěti lety zemřel prof. David Teplitz, přítel Olomouce a Československa

 • MAREK, Pavel "Tak trochu blouznivý idealista": Příspěvek k 70. výročí úmrtí Václava Choděry, průkopníka českého jazyka v divadelní kultuře Moravy

 • NAVRÁTIL, Vladislav: Výstražná znamení podél Haberské stezky na Jihlavsku

 • SADÍLEK, Jaroslav: Neznámá tvrz u Bohdalova (okr.Žďár nad Sázavou)

 • FASORA, Lukáš: Centralizační trendy v organizaci péče o mládež v historických zemích Československa v letech 1918-1938

 • LOSKOTOVÁ, Irena: Hrobka markraběte Jošta z rodu Lucemburků

 • KRÁL, Adolf Bunny: Samuel Brunner, brněnský malíř

 • STARYCHA, Miroslav: Roučkův a Streitův buchar

VVM 1999-1

 • NEKUDA, Vladimír: Zemědělství a chov dobytka ve středověké vesnici na Moravě

 • RUBÍNKOVÁ, Michaela: Kapucínská krypta v Brně

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Jihlavsko ; Část VI

 • SKRUŽNÝ, Josef: Výstava "Brody, mosty, lávky, cesty" ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

 • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Vzpomínka na 31. října 1938 v Moravské Chrastové

 • PAVELČÍK, Jiří: 17. zasedání Sekce pro otázky neolitu a eneolitu Moravy a Slezska

 • BARTOŠ, Josef: Problémy historického místopisu na Moravě: Horák, Miloš, Vaisar, Antonín: Encyklopedie obcí Moravy a Slezska

 • SOLDÁN, Ladislav: Devadesátiny Jiřího Maria Veselého

 • VEČERKOVÁ, Eva: Jubilejní pozdrav Miroslavě Ludvíkové

 • KUBÍČEK, Jaromír: Zdeněk Šimeček sedmdesátiletý

 • ZAORALOVÁ, Marie: Kapitoly z dějin Přibyslavic. Část 2.

 • BALCÁREK, Pavel: František magnis hrabě ze Strážnice, aneb strážnická "ferra felix" a třicetiletá válka

 • VÍTEK, Miroslav: Z rodinné kroniky prof. PhDr. Inocence Arnošta Bláhy

 • CENDELÍN, Dušan: Terénní průzkum zaniklé středověké komunikace na západním Brněnsku

 • LIŠKA, David: Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. 2.část: K 370. výročí smrti na popravním lešení v Brně

 • BRÁZDA, Josef: Vzpomínka na akci "Ruské zrno" v Buku na Přerovsku

 • KRÁL, Adolf Bunny: Nové objevy v malířství na Moravě

 • ŠTĚPÁNEK, Pavel: Martyrologium z Gerony a jeho podivuhodná cesta z Čech do Katalánska přes Moravu

VVM 1998-4

 • HENCL, Milan: Přepadení Moravské Chrastové svitavskými ordnery 31. října 1938: Vzpomínka pamětníka událostí

 • PEŠTA, Pavel: K jubileu PhDr. Ladislava Soldána

 • STRAKOVÁ, Michaela: 90. výročí narození Michaela Vaňáčka

 • MICHNA, Pavel: Odešel historik Václav Burian

 • LIŠKA, David: Moravský rytíř Václav Bítovský z Bítova. 1. část: K 370. výročí smrti na popravním lešení v Brně

 • MICHNA, Pavel: Prusové před Olomoucí roku 1758 očima pamětníka. 2. část: K 240. výročí obležení říšské hlavní a hraniční pevnosti

 • KVĚT, Radan: Trasa Jantarové stezky na území Moravy v pravěku i historické době

 • BRODESSER, Slavomír: Kroměřížský sněm jako téma muzejní výstavy

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Část V, Bruntálsko

 • POKLUDA, Zdeněk: Sympozium na paměť prof. Ladislava Hosáka

 • SEHNAL, Jiří: 25. organologické setkání

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1997

VVM 1998-3

 • DVOŘÁK, Jaromír: František Palacký a český národ: K 150. výročí Slovanského sjezdu a 200. výročí narození

 • BEDNÁŘ, Václav: Poslední výjezdní maturita: Z vojenské reálky v Hranicích

 • TRČKOVÁ, Alena: Olomoucká amfora s Dionýsem

 • BRABCOVÁ, Pavla: Vícečetné porody a legitimita narozených ve farnosti sv. Petra a Pavla v Brně kolem 18. století

 • BRODESSER, Slavomír: Expozice litiny v Blansku

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Novojičínsko ; Část IV

 • BATŮŠEK, Stanislav: Osudy Družiny literání a umělecké v Olomouci v letech 1939 až 1952

 • MICHNA, Pavel: Prusové před Olomoucí roku 1758 očima pamětníka. 1. část: K 240. výročí obležení říšské hlavní a hraniční pevnosti

 • LAUDÁTOVÁ, Marta: Barvitý svět dědečkových pamětí: Příspěvek k poznání dějin rodiny Wawrů (Vávrů), brněnských patriotů a posléze českých vlastenců

 • ŠŤASTNÝ, Václav: Koželužství na Moravě: Příspěvek k poznání tradičního řemesla

 • NAVRÁTIL, Vladislav: K lokalizaci zaniklé středověké osady Falknov (okres Jihlava)

 • ZATLOUKAL, Bohumil: Nález keramiky z Dolních Rakous v městském hradě v Jemnici (okr.Třebíč)

 • KRÁL, Adolf Bunny: Měl Napoleon příbuzné i na Moravě?

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Červeně malovaná keramika ze zaniklé vsi Konůvky (okr. Vyškov)

VVM 1998-2

 • VAŠEK, František: Zvedli své hlavy mezi prvními. 2.část: Příspěvek k dějinám Obrany národa na Moravě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1997: 19. rok trvání společnosti

 • VÍCHOVÁ, Božena: Památky chráněné a nechráněné aneb jak lze provádět jejich běžnou údržbu: Pokyny pro vlastivědné pracovníky

 • NEKUDA, Vladimír: Za doc. dr. Janem Skutilem, CSc.

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Památce univ. prof. PhDr. Josefa Poulíka, DrSc.

 • BALATKOVÁ, Jitka: Před sto lety se narodil prof. dr. Ladislav Hosák, CSc.

 • PROCHÁZKA, Jiří: Vzpomínka na Josefa Kabrdu

 • GRUNDA, Blahomil: Erich Roučka - osobnost moravského průmyslu: K 110. výročí narození vynálezce a podnikatele

 • MAREK, Pavel: K dějinám tkalcovského průmyslu na Prostějovsku

 • PAPAJÍK, David: Města a městečka na střední Moravě do konce 16. století

 • MICHNA, Pavel: Olomoucký orloj: Na paměť 100. výročí zániku historické památky

 • SMUTNÝ, Bohumír: Slavnostní shromáždění ke 100.výročí vydávání Vlastivědy moravské

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXIX. celostátní konference archeologie středověku "Archeologie historických komunikací"

 • PAVELČÍK, Jiří: 16. zasedání sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: "Minulost očima archeologie" v Ostravském muzeu

VVM 1998-1

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Staré Brno a knížecí hrad

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Vyškovsko ; Část III

 • KREJČÍK, Tomáš: Výstava "Břetislav Štorm - památkář, grafik, architekt, heraldik a spisovatel" na Státním zámku v Rájci

 • VIKTORA, Viktor: Příchod jezuitů do Čech

 • SKUTIL, Jan: Písemnictví jezuitského řádu ovlivňované jeho novicitátem v Brně v letech 1573-1773

 • HEJNIC, Josef: Ke korespondenci Bohuslava Balbína

 • BÍLÝ, Jiří: Mýtus Antonína Koniáše v české literatuře

 • KOPECKÝ, Milan: Homiletika doby Koniášovy

 • UNGER, Josef: Otazník nad otazníky: Na okraj prací zabývajících se lokalizací hrobu sv. Metoděje

 • JANÁK, Jan: Šedesát let PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.

 • VELECKÝ, Luboš: Petr Bezruč - nedožité 130. narozeniny 1867-1997

 • VAŠEK, František: Zvedli své hlavy mezi prvními. 1. část: Příspěvek k dějinám Obrany národa na Moravě

 • GÁLA, Antonín: Pohnuté osudy kulturního odkazu rodiny Křičků z Maršovské rychty: Vzpomínky

 • ADÁMKOVÁ, Veronika: Stavebně historický průzkum domu č. p. 125 v Bludově, okr. Šumperk

 • BRABCOVÁ, Petra: Přirozený pohyb obyvatelstva ve vesnici Komín mezi léty 1700-1799

 • BŘEČKA, Jan: Jeskyně Kůlna v Moravském krasu v proměnách času: Na paměť 100. výročí smrti J. Wankela (1897 -1997)

 • SLADKÝ, Vladimír: Pozapomenutá středověká osada Želovice u Vyškova

 • BURIAN, Václav: Vlk ulovený na Moravě v roce 1859 - historie jednoho exponátu zoologického oddělení MZM v Brně

 • BRODESSER, Slavomír: Československé legie jako téma muzejních výstav: Na okraj výstavy "Hoši od Zborova" v MZM

VVM 1997-4

 • NEKUDA, Vladimír: Sto let Vlastivědy moravské

 • JUROK, Jiří: 110 let muzea v Novém Jičíně

 • BEDNÁŘ, Václav: Důstojné ocenění hrdinů: Síň odboje v Hranicích

 • SEHNAL, Jiří: 24. organologické setkání

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996

 • NEKUDA, Vladimír: Památce PhDr. Františka Matějka, významného moravského historika

 • SKUTIL, Jan: Odešla Bohuslava Šťastná

 • SKUTIL, Jan: Petr Bezruč vlastivědec a turista: Na základě korespondence Josefu Grusovi

 • KRÁL, Adolf Bunny: Neznámá kornika rodu Muchů v Ivančicích: Příspěvek k poznání rodokmenu malíře Alfonse Muchy

 • HODEČEK, Dalibor: Hrabě František Harrach - národohospodář, mecenáš a literát

 • NEUMANN, Miroslav: Osudy majora "Schutzpolizei" Josepha Hübnera a jeho řidiče Hanse Kochera - spolupracovníků protinac. odboje v Holešově

 • VERMOUZEK, Rostislav: Zaniklá osada Podolí na Tišnovsku

 • ŠTARHA, Ivan: Hanebnice, Pičulín a dvě Lhoty na Bystřicku nad Pernštejnem

 • VLACH, Jaroslav: Podivuhodný pohrobek Otakar Charvát

 • KRÁL, Adolf Bunny: Objev portrétů z romanovské dynastie

VVM 1997-3

 • SEHNAL, Jiří: Vzpomínky československého legionáře Františka Sehnala z Buku od Přerova na "velkou válku"

 • BURIAN, Václav: Moravika na výstavě "ostarrichi österreich 996-1996"

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí. Část II., Prostějovsko

 • SKUTIL, Jan: Muzeum sv. Vojtěcha

 • JUROK, Jiří: Dílo Františka Palackého (1789-1876): Konference ke 120. výročí úmrtí

 • SKUTIL, Jan: Písemnictví jezuitů v Brně v 16.-18. století

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1996: 18. rok trvání Společnosti (108. rok Musejního spolku)

 • SKUTIL, Jan: XXIX. konference vlastivědných kroužků ve Velkém Meziříčí

 • SKUTIL, Jan: Tiskárny na západní Moravě v 16. století

 • PROCHÁZKOVÁ, Marta: Opravy renesančního sgrafitu z doby Aleny Meziříčské

 • BALCÁREK, Pavel: Profesor Jindřich Šebánek, vědec, vlastenec a organizátor: Z konference na paměť 20. výročí úmrtí

 • NOVÁČEK, Libor: Kulturní a politický význam ochotnického divadla ve Veselí nad Moravou v létech 1930-1941

 • SKUTIL, Jan: Prof. dr. Jiří Skalička zesnul

 • PŘIKRYL, Zdeněk: K 90. výročí narození sochaře Vladimíra Navrátila (1907-1975)

 • KRÁL, Adolf Bunny: Další jubileum moravského malíře Františka Šindeláře

 • LOUBAL, Ladislav: Ještě k článku o malíři Svatopluku Bobešovi-Svobodovi

 • GRÁF, Jiří: Vzpomínka na Emila Jenerála

 • VITULA, Petr: Pravěké osídlení a doklady pobytu novověkých vojsk v prostoru Rohlenky mezi Brnem a Slavkovem

 • HORÁČKOVÁ, Ladislava: Zajímavé nálezy válečných poranění z bitvy u Slavkova

 • LIŠKA, David: Ke sporu o dědictví po Václavu Nekšovi z Landeku

 • DEDKOVÁ, Vlasta: Nedochované privilegium markraběte Jindřicha Vladislava pro město Uničov z roku 1213

 • UNGER, Josef: Archeologický výzkum v kostele sv. Marka v Mostištích u Velkého Meziříčí

 • HORÁK, Karel: Erbovní znamení vlaštovka a páni z Křižanova

 • NEČAS, Ctibor: Personál protektorátních cikánských táborů

VVM 1997-2

 • JANÁK, Jan: 70 let předsedy Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně doc. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.

 • BALCÁREK, Pavel: Učená společnost moravskoslezská - pokus o založení roku 1938

 • CULEK, Jaroslav: Zaniklá ves Přibyslavice u Osik (okr. Blansko)

 • PROCHÁZKA, Jiří: Švédský princ Gustav Vasa na Moravě

 • FIŠER, Zdeněk: Pamětní mincovní depot z Loukova (okr. Kroměříž)

 • KOPECKÝ, František: Oprava věže kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné u Brna

 • TIHELKA, Karel: Pruští vojáci, zemřeli v Bučovicích v roce 1866

 • BRODESSER, Slavomír: Stoosmdesáté výročí založení Moravského zemského muzea

 • FIŠER, Zdeněk: Moravská muzea ka konci tisíciletí

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXVIII. konferencia archeológie stredoveku

 • NEKUDA, Vladimír: Umění pro život

 • ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Lékaři v povstání a při osvobozování Moravy (1944-1945)

 • SMUTNÝ, Bohumír: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1996

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Moravské a slezské hrady v lexikonu půdorysů hradů německého středověku

 • Vzpomínkový večer ke stému výročí narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc.

 • NEKUDA, Vladimír: PhDr. Vlasta Fialová a Moravské muzeum

 • KOPECKÝ, Milan: Vlasta Fialová a Kralice nad Oslavou

 • SKUTIL, Jan: Vlasta Fialová a Naše Valašsko

 • DVOŘÁK, Jaromír: Josef Ludvík Fischer v kontextu kritiky let 30. let (Na paměť 50. výročí otevření Univ. Palackého v Olomouci dne 21. 2. 1947)

 • URBÁNKOVÁ, Libuše: Z historie první české obecné školy v Brně

 • BURIAN, Václav: K historii gardy olomouckého arcibiskupství

 • GOŠ, Vladimír: Středověké opevnění města Rýmařova

 • MYSLIVEČKOVÁ, Hana: Renesanční polofigurové náhrobní a komemorativní památníky na Moravě, vlivy it. humanismu a renesance v mor. náhrobní soch. tvorbě

 • POTĚŠIL, Tomáš: Počátky městské autobusové dopravy v Olomouci

 • FILKA, Ivo: Název horního toku řeky Sázavy ve 13. století - historický omyl stále tradovaný

VVM 1997-1

 • VAŠEK, František: Moravský zemský prezident JUDr. Jaroslav Mezník - důsledný odpůrce nacismu

 • SYCHRA, Adolf: Vztah bývalé boskovické sklárny "na Suchém kopci" k zaniklé středověké osadě Bouchenci

 • CENDELÍN, Dušan: Zaniklé plužiny v Pooslaví na Třebíčsku

 • PATOČKA, Radoslav: Poznámka k lokalizaci drobných kamenných památek

 • PROCHÁZKA, Jiří: Turci, Morava a císař v roce 1683

 • FIŠER, Zdeněk: Regionální muzea - historie a perspektivy

 • UNGER, Josef: Výstava "Archeologia triumfans. O archeologii vážně i nevážně" v Okresním vlastivědném muzeu Nový Jičín

 • BRODESSER, Slavomír: Výstava Rytířské tradice v Moravském zemském muzeu

 • KUBÍČEK, Jaromír: XXIV. mikulovské sympozium

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní konference o literární komparatistice a uměleckých směrech a žánrech v Brně

 • VEČERKOVÁ, Eva: Konference a sborníky o lidové kultuře Hané

 • VAŠKŮ, Vladimír: Jednání o povýšení vsi Pozlovic na městečko v letech 1754-1758

 • PAVELČÍK, Jiří: Zpráva o 15. zasedání Sekce pro neolit a eneolit Moravy a Slezska při ČAS

 • PROCHÁZKA, Jiří: Sympozium o Karlu Gödelovi

 • SKUTIL, Jan: Profesor dr. Tomáš Špidlík čestným občanem Boskovic

 • KRÁL, Adolf Bunny: Jubileum historika PhDr. Miloslava Vituly

 • BURIAN, Václav: Náhrdelní znamení kolegiální kapituly u sv. Mořice v Kroměříži: Věnováno památce kanovníka P.Františka Alexe (1913-1988)

 • ŠTARHA, Ivan: Zemědělský družstevní lihovar v Ujčově-Bořinově

 • ŠTARHA, Ivan: Kresebné rekonstrukce hradů z pohledu architekta

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Zvony farního kostela v Boskovicích

 • SOLDÁN, Ladislav: Také jsem tam běžel na svých potulkách...: O jednom výplazu Petra Bezruče

 • MLČÁK, Leoš: Šternberský stavitel klasicismu Jakub Snietivý

 • KONEČNÝ, Karel: Svatý Antoníček na hoře Světině u Krakovce (okr.Prostějov)

VVM 1996-4

 • BRODESSER, Slavomír: O hrdelním soudnictví na Špilberku

 • NOVÁČEK, Libor: Dvanáct let s Janem Masarykem: Na paměť 110. výročí narozenin

 • FIŠER, Zdeněk: Tovačov a Židé

 • BRODESSER, Slavomír: Léto 1996 v Muzeu Boskovicka

 • SMUTNÝ, Bohumír: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1995: 17. rok trvání Společnosti (107.rok MS)

 • JORDÁN, František: XXVI. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích: Počátky vlastivědné a muzejní práce na Vyškovsku

 • SKUTIL, Jan: Ke 190. výročí třícísařské bitvy 2.prosince 1805: Soudobý ohlas bitvy u Slavkova v německé regionální slovesnosti

 • ŠPATNÝ, Jan: Napoleonská tradice na Slavkovsku a v regionu bojiště bitvy tří císařů

 • SKUTIL, Jan: Anály hradišťsko-opatovické

 • BALCÁREK, Pavel: 100 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc.

 • MICHNA, Pavel: Hrdelní proces Karla staršího ze Žerotína: K 360. výročí smrti velkého Moravana, ochránce českého jazyka a přítele J. A.Komenského

 • FIALA, Jiří: Olomoucká konference arcivévody Františka Štěpána Lotrinského a krále polského a kurfiřta saského Augusta III. v roce 1745

 • URBÁŠEK, Pavel: Martin Lecián - postrach Moravy. 4. část: Pravda o jedné loupežnické legendě

 • GLOSOVÁ, Michaela: Stavební rekonstrukce dobových kamen v Muzeu Komenského v Přerově

 • JUROK, Jiří: Češi na Volyni a Ukrajině

 • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava: Metternichova svatba ve Slavkově roku 1795

 • VEČEŘA, Pavel: Líšeň v historické a etnografické literatuře

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Archeologická výstava v Českém Těšíně / Zdenka Měchurová

VVM 1996-3

 • NEKUDA, Vladimír: Padesát let Vlastivědného věstníku moravského

 • BRACHTL, Zdeněk: Keramická středověká plastika koníčka z Javorníku-Vsi

 • MICHNA, Pavel: Nejvyšší věž na Moravě změřena

 • FIŠER, Zdeněk: "A peste, fame et bello libera nos, Domine" aneb "Rána morová" v Novém Jičíně

 • BRODESSER, Slavomír: O ovocných destilátech a jejich roli v dějinách

 • ŠTARHA, Ivan: Moravský zemský archiv v letech 1990-1995

 • MÜLLER, Karel: Zemský archiv v Opavě v letech 1990-1995

 • SKUTIL, Jan: Konference o německé literatuře v českých zemích

 • MAKOVSKÝ, Vladimír: Vznik a činnost Vlastivědné a genealogické společnosti ve Velkém Meziříčí

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1995

 • BURIAN, Václav: Publikace o vyškovském německém jazykovém ostrůvku

 • SKUTIL, Jan: František Palacký a česká literatura: Ke 120. výročí smrti Otce národa

 • SKUTIL, Jan: PhDr. František Jordán šedesátník

 • NEKUDA, Vladimír: Jubileum ing. arch. Zdeňka Špičáka

 • NEKUDA, Vladimír: Vzácné životní jubileum RNDr. Tomáše Kruti, CSc.

 • PROCHÁZKA, Jiří: K 90. výročí narození filozofa Karla Gödela

 • DVOŘÁK, Jaromír: Některé moravské aspekty Osvobozených slov Oldřicha Králíka: K 50. výročí obnovení univerzity v Olomouci: 1573-1946-1996

 • NOVOTNÝ, Gustav: Sociální solidarita u českých a německých hasičů na Moravě: Podporovací pokladny dobrovolných hasičů v letech 1874-1918

 • BATŮŠEK, Stanislav: Ke vzniku básnického almanachu Pod jedním praporem: Z počátků katolické moderny

 • KOUŘIL, František: Národopis Velkoopatovicka

 • URBÁŠEK, Pavel: Martin Lecián - postrach Moravy. 3. část: Pravda o jedné loupežnické legendě

 • GROLICH, Vratislav: Litinové kříže a plastiky v Adamově a v Josefově

 • KOPECKÝ, František: Cholera mezi Brnem a Vyškovem v roce 1866

VVM 1996-2

 • NOVÁČKOVÁ, Eva: Městská samospráva v Moravských Budějovicích v době předbělohorské

 • BRODESSER, Slavomír: Napoleonská výstava ve Slavkově u Brna

 • SKUTIL, Jan: XXVI. konference vlastivědných kroužků v Bošovicích

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXVII. celostátní konference archeologie středověku

 • UNGER, Josef: Seminář o sídlech šlechty ve 13. století

 • BURIAN, Václav: Neobvyklá solemnita Kláštera Hradiska - Vojenská nemocnice v Olomouci 24. září 1995

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Castellologické zasedání v Opavě

 • SKUTIL, Jan: Dvacet pět let konferencí vlastivědných kroužků

 • SKALIČKA, Jiří: Jaroslav Vlach - spolubudovatel Univerzity Palackého

 • BURIAN, Václav: Ikonografie Jana Sarkandra v drobné plastice

 • STÝSKAL, Jiří: Vzpomínka na Jaroslava Vlacha divadelníka

 • GROLICH, Vratislav: Jaroslav Vlach - knihovník Univerzity Palackého v Olomouci a jeho péče o studenty při zajišťování studijní literatury

 • VACEK, Vladimír: Přírodovědná složka sborníku Od hradské cesty

 • KUBÍČEK, Jaromír: Bibliograf Jaroslav Vlach

 • UNGER, Josef: K diskusi o počátcích kostela na Petrově v Brně

 • URBÁŠEK, Pavel: Martin Lecián - postrach Moravy. 2.část: Pravda o jedné loupežnické legendě

 • PROCHÁZKA, Zdeněk: Staré kamenné kříže a křížové kameny okresu Jihlava: Příspěvek k soupisu drobných kamenných památek na Moravě

 • PRUDKÁ, Alena: Příspěvek ke stavebnímu vývoji hradu Plumlova (okr.Prostějov)

 • JŮZA, Jiří: Neznámá gotická skulptura ze střední Moravy: Příspěvek k ikonografii devotio moderna

 • NOVÁČEK, Libor: Rumunští vojáci u nás v roce 1945

 • GOLDMANN, Josef: Zaniklé sklárny v oblasti Chřibů

 • BRODESSER, Slavomír: Hugo František Salm-Reifferscheidt

 • Vlastivědný věstník moravský. sešit 1: 1996: Ročník XLVIII. -- Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1996. --

VVM 1996-1

 • JANÁK, Jan: Soukenictví v Třebíči v šedesátých letech 18. století

 • BRODESSER, Slavomír: Býčí skála u Adamova - záhada a legenda moravského pravěku

 • FIŠER, Zdeněk: Nově otevřené Městské muzeum ve Zlatých Horách

 • FIŠER, Zdeněk: Městské muzeum v Javorníku ve Slezsku

 • FIŠER, Zdeněk: 20. uherskobrodské komeniologické kolokvium

 • FIŠER, Zdeněk: Konference o Františku Slaměníkovi

 • PROCHÁZKA, Jiří: 4. Balkanistické symposium v Brně

 • SEHNAL, Jiří: 23. organologické setkání

 • ŠTINDL, Martin: Konference "Poddanská města v systému patrimoniální správy"

 • SKUTIL, Jan: Čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně profesoru Thomasi G. Winnerovi

 • SMUTNÝ, Bohumír: Noví členové Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1995

 • PEŘINOVÁ, Iva: Příspěvek k dějinám olomoucké radnice

 • JANÁK, Jan: XXIV. konference vlastivědných kroužků v Adamově

 • ZELÍK, Jaroslav: Úvodní projev na konferenci

 • SKUTIL, Jan: Badatelé Moravského krasu

 • ZELÍK, Jaroslav: Světelský oltář v Adamově

 • GROLICH, Vratislav: Konference vlastivědných kroužků v Boskovicích

 • SKUTIL, Jan: Památce PhDr. Rudolfa Zubera

 • KRÁL, Adolf Bunny: Připomínka 135. výročí narozenin Alfonse Muchy

 • URBÁŠEK, Pavel: Martin Lecián - postrach Moravy. 1. část: Pravda o jedné loupežnické legendě

 • PROVAZNÍK, Adolf: Bartoloměj Paprocký, zvláště jeho činnost na Moravě

 • DVOŘÁK, Jaromír: Josef Mánes na Hané

 • KRÁL, Adolf Bunny: Neprávem zapomenutý malíř Svatopluk Bobeš: K 110. výročí narození umělce

 • PIŠTĚLÁK, Josef: Kdy se ženili a vdávali naši předkové

 • VERMOUZEK, Rostislav: Rybníky a mlýny v povodí brněnské říčky Ponávky

 • BRODESSER, Slavomír: Ohlédnutí za významným archeologickým výročím: 70 let od nálezu Věstonické venuše

VVM 1995-3

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Životní pře JUDr. Josefa Babáka: Dokončení

 • PODHORSKÝ, Vladimír: Josef Skutil - prehistorik a archeolog

 • KOPECKÝ, Milan: Josef Skutil očima literárního historika

 • BURIAN, Václav: Několik poznámek k průvodci výstavou "Wallfahrtsorte in Mähren und Schlesien"

 • SKUTIL, Jan: 70. narozeniny prof. dr. Milana Kopeckého, DrSc.

 • MEZNÍK, Jaroslav: K pětasedmdesátinám Františka Hoffmanna

 • SKUTIL, Jan: Životní zastavení prof. dr. Dušana Šlosara, CSc.

 • SKUTIL, Jan: Rozloučení s Jaroslavem Vlachem

 • KOPŘIVA, Hjalmar L.: Vzpomínka na prof. dr. Vladimíra Groha (1895-1941)

 • ZATLOUKAL, Pavel: Malá stanice na trati, která vede do Ruska

 • POLÁČEK, Lumír: Hradisko u Kramolína

 • KRAPL, Pavel: K údajné synodě olomoucké diecéze z roku 1400

 • SOLDÁN, Ladislav: Sběratel, učitel a kronikář Vavřinec Švéda z Molenburku

 • BRODESSER, Slavomír: Výstava "Pocta svobodě" v Moravském zemském muzeu

 • BURIAN, Václav: Národopisná výstava v Olomouci 1995

 • BRODESSER, Slavomír: Pivo a pivovarnictví v muzejním pojetí

 • DVACÁTÁ: XXIII. konference vlastivědných kroužků v Brně-Řečkovicích

VVM 1995-2

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Životní pře JUDr. Josefa Babáka. 2. část: K 50. výročí porážky něm. fašismu a osvobození Československa

 • KOUŘIL, František: Za veřejnou práci pět let od rodiny: Vzpomínka na léta 1950 až 1954

 • VRLA, Radim: Hrad Nový Světlov - příspěvek k ikonografii: S úctou připsáno památce paní Marie Jaškové

 • PEŇÁZ, Petr: Světice Zdislava z Křižanova: Život a souvislost

 • UNGER, Josef: Z činnosti odborné skupiny "Přírodovědecké metody v archeologii" České arch. společnosti v letech 1993-1994

 • BRODESSER, Slavomír: Betlém pod Pálavou

 • BRODESSER, Slavomír: Sto let muzea v Ivančicích

 • SKUTIL, Jan: XXII. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

 • SKUTIL, Jan: Moravské vlastivědné úsilí let 1918-1989

 • SKALIČKA, Jiří: Literatura ve sborníku Od Hradské cesty

 • SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu dr. Ivy Vlčkové

 • BRZOBOHATÝ, Drahomír: Letecká válka nad Slavičínem

 • SMUTNÝ, Bohumír: K životnímu jubileu PhDr. Ivana Štarhy

 • BURIAN, Václav: Svěcení praporu "Sokola" v Brně roku 1871

 • FIŠER, Zdeněk: Morava na stránkách Kodymových Hospodářských novin

 • ŠTĚPÁN, Václav: Závěť Smila ze Šternberka na Hoštejně jako pramen k poznání bojových družin na severní Moravě

 • PLAČEK, Miroslav: Jevišovické hrady do konce 15. století

 • PSOTA, František: Vzpomínka na osvobozovací boje v Olomouci před padesáti lety

 • TREFULKA, Jan: Pocit bezmoci

 • MUSIL, František: Česká nebo Moravská Třebová?: K problematice údajně nejstarší písemné zprávy o České Třebové

VVM 1995-1

 • ŽAMPACH, Vojtěch: Životní pře JUDr. Josefa Babáka. 1. část: K 50. výročí porážky něm. fašismu a osvobození Československa

 • NEČAS, Ctibor: Útěky českých Romů z osvětimského táborového komplexu

 • POKLUDA, Zdeněk: K dějinám hradů na jihovýchodní Moravě

 • BRODESSER, Slavomír: Dinosauři návštěvnickým magnetem

 • UNGER, Josef: Výstava "Mladohradištní pohřebiště v Holubicích"

 • SVĚRÁK, Vlastimil: Návštěva hutterských bratří na jižní Moravě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Konference Židé a Morava 5. a 6. října 1994 v Kroměříži

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXVI. celostátní konference archeologie středověku

 • NIKLOVÁ, Gabriela: Historická Olomouc X.

 • POLÁŠEK, Ladislav: Vědecké sympozium o díle Sigmunda Freuda v Příboře

 • SALAŠ, Milan: Založení Nadace Býčí skála

 • ZATLOUKAL, Pavel: Z pozdní doby brněnského historismu

 • SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu doc. dr. Miloše Trapla, CSc.

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Zemřel univ. prof. PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc.

 • KOUŘIL, František: Vzpomínka na ThDr. Bohumila Zlámala

 • BURIAN, Václav: Dřevěná kultovní lidová plastika na Vyškovsku

 • SKUTIL, Jan: Kouzelná říše dětství Vítězslava a Vlasty Nezvalových

 • BEZDĚČKA, Josef: Čtyři sta let artykulů pro město Litovel

 • MIKULKA, Radek: Karel Čapek a vyškovská Obzinova knihtiskárna

 • JANÍČEK, František: K lokalizaci zaniklých vesnic na Znojemsku

 • ŠŤOVÍČEK, Jan: Dvě výstavy Joži Úprky pro severočeské dělnictvo v roce 1910

 • MLČÁK, Leoš: Příspěvky k topografii malířství 19.století na Moravě a ve Slezsku. 2. díl

VVM 1994-4

 • SCHILDBERGER, Vlastimil: Brněnský dvacátý listopad 1944 - Letecká válka nad Brnem

 • SEHNAL, Jiří: 22. organologické setkání

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1993

 • BARTOŠ, Josef: O počtu českých fašistů v Lošticích i jinde na Moravě

 • PECKA, Jaroslav: Stanovisko k připomínkám docenta Bartoše

 • VLČKOVÁ, Iva: Životní jubileum PhDr. Věry Bednářové

 • SKUTIL, Jan: Nad společenskými romány Oldřicha Šuleře: K autorovu životnímu jubileu

 • SMUTNÝ, Bohumír: K počátkům hedvábnické a bavlnářské výroby ve Slavonicích: Manufaktura J. Bürga s místním tkalcovským cechem, úvěrování státem

 • PEŠTA, Pavel: Neznámá prvotina Vojtěcha Martínka

 • BURIAN, Václav: Aplikace Maxova cyrilometodějského sousoší ve vyškovském džbánkařství

 • PEŘINOVÁ, Irena: Teoretické dílo Václava Zykmunda

 • DVOŘÁK, Jaroslav: Obětiště lidu horákovské kultury (Halštat) v jeskyni Býčí skála u Adamova

 • MAZÁČ, Leopold: Zvony v Doubravníku a jejich materiálová analýza

 • KRÁL, Adolf Bunny: Setkání životních osudů Aloise Kalvody a Josefa Váchala

 • SKUTIL, Jan: Výstava "Česká bible v průběhu staletí"

VVM 1994-3

 • JANÁK, Jan: Počátky textilní velkovýroby na Moravskotřebovsku a Boskovicku do 50. let 19. století

 • NOGA, Karel: Revizní výzkum na hradisku u kostela sv. Martina u Lulče (okr. Vyškov)

 • SKUTIL, Jan: Konference Česká bible v dějinách evropské kultury

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní konference o městě: Brno - město uprostřed Evropy

 • SKUTIL, Jan: Německo-česká společnost Josefa Dobrovského pro vědu a umění

 • SKUTIL, Jan: Konference "Josef Pekař a české dějiny 15.-18.století"

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: XIII. setkání členů pobočky pro severní Moravu a Slezsko při ČAS

 • POLÁŠEK, Ladislav: 300. výročí vzniku piaristických latinských škol v Příboře

 • SVĚRÁK, Vlastimil: Návštěva habánů na jižní Moravě

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1993; 15. rok Společnosti (105. rok MS)

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Velkoslovenská nebo Velkomoravská říše?

 • SLEZÁK, Lubomír: Moravský agrárník Rudolf Malík a jeho vstup do politického života

 • GROLICH, Vratislav: Šedesát let doc. PhDr. Jana Skutila, CSc.

 • PIŠTĚLÁK, Josef: Zemřel Josef Konečný

 • FROLCOVÁ, Věra: K nedožitým šedesátinám Václava Frolce

 • SKUTIL, Jan: Odešel Václav Halama

 • ZUKAL, Alois: Vyhnanci z Drahanské vrchoviny

 • MENCLOVÁ, Dobroslava: Hrad Veveří: Z pozůstalosti autorky Moravských hradů na paměť jejích nedožitých devadesátin

 • NEKUDA, Rostislav: Rekonstrukce stavební podoby středověké vesnice a budování skanzenu

 • SKUTIL, Jan: Nad Pamětmi Edvarda Beneše

 • BURIAN, Václav: Ještě k činnosti Eduarda Neumanna pro Velehrad roku 1913 (ikonostas, pamětní odznak)

 • SMUTNÝ, Bohumír: K pobytu Benedikta Roezla v Telči

 • ŠŤASTNÁ, Bohuslava: Doktor Franz Berncius, lékař v Tuřanech u Brna v letech 1824 až 1827

VVM 1994-2

 • SZABÓ, András: Moravsko-uherské vztahy ve druhé polovině 16. století

 • SCHULZOVÁ, Alena: Olomoucký rodák grafik a malíř Rudolf Mather

 • MUSIL, František: K otázce existence středověkých opevnění v katastrálním území Malé Hradisko, okres Prostějov

 • STŘEŠINKA, Josef: Odkaz Mathese Zdráhala, správce litenčického panství

 • BISTŘICKÝ, Jan: VIII. mezinárodní kongres pro diplomatiku v Innsbrucku

 • SMUTNÝ, Bohumír: Třetí kolokvium Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu v Ostravě 9.-10. prosince 1993

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní konference Poetika literárních žánrů a směrů ve světle poetiky Romana Jakobsona

 • HÁZA, Zdeněk: Univerzitní profesor PhDr. Josef Válka, CSc., pětašedesátiletý

 • ŠTARHA, Ivan: Nedvědický hrdelní soud

 • SKUTIL, Jan: Doc. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc., k šedesátinám

 • NEKUDA, Vladimír: Pozdrav jubilantům

 • VODIČKA, Jaroslav: In memoriam PhDr. Rostislav Vermouzek

 • HLOBIL, Ivo: Gotický oltář p. Marie olomouckého dómu sv. Václava v zrcadle markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1593)

 • ŠTĚPÁN, Václav: Unikátní technická památka - čerpadlo ze 17. století ve Zlatých horách

 • FIŠER, Zdeněk: Pokrok v zemědělství na Kroměřížsku v letech 1850-1865

 • BURIAN, Václav: Nový cyrilometodějský řád v evropské faleristice

 • KOHOUTEK, Jiří: Výzkum středověkých hradů v oblasti Hostýnských vrchů

 • KOPEČNÝ, Petr: Mýty a skutečnosti a odhalení parašutistů na jihovýchodní Moravě

 • ČERNÝ, Ervín: Smírčí kámen u Ježkovic (okr.Vyškov)

VVM 1994-1

 • MICHNA, Pavel: "Zlaté slunce Moravy" - barokní monstrance olomouckého dómu

 • SKUTIL, Jan: Výstava skupiny Ra

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Výstava "Archeologie na Těšínsku" v Ostravském muzeu

 • RECHLÍK, Karel: Dům a znamení

 • VACULÍK, Jaroslav: VII. sjezd českých historiků v Praze

 • SKUTIL, Jan: Hodonínský seminář "Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie"

 • KOUŘIL, František: Velké Opatovice obětem "Bitvy národů"

 • SKUTIL, Jan: Hold Lulče tiskárně Jana Dubčanského ze Zdenína

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXV. mezinárodní konference středověké archeologie

 • ŠTĚPÁN, Josef: Proměny kunštátského zámku

 • BARTOŠ, Josef: Několik vysvětlivek k novodobému historickému místopisu Moravy a Slezska

 • ŠEFČÍK, Erich: Boje o zemské zřízení těšínské z konce 16. století

 • VÁLKA, Josef: Jaroslav Mezník pětašedesátník

 • POSPÍŠILOVÁ, Jana: Pozdrav M. Ludvíkové

 • SKUTIL, Jan: Památce architekta Viléma Hanka

 • KRÁL, Adolf Bunny: K nedožitým devadesátinám prof. dr. Josefa Skutila

 • BURIAN, Václav: Podplukovník Emil Kaláb, historik bitvy u Slavkova

 • ELIÁŠ, Jan O.: Pozdně románský hrad ve Velkém Meziříčí

 • HRADIL, Miroslav: Moravský sochař Karel Korschann

 • GROLICH, Vratislav: Projekt železniční dráhy Vyškov-Blansko

 • HOLUB, Antonín: Prof. MUDr. Edward Babák a PhDr. h. c. Leoš Janáček

 • NAVRÁTIL, Vladislav: Zaniklá středověká osada Římov (kat. úz. Olšany, okr. Jihlava)

 • SKUTIL, Jan: Výstava Berta Suttnerová 1843-1914

VVM 1993-4

 • SKUTIL, Jan: Světová revoluce Tomáše Garrigua Masaryka: K 75. výročí vzniku československého státu

 • KOUŘIL, Pavel: XII. setkání členů pobočky České společnosti archeologické a Moravskoslezského archeologického klubu pro severní Moravu a Slezsko

 • SKUTIL, Jan: Celostátní studentské kolokvium Komenský redivivus v Krnově

 • SEHNAL, Jiří: 21. organologické setkání

 • BABIČKA, Václav: Oznámení Státního ústředního archívu v Praze

 • PŘEHLED: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1992

 • JANÁK, Jan: Šedesát let doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

 • PINKAVA, Jaroslav: Francis Dvorník - František Dvorník: historik a unionista: Ke stému výročí narození Moravana světového jména

 • BURIAN, Václav: Neumannův obraz "Hold Slovanů sv.Cyrilu a Metoději" na Velehradě

 • KVAPILOVÁ, Iva: Tomáš Řehoř Volný (20. 12. 1793 - 3. 5. 1871)

 • TRAPL, Miloš: Moravský exil polského premiéra Wincenty Witose

 • BEDNÁŘOVÁ, Věra: Jindřiška Wurmová (8. 2. 1863 - 19. 5. 1853)

 • SKUTIL, Jan: Moravské zemské muzeum k jubileu města Brna

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Jak dále v archeologii středověku na Moravě a ve Slezsku?

 • SKUTIL, Jan: Sympozium Brno - významné centrum řemesel, průmyslu a obchodu 1243-1993

 • SKUTIL, Jan: Tři české komeniologické příspěvky na nitranském sympoziu MEDACTA

VVM 1993-3

 • SCHULZOVÁ, A.: Olomoucká malířka Marta Rožánková-Drábková

 • BUKOVSKÝ, J.: Středověké nálezy v kostele sv. Trojice Královopolského kartouzu v Brně

 • TOMAN, J.: Diárium pobytu Josefa Dobrovského v Olomouci

 • ŠTARHA, I.: Osud Mandy Šlapské ze Zarušic

 • BURIAN, V.: Znak olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity mons. Jana Graubnera

 • MICHNA, P.: Památka moravského baroka ve Vestfálsku

 • BRODESSER, S.: Zmizelý svět brněnské vesnice

 • LŮZA, J.: Historická Olomouc IX.

 • SEHNAL, J.: 20. organologické setkání

 • KVĚT, R.: Seminář „Vývoj osídlování Československa (hlavně Moravy)“

 • MĚCHUROVÁ, Z.: 15. seminář industriální archeologie v Brně

 • UNGER, J., HAŠEK, V.: Archeogeofyzikální prospekce na Moravě. Zpráva za rok 1992

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1992

 • SKUTIL, J.: XX. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

 • SKUTIL, J.:XXI. konference vlastivědných kroužků ve Vyškově

 • SKUTIL, J.: JUDr. Vladimír Beránek osmdesátiletý

 • SKUTIL, J.: K sedmdesátinám PhDr. Adolfa Bunny Krále, CSc.

 • VIAGNATIOVÁ, J.: Za MVDr. Zdeňkem Kratochvílem, DrSc.

VVM 1993-2

 • LAPÁČEK, Jiří: Přerov, Karel Starší ze Žerotína a škola ve švýcarském svatém Havlu

 • MUSIL, František: Několik poznámek k lokalizaci moravských Újezdů ( s tvrzí)

 • SMUTNÝ, Bohumír: Kolokvium Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu

 • SKUTIL, Jan: Konference Tradice a perspektivy české školy a pedagogiky v nadějích a krizích soudobého světa

 • SKUTIL, Jan: Hodonínský seminář "TGM - filozof a pedagog"

 • BURIAN, Václav: Olomouc očima staletí

 • SMUTNÝ, Bohumír: Životní jubileum PhDr. Marie Zaoralové

 • SKUTIL, Jan: K osmdesátinám Josefa Kukulky

 • SKUTIL, Jan: K jubileu PhDr. Pavla Pešty

 • BISTŘICKÝ, Jan: Zakládací listiny kláštera Hradiska u Olomouce a počátky české panovnické listiny

 • KLÍMA, Bohuslav: Archeologický výzkum znojemského hradu

 • SKUTIL, Jan: Balbínova Bohemia Docta o literární Moravě

 • STIBOR, Jiří: Příspěvek k poznání života a působení Bartoloměje Paprockého na Moravě

 • ZLÁMAL, Bohumil: Kapitoly ze života olomouckého arcibiskupa dr. Theodora Kohna: Ke stému výročí jeho konsekrace 1693-1993

 • SMUTNÝ, Bohumír: Stavba místní dráhy Kostelec-Slavonice na jz. Moravě v letech 1897-1902: K 90. výročí trati Telč - Slavonice a Slavonice-Waidhofen

 • VYSLOUŽIL, Jiří: Artistický ředitel Otto Kitzler - zapomenutá kapitola z hudebních dějin Brna

 • JENERÁL, Emil: Výslech u hrdelního soudu v Moravských Budějovicích roku 1666 / Emil Jenerál

VVM 1993-1

 • UNGER, J., BÁLEK, M.: Vojenský tábor z dob husitských válek u Šumic (okr. Znojmo)

 • ZLÁMAL, B.: Kapitoly ze života olomouckého arcibiskupa rd. Theodora Kohna – neúspěšného mecenáše české univerzity na Moravě (I. část)

 • PECKA, J.: Národní obec fašistická a její ozbrojené složky v zemi Moravskoslezské (1926-1938)

 • MATĚJOVÁ, J.: O dopisech Coluccia Salutatiho Joštovi Lucemburskému

 • MLČÁK, L.: K činnosti lotrinských zvonařů Caspara Delsona a Simona Michelina a jejich následovníků na střední a východní Moravě

 • PEDUZZI, L.: Václav Petruzzi, stavitel Kouniců

 • NEČAS, C.: Tomáš G. Masaryk a Vysočina

 • HANZAL, J.: Kdo to byl Viktor Wildmann

 • MÜLLER, K.: Nejstarší peče města Přerova z roku 1489

 • PINKAVA, J.: Proslulý Moravan Ferdinand Čech

 • BŘEZINA, A.: Česká hudba 20. století v zahraničních archivech

 • POSPĚCH, P.: The world Monument Fund na Olomoucku

 • FIŠER, Z.: Týden italské kultury v Kroměříži

 • BISTŘICKÝ, J.: Kolokvium Mezinárodní komise pro diplomatiku v OLOMOUCI

 • ČAPKA, F.: Národnostní roblémy v historii měst

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: XXIV. celoštátna konferencia archeológie stredoveku

 • SKUTIL, J.: XIX. konference vlastivědných kroužků v Modřicích

 • SMUTNÝ, B.: XXII. mikulovské sympozium

 • SKUTIL, J.: Rakouský pohled na Moravu v 9. století v pojetí H. Wolframa

 • SKUTIL, J.: Prameny díla, dílo pramenem. Jednání o B. Němcové

 • UNGER, J.: Konference „Archeologické výzkumy na moravských a slezských hradech“

 • MĚCHUROVÁ, Z.: XI. setkání členů severomoravské pobočky ČAS v Kopřivnici

 • HLOBIL, I.: Poznámka k monografi Jana Dubravia, olomouckého biskupa

 • SKUTIL, J.: Odpově p. docentu dr. 1. Hlobilovi, CSs

 • BURIAN, V.: Medaile chrámu sv. Mořice v Olomouci k 500. výročí jeho kosekrace nebo požáru města?

 • HOFFMANNOVÁ, J.: K „neznámé“ korespondenci Františka Palackého

 • JENERÁL, E.: Moravské Budějovice v novém Hstorickém místopisu

 • NEČAS, C.: „Kašlavá aféra“ – projev odporu brněnských učitelů proti nacistické okupaci

 • KRÁL, A.B.: Neznámý Mistr doubravického oltáře

 • SEHNAL, J: Varhanář Jan David Sieber

 • JENERÁL, E.: Lapkové Jíra a Mikuláš Královcovi z Jaroměřic nad Rokytnou

VVM 1992-3

 • SKUTIL, Jan: Masarykův pohled na literaturu v jeho světové revoluci

 • KOVÁŘOVÁ, Stanislava: Postavení fojtů na rožnovsko-krásenském panství v období pozdního feudalismu

 • PINKAVA, Jaroslav: Kroměřížský rodák - tridentský probošt Tomáš Josef Povondra

 • KNOZ, Tomáš: Kriminální delikt v Kamenici na Třebíčsku v 17. století

 • JUROK, Jiří: Znovuotevření Památníku J. A. komenského ve Fulneku

 • KOUŘIL, Pavel: Šostýn - malý hrad velkých pokladů

 • SKUTIL, Jan: Výstava Pohanské mýty Ireny Ráčkové

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Hrady v přemyslovském loveckém hvozdu ve světle archeologického výzkumu

 • SKUTIL, Jan: Sympozium "Jan Amos Komenský a předškolní výchova"

 • KUBÍČEK, Jaromír: Konference Jan Amos Komenský a mapová tvorba

 • SKUTIL, Jan: Hold bratřím Mrštíkům

 • SLEZÁK, Lubomír: Měl potkat Ždánice osud Lidic?

 • SMUTNÝ, Bohumír: Kolokvium Metodické problémy tvorby regionálních biografických slovníků

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: 13. seminář industriální archeologie v Brně

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: 14. seminář industriální archeologie v Brně

 • SMUTNÝ, Bohumír: Kulturní stůl v Dačicích 16. května 1992

 • SKUTIL, Jan: Bonnští slavisti na jižní Moravě

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1991

 • JANÁK, Jan: Archivář PhDr. František Zřídkaveselý šedesátiletý

 • NEČAS, Ctibor: Historik obecných dějin středoevropských a východoevropských Josef Macůrek

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Zemřel univerzitní profesor PhDr. Václav Frolec, DrSc.

 • KRÁL, Adolf Bunny: Pocta malířce Ludmile A. Munclingerové

 • GALUŠKA, Luděk: Vzpomínka na prof. dr. Viléma Hrubého, DrSc.

 • JENERÁL, Emil: Příspěvek k historii zámku v Lesonicích (okr. Třebíč)

 • MATĚJEK, František: Vydání Olomouce Švédům a obhajoba jejího obránce

 • BURIAN, Václav: Osudy tělesných pozůstatků olomouckého biskupa Františka kardinála z Ditrichštejna

 • SMUTNÝ, Bohumír První neuskutečněný projekt místní dráhy na jihozápadní Moravě z roku 1886

 • ZAPLETAL, Jan: Nový nález románského stavebního kamene v okolí přemyslovského paláce v Olomouci

 • VERMOUZEK, Rostislav: Zaniklá středověká osada Holánkov na Tišnovsku

 • SVITÁK, Zbyněk: "Rešovská" cesta: Příspěvek ke středověkým komunikacím XIII. století v Nízkém Jeseníku

VVM 1992-2

 • SKUTIL, Jan: Komenského cesta ke světovosti

 • KUBÍČEK, Jaromír: Vychází nová řada Vlastivědy moravské - Země a lid

 • SKUTIL, Jan: Kolokvium Učitelé - šiřitelé myšlenek J. A. Komenského v Přerově

 • SKUTIL, Jan: Odborná konference na téma Tradiční a lidová kultura Hané

 • SMUTNÝ, Bohumír: Celostátní sympozium O podnikatelích a podnikání na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska do roku 1848

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Výstava Keltové v Benátkách

 • HAŠEK, Vladimír: Archeogeofyzikální prospekce na Moravě: Zpráva za rok 1990

 • SKUTIL, Jan: Dr. Otto Habsburg v Moravském zemském muzeu v Brně

 • SKUTIL, Jan: XVIII. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

 • SKALIČKA, Jiří: Na okraj tématu Písemnictví na střední Moravě ve vztahu k Malé Hané

 • TRAPL, Miloš: Velké Opatovice v pamětech polského premiéra W. Witose

 • ZAORALOVÁ, Marie: Kapitoly z dějin Přibyslavic

 • SKUTIL, Jan: Smyšlený pobyt Boženy Němcové na Malé Hané a současný stav bádání o spisovatelčině původu

 • SEDLÁK, Vlastimil: Malohanáčtí písmáci

 • KOUŘIL, František: Písemnictví a památky na Velkoopatovicku

 • PÁNEK, Jaroslav: Zpráva o konferenci, nebo osobní polemika?

 • JUROK, Jiří: A proč ne konečně diskuse?

 • SKUTIL, Jan: Životní zastavení s Leopoldem Mazáčem

 • SKUTIL, Jan: Nad historiografickým dílem dr. Rudolfa Zubera

 • VÁLKA, Josef: Jan Janák šedesátníkem

 • DOSTÁL, Bořivoj: Šedesátiny prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.

 • SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu dr. Hany Příleské

 • FROLEC, Václav: "Zaslíbená země": Haná a Hanáci

 • BALATKOVÁ, Jitka: PhDr. Antonín Roubic slaví šedesátiny

 • BALATKOVÁ, Jitka: Šedesáté narozeniny PhDr. Miloše Kouřila

 • MAZÁČ, Leopold: Doubravník za časů roboty

 • POSPĚCH, Pavel: Z historie meziměstské autobusové dopravy na Olomoucku, Litovelsku a Šternbersku

 • BEZDĚČKA, Josef: Acta inquisitionalia contra M. Spurnin (1732) ; Výslech Marie Spurné podezřelé z čarodějnictví na Litovelsku

 • PEŘINOVÁ, Irena: Dosud neurčené zobrazení světce v olomoucké radniční kapli sv. Jeronýma

 • SKUTIL, Jan: K původu a k mládí Klementa Gottwalda

 • NOVÁKOVÁ, Milada: Bienále užité grafiky Brno 1964 - 1992

VVM 1992-1

 • KUBÍČEK, Tomáš: Komenského oslavy na Moravě před sto lety a jejich zákaz

 • BALCÁREK, Pavel: Pašování na moravsko-uherské hranici

 • BURIAN, Václav: Medaile bitvy u tří císařů (K.Zeman)

 • KOUŘIL, František: 200 let nynějšího kostela sv. Jiří ve Velkých Opatovicích

 • SKUTIL, Jan: Památky na Mistra Jana Husa v Kostnici

 • BURIAN, Václav: Ještě k osudům generálmajora V. Fragnerna ve válečném roce 1866

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní kulturní setkání při příležitosti znovuotevření Dietrichštejnského paláce v Brně

 • JANÁK, Jan: Výstava o době bronzové v Novém Jičíně

 • SKUTIL, Jan: Výstava Libri prohibiti. Zakázané knihy šesti století

 • SKUTIL, Jan: Výstava Rajhradský klášter - minulost a přítomnost

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Výstava Móda a čas v Ostravském muzeu

 • KOHOUTEK, Jiří: Problematika vzniku a vývoje středověkého Zlína

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní sympozium k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát

 • SMUTNÝ, Bohumír: Sympozium Hranice a sousedství 20. - 22. září 1991 v Dačicích

 • SKUTIL, Jan: Radim Palouš o J. A. komenském ve Freiburku

 • KOUŘIL, Pavel: X. řádné setkání členů pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXIII. celostátní konference archeologie středověku

 • SEHNAL, Jiří: 19. organologické setkání

 • SKUTIL, Jan: Seminář k životu a dílu Edvarda Valenty v Prostějově

 • PUMPRLA, Václav: Konference o historických fondech v Olomouci

 • KUBÍČEK, Jaromír: Olomoucká bibligrafická konference

 • SKUTIL, Jan: Vzácné životní jubileum JUDr. Stanislava Zháněla

 • ČERNÝ, Ervín: Méně známá a neznámá opevnění na jižním okraji Drahanské vrchoviny v úseku mezi Pozořicemi a Pustiměří

 • SKUTIL, Jan: Pozdrav PhDr. Jiřímu Hájkovi, CSc., k šedesátinám

 • MAREK, Pavel: In memoriam prof. Josefa Glivického

 • MUSIL, František: K soupisu moravských a slezských hrádků a tvrzí

 • ROUBIC, Antonín: Benedikt z Valdštejna, olomoucký probošt a biskup v Pomořanech - Benedictus episcopus caunicensis in Marchia

 • MLČÁK, Leoš: K ikonografii, autorství a restaurování malířské a sochařské výzdoby kaple sv. Antonína Paduánského v Olomouci

 • PERNES, Jiří: Neznámá korespondence Františka Palackého

 • PALÁT, Jiří: K počátkům papírny v Olšanech a k její specializaci na výrobu cigaretového papíru

 • PĚNČÍK, Josef: Jakub Deml - tasovský kronikář

VVM 1991-1

 • RICHTEROVÁ, Julie: Pozdně gotický kachlový materiál ze zámku ve Velkých Losinách

 • SKUTIL, Jan: Antické vzory pro pojetí pravdy v Komenského Labyrintu: K jubileu 360. výročí vydání tohoto spisu

 • PATOČKA, Radoslav: Materiální doklady existence hradu v Deblíně (okr. Brno-venkov)

 • BRABEC, Zdeněk: Rodný dům Heinricha W. Ernsta v Brně

 • PINKAVA, Jaroslav: Počátky fotografického oboru v Kroměříži: K vývoji fotografie na Moravě do 1. světové války

 • SKUTIL, Jan: Muzeum v Bohumi

 • KNOZ, Tomáš: Staré české tisky v Městském muzeu v Poličce

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XXII. celostátní konference středověké archeologie

 • SCHILDBERGER, Vlastimil: Klub vojenské historie Brno

 • SKUTIL, Jan: 20. mikulovské symposium

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Historická Olomouc a její současné problémy. VIII.

 • ČIŽMÁŘ, Miloš: Nová archeologická svědectví o bitvě u Slavkova

 • POSPĚCH, Pavel: Expozice v Příkazích u Olomouce

 • SEHNAL, Jiří: 18. organologické setkání

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Pracovní seminář "Terminologie středověké keramiky a problematika numerického kódu"

 • SKUTIL, Jan: Výstava České knihy z Kanady

 • SKUTIL, Jan: XV. konference vlastivědných kroužků v Žarošicích

 • BARTOŠ, Josef: Žarošická vlastivěda - podnět a příklad

 • FROLEC, Václav: Pouť k Staré Matce Boží Žarošské jako rituál

 • SKUTIL, Jan: Rekonstrukce velkomoravských pověstí

 • JANÁK, Jan: Ždánicko po dokončení průmyslové revoluce na Moravě

 • VLACH, Jaroslav: Vzpomínky na vývoj vlastivědné práce v Žarošicích

 • BURIAN, Václav: Naleziště depotu mincí na území tereziánského vojenského tábora u Olšan-Hněvotína poblíže Olomouce

 • KRÁL, Adolf Bunny: Heraldická kuriozita - pohřební štíty z Vranova u Brna

 • PERNES, Jiří: Zemské zemědělské muzeum pro Moravu v Brně v letech 1907-1920

 • MAZOUREK, Pavel: Provozní budova UP závodů v Třebíči

 • POSPĚCH, Pavel: Venkovská kina na Olomoucku

 • WONDRÁK, Eduard: Zapomenutý brněnský rodák Ernst Weiss

 • STLOUKAL, Milan: Kosti vojáků z bitvy u Slavkova

VVM 1990-3

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Počátky moravských dějin

 • VÁLKA, J.: Středověká politická Morava

 • MATĚJEK, F.: Účinky Obnoveného zřízení zemského z roku 1628

 • JANÁK, J.: Moravská a slezská správa a samospráva v letech 1740-1948

 • FROLEC, V.: Historické vědomí obyvatel Moravy a Slezska

 • SKUTIL, J.: Literatura na Moravě v 19. století

 • HLOBIL, I.: Jan Filipec a studia Jana z Kunovic

 • BURIAN, V.: K variantám faleristických insignií olomoucké kapituly

 • MLČÁK, L., ŽUREK, K.: Pozdně gotický náhrobník Barbary Salzerové v Olomouci

 • SKUTIL, J.: Konference Prostějov a jeho místo v dějinách Moravy

 • SKUTIL, J.: Výstava „Karel Čapek 1890-1990“

 • SKUTIL, J.: Exilová literatura – výstava v Moravském muzeu v Brně

 • KOUŘIL, P.: Slovanské osídlení Horního Slezska

 • KOUŘIL, P.: IX. řádné setkání členů ČSSA při ČSAV v Olomouci

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: 12. seminář industriální archeologie

 • KOUŘIL, P.: Pracovní seminář archeologů středověku v Zálužné u Opavy

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Archeogeofyzikální prospekce na moravě. Zpráva za rok 1989

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1989

 • SKUTIL, J.: Zemřel ing. Bohumil Coufal

 • SKUTIL, J.: Padesát let od skonu archeologa Aloise Procházky

 • KUBÍČEK, J.: MORAVIKA – vlastivědná literatura za rok 1989

VVM 1990-2

 • UNGER, J.: Pět let soustavného archeologického výzkumu středověkého hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov

 • SKUTIL, J.: Krajiny Máchova Máje (K 180. výročí básníkových narozenin)

 • SULITKA, A.: Ľudový spev a spevnost slovenských reemigrantov z Rumunska na severnej Morave v súčasnosti

 • TROJAN, J.: České besedy na Moravě v době národního obrození

 • NOVÁK, F.: Železniční trať Brno-Líšeň

 • ZATLOUKAL, P.: Z moravské tvorby Ludvíka Förstera

 • BOMBERA, J.: Registra statku Vranová Lhota z roku 1596

 • KOŠINA, F.: Tvary návsí a jejich změny na Holešovsku a okolí v 16. Století

 • NEKUDA, R.: Nálezy kovových mincovních schránek na Moravě

 • GOLDMANN, J.: Vzácná památka na dominantě Koryčanska

 • BISTŘICKÝ, J.: Papežské listy Jindřichu Zdílkovi

 • BURIAN, V.: Zemanova medaile na bitvu u Slavkova

 • MICHNA, P.: Moravané v Rakousku let 1848 až 1918

 • JUROK, J.: Nejstarší novojičínské muzeum – Kattauerovo muzeum (Ke 140 letům novojičínské muzejnictví – 1849 – 1989)

 • SKUTIL, J.: Přerovské kolokvium Československé školství, učitelstvo a Tomáš Garrigue Masaryk

 • JUROK, J.: Mezinárodní odborná konference o životě a díle Sigmunda Freuda

 • WONDRÁK, E.: Zapletalovy historicko-medicinské dny

 • JANÁK, J.: Setkání českých a rakouských historiků ve Steyru

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1989

 • BURIAN, V.: Na pomoc badatelům o historii moravských a slezských feudálních sídel

 • TEPLÝ, J.: Hrady, hrádky a tvrze na Bystřicku (Doplňky k dílu Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (I) – jižní Morava)

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: K životnímu jubileu akademika Josefa Poulíka

 • SKUTIL, J.: Vzácné jubileu Hermíny Rodanové

 • SKUTIL, J.: Památce Františka Továrka

 • VÁCLAVEK, L.: Zemřel V. A. Polák

 • SNÁŠIL, R.: Deset let archeologického výzkumu předlokačního osídlení Uherského Hradiště (1979-1988)

 • STRAKOVÁ, L.: Obec Ostrožská Nová Ves a proměny základních obřadních systémů v rodině

 • SMUTNÁ, K.: Podnikové archivy Letu Kunovice a Moravských skláren Květná

 • ČIUPEK, J.: Archiválie Okresního archívu v Uherském Hradišti ve světle správního vývoje Uherskoostrožska

 • ŠTARHA, I.: Uherskoostrožské panství v materiálech Státního oblastního archívu v Brně

VVM 1990-1

 • NEKUDA, Vladimír: Čas oponu strhnul

 • SKUTIL, Jan: T. G. Masaryk a konec rukopisných bojů

 • MAKARIUSOVÁ, Marie: Jan Křtitel Rudiš, zakladatel ochotnického divadla na Starém Brně

 • BRACHTL, Zdeněk: Kamenné kříže ze 17. století na Jesenicku

 • ŽARDECKÝ, Jiří: Ochranné nátepní destičky

 • ŠPIČÁK, Milan: Kolokvium k 15. březnu 1939

 • SKUTIL, Jan: X. mezinárodní kongres vzdělávacího výzkumu v Praze

 • SKUTIL, Jan: X. slovenská onomastická konference

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 21. celostátní konference archeologie středověku

 • SEHNAL, Jiří: 17. organologické setkání

 • SEHNAL, Jiří: 14. organologický seminář

 • SKUTIL, Jan: XIV. konference vlastivědných kroužků

 • KOPECKÝ, Milan: Člověk učený, ale hlava přenepokojná: Ke 400. výročí smrti P. Kyrmezera

 • TEŤHAL, Vladimír: Nové poznatky z literární historie Uherskohradišťska

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Nejstarší slovanské osídlení dolního Pomoraví

 • SKUTIL, Jan: Praslovanský základní slovní fond a jeho reflexe v nejstarším slovanském literárním jazyce

 • JANÁK, Jan: Počátky průmyslu v bývalém soudním okrese Uherský Ostroh

 • OBRŠLÍK, Jindřich: K sociálně-ekonomickému a historicko-demografickému vývoji Uherskoostrožska koncem feudalismu

 • KOUŘIL, František: Vlastivědní pracovníci na Malé Hané sněmovali

 • BOČEK, Pavel: Jubileum historika

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: PhDr. František Hoffmann, CSc., sedmdesátiletý

 • KAREL, Jiří: Za ing. Jaromírem Novákem

 • RAJNINEC, Juraj: Havária bombardovacieho lietadla "Liberator" pri Olomouci-Neředíně 17. decembra 1944 vo svetle nových dokumentov

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Vzpomínka na PhDr. Dagmar Šaurovou

 • MLČÁK, Leoš: Obnova někdejších kanovnických rezidencí v Olomouci

 • STRNADEL, Drahomír: Hlad na Frenštátsku v polovině 19. století příčinou vystěhovalectví

 • BURIAN, Václav: Patera moravského historiografa Bedy Dudíka: Ke 100. výročí úmrtí 1890-1990

 • POLÁK, Vladimír: Tajemný Charles Sealsfield

 • BEZDĚČKA, Josef: Litovelský plagiát z roku 1785

 • ZRŮBEK, Rudolf: Moravskotřebovský zvonař Jan Benešovský

 • KONEČNÝ, Lubomír: Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románské rotundy sv. Maří Magdaleny v Šebkovicích u Znojma

 • PINKAVA, Jaroslav: Za sociálních zápasů v Kroměři

 • KOPEČNÝ, Petr: Gestapo v boji s výsadkovou skupinou ZINC: K 45. výročí porážky nacistického Německa

VVM 1989-3

 • PULEC, Jiří: Stavební vývoj brněnské univerzity mezi válkami - projekty a skutečnost: Na paměť 70. výročí založení univerzity v Brně

 • POSPĚCH, Pavel: Tradice a současnost kronikářské práce ve vesnicích na Olomoucku

 • SKUTIL, Jan: Vědecká konference Československo-bulharské kulturní vztahy - Tradice a perspektivy jejích bádání

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XI. seminář Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami

 • KOUŘIL, Pavel: VIII. řádné setkání členů a mimořádných členů ČSSA při ČSAV

 • KOČÍ, Josef: Památky národní minulosti: Historická expozice Národního muzea v Praze v Lobkovickém paláci a její katalog

 • WONDRÁK, Eduard: K osmdesátinám doc. MUDr. et PhDr. Josefa Sajnera, CSc.

 • MICHNOVÁ, Věra: Životní jubileum docenta MUDr. Eduarda Wondráka, CSc.

 • VÁLKA, Josef: Miroslav Flodr šedesátníkem

 • KUBÍČEK, Jaromír: Václav Frolec laureátem Herderovy ceny

 • SVOBODOVÁ, Jana: Dělnická kolonie v Bnrě-Komárově

 • MICHNA, Pavel: Památce PhDr. Jana Chaloupky

 • SKUTIL, Jan: Za dr. Lumírem Kuchařem

 • HOFFMANN, František: Za Arnoštem Kábou

 • VÁLKA, Josef: K nedožitým sedmdesátinám dr. Jiřího Radimského

 • BURIAN, Václav: Moravané v bojích o sjednocení Itálie 1849-1879: K sociálnímu složení papežského vojska

 • WONDRÁK, Eduard: Z historie moravských chirurgů, ranhojičů a lazebníků

 • BRODESSER, Slavomír: Erb Ludvíka Raduita de Souches ve Starém zámku v Jevišovicích

 • PATOČKA, Radoslav: Sluneční hodiny ve Veverské Bítýšce (okres Brno-venkov)

 • DOSTÁL, Bořivoj: Nové metody v archeologii

 • JANÁK, Vratislav: Archeologická výstava v Karviné

 • KOUŘIL, Pavel: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981-1988: Na okraj jedné výstavky

VVM 1989-2

 • MATES, Pavel: Jižní Morava v prvním roce okupace

 • STARÁ, Dagmar: Na okraj výstavy Cín ve sbírkách Muzea města Brna

 • MLČÁK, Leoš: Neznámý obraz Josefa Wickarta v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné

 • MUSIL, František: Zámek v Červené Lhotě na okrese Třebíč

 • SKUTIL, Jan: Pražský rukopis Komenského Labyrintu světa

 • PATOČKA, Radoslav: Smírčí kámen u Veverské Bítýšky (okr. Brno-venkov)

 • JANÁK, Vratislav: Nová expozice "Pravěk Vyškovska"

 • DOLÁK, Jan: K dějinám KSČ na Vyškovsku v letech 1926-1930: K 60. výročí V. sjezdu KSČ

 • JANIŠ, Karel: Zaměření a úkoly komise reg. dějin KV KSČ do 70. výročí založení KSČ v roce 1991 a činnost komisí reg. dějin OV KSČ v Jihomoravském kraji

 • SKUTIL, Jan: VI. sjezd československých historiků

 • SKUTIL, Jan: Bohuslav Balbín a kultura v Čechách jeho doby

 • SLEZÁK, Lubomír: Kolektivizace zemědělství v Prušánkách

 • SKUTIL, Jan: Vědecké zasedání na téma Česká šlechta v raném a vrcholném středověku

 • SKUTIL, Jan: Výstava Poklady Archívu české koruny

 • SEHNAL, Jiří: 13. organologický seminář MVS a SSH

 • MÜLLEROVÁ, Dora: Z činnosti brněnského kulturního sdružení občanů německé národnosti

 • KOUŘIL, Pavel: Druhé opavské setkání zájemců o dějiny středověkých hradů, hrádků a tvrzí

 • MICHNA, Pavel,: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1988: 10. rok trvání společnosti (100. MS)

 • VACULÍK, Jaroslav: K šedesátinám Vojtěcha Žampacha

 • KROUPA, Jiří: Šedesátiny Josefa Války

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Univ. doc. PhDr. Bořivoj Dostál, CSc., šedesátiletý

 • KOUŘIL, František: Sněmování vlastivědných pracovníků ve Velkých Opatovicích

 • VÁCLAVEK, Ludvík: Němečtí spisovatelé 20. století v Olomouci

 • HLOBIL, Ivo: Významný renesanční památník Jiřího Thurza (?1562) v Kroměříži

 • BRODESSER, Slavomír: Nad historickým obrazem Jevišovic: K stému výročí první písemné zprávy

 • ŠŤASTNÁ, Bohuslava: Chrlické rybníky v pobělohorském období

 • JENERÁL, Emil: Moravskobudějovická pošta v letech 1750 až 1850

 • POLÁČEK, Jiří: Příspěvek k poznání počátků Moravských Budějovic

VVM 1989-1

 • VLACH, Jaroslav: Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí

 • ABROSIMOV, Gleb Nikolajevič: Úloha druhého gardového nikolajevsko-budapešťského mechanizovaného sboru v bojích za osvobozování Moravy v roce 1945

 • PLAČEK, Miroslav: K historii hradu Vraní Hory v okrese Svitavy

 • ŠTARHA, Ivan: Od kdy jsou Křtiny městečkem?

 • CEKOTA, Vojtěch: Písemný pramen ze sibiřského města Jelabuža v přerovském archivu

 • STARÁ, Dagmar: Brněnské hodiny v Národním muzeu v Praze

 • JENERÁL, Emil: Existuje tvrz v Meziříčku u Moravských Budějovic?

 • NAVRÁTIL, Vladimír: K lokalizaci zaniklé středověké vesnice Lipolec (okr. Jihlava)

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Cechovní řemeslo

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Hrady jihovýchodní Moravy

 • SKUTIL, Jan: Hrady jihovýchodní Moravy

 • SKUTIL, Jan: Onomastika a škola

 • KÁRNÝ, Miroslav: Brněnská pobočka koncentračního tábora Osvětim

 • SKUTIL, Jan: Preclíkova Generace avantgardy

 • SEHNAL, Jiří: 16. organologické setkání

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 20. celostátní konference archeologie středověku

 • SNÁŠIL, Robert: Slavnostní zasedání archeologů v Uherském Hradišti

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: 4.a 5. ročník setkání moravských archeologů v Brně

 • KOUŘIL, Pavel: VII. řádné setkání členů a mimořádných členů ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji

 • KOUŘIL, Pavel: Seminář archeologů středověku v Mokřinkách u Opavy

 • SKUTIL, Jan: Kurt Konrad - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky a literární kritika na Moravě v letech 1918-1938

 • BISTŘICKÝ, Jan: Poznámky k článku Jindřicha Šilhana O počátcích tišnovského kláštera

 • VÁLKA, Josef: Vladislav Dokoupil - knihovnické dílo

 • PETRŮ, Jaroslav: Seiseneggrovy portréty Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu

 • SKUTIL, Jan: Šedesátiny dr. Viktora Kudělky, CSc.

 • SKUTIL, Jan: K osmdesátinám Františka Kouřila

 • PAJER, Jiří: Živá píseň: K 100.výročí narození Vladimíra Úlehly KOBER, Jan: Počátky moravské advokátní komory

 • ZATLOUKAL, Pavel: Italský sen Gustava Meretty

 • PLAČKOVÁ, Magda: K působení brněnského alumnátu a jeho absolventů v českém národním hnutí naMoravě v 30. a 40. letech 19. století

 • JURMAN, Hynek: Kde stávala první vysoká pec na pernštejnském panství?

VVM 1988-3

 • NEKUDA, Vladimír: Slavnostní shromáždění u příležitosti stého výročí vzniku Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • BRABEC, Zdeněk: Zapomenutý vídeňský libretista z Morav

 • BRÁNSKÝ, Jaroslav: Cestopis Vavřince Slížanského z Boskovic

 • PINKAVA, Jaroslav: Z těžkých let turecké invaze

 • GRAČKA, Vladimír: Objev "černého kvádrování" v Olomouci

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Výstava keramiky ze sbírek Okresního muzea ve Žďáru nad Sázavou

 • POSPĚCH, Pavel: Výstava kronik v olomouckém muzeu

 • MIKULKA, Jiří: K pokusům o zřízení filatelistického muzea v Brně

 • HOREJSEK, Jaroslav: Symposium Historická Olomouc 1988

 • CHALOUPKA, Jan: Brno - vývoj a současnost historického jádra

 • SKUTIL, Jan: Mezinárodní konference "Litteraria humanitas"

 • SCHULZ, Jindřich: Tradice vlastivědné práce v československé vědě

 • KOUŘIL, František: Vlastivědní pracovníci na Malé Hané sněmovali

 • KOUŘIL, František: 4. severomoravské demografické kolokvium

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1987

 • BISTŘICKÝ, Jan: Kdy přišli do Olomouce dominikáni?

 • PLAČEK, Miroslav: K článku P. Boliny o hradech biskupa Bruna aneb o etice a serióznosti badatelské práce

 • SKUTIL, Jan: XIII. konference vlastivědných kroužků v Boskovicích

 • KUBÍČEK, Jaromír: Vlastivěda a ediční činnost

 • KLEIN, František: O prapočátcích Vlastivědného věstníku moravského

 • KLEIN, František: Diskusní příspěvky k projevům

 • DOSTÁL, Bořivoj: Třicet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska

 • VÁCLAVEK, Ludvík: Němečtí spisovatelé 19. století v Olomouci

 • BURIAN, Václav: Britské vojenské hroby v Olomouci

 • DVOŘÁK, Karel: Vlastivěda a kulturně výchovná práce

VVM 1988-2

 • BARTOŠ, Josef: Vlastivěda a životní prostředí

 • TOMÁŠEK, Václav: K otázce návštěvnosti expozic Moravského muzea v Brně: Výsledky jednoho průzkumu

 • SMUTNÝ, Bohumír: Konference "Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu" v Opavě 18.-19. listopadu 1987

 • VAŠKŮ, Vladimír: Ke stavu diplomatiky na Moravě počátkem osmdesátých let 18.století

 • BRACHTL, Zdeněk: Evidence a ochrana drobných kamenných památek v Polsku

 • SKUTIL, Jan: Bezručovské akce 1987/1988

 • MICHNA, Pavel. Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1987

 • BURIAN, Václav: Připomínky k nové moravské heraldice

 • POJSL, Miloslav: Poznámky k soupisu památek na Moravě

 • SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu prof. dr. Jana Chloupka, DrSc.

 • SKUTIL, Jan: K šedesátinám doc. dr. Radoslava Večerky, DrSc.

 • PÁTROVÁ, Zdenka: K podvratné činnosti SdP na severní Moravě v osudném roce 1938

 • FROLEC, Václav: Ing. Jan R. Bečák zemřel

 • PROCHÁZKA, Zdeněk: Vzpomínka na Vladislava Navrátila

 • POSPĚCH, Pavel: Sto let od narození Josefa Vrbky

 • KRČ, Cyril: Vzpomínky Františka Krče na válečná léta 1914-1919: Na paměť 70. výročí vzniku Československé republiky

 • TONCROVÁ, Marta: Instrumelní hudba v novosídleneckých obcích na jižní Moravě

 • SMUTNÝ, Bohumír: Výrobna cukrovinek a čokolády v Dačicích v 19. století

 • ŽLŮVA, Ivan: Otázka renesančního stavitele moravskokrumlovského zámku

 • ROZEHNAL, Aleš: Olomoucká románská dlaždice vyšehradského typu

 • MIKULKA, Jiří: Expozice k dějinám budování socialismu ve Žďáru nad Sázavou

 • BRODESSER, Slavomír: Sbírka fotografií oddělení nových dějin Moravského muzea v Brně

VVM 1988-1

 • MICHNA, Pavel: Poznámky k přestavbám katedrály sv. Václava v Olomouci

 • NEKUDA, Vladimír: Sto let ve službách vlastivědy

 • KOUŘIL, František: Velkoopatovický zvon

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka Drobná středověká plastika ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov)

 • JENERÁL, Emil: Zpochybněná pověst o lukovském kameni u Mor. Budějovic

 • BELCREDI, Ludvík: Nález zemnice 13. století ve Šlapanicích u Brna

 • USTOHAL, Vladimír: Analýza kovových předmětů z archeologického nálezu zemnice ve Šlapanicích v roce 1985

 • BRODESSER, Slavomír: Expozice "Proti válce mír" v zámku Brně-Líšnǐ

 • POSPĚCH, Pavel Od draisiny k jízdnímu kolu

 • ČAPKA, František. XVII. mikulovské sympozium

 • SKUTIL, Jan: XIV. mezinárodní komeniologické kolokvium v Uherském Brodě

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XIX. celoštátna konferencia archeológie stredoveku "Nové výsledky výskumov archeológie stredoveku"

 • ČAPKA, František: Brněnsko na cestě k únoru 1948

 • MICHNOVÁ, Věra: Muzejní seminář k zásadám evidence numismatických sbírek

 • SEHNAL, Jiří: 15. organologické setkání

 • KOUŘIL, Pavel: VI. řádné setkání členů a mimořádných členů ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji

 • KOUŘIL, Pavel: Opavské setkání zájemců o problematiku středověkých fortifikací

 • SKUTIL, Jan: 30. Bezručova Opava

 • GREBENÍČEK, Miroslav: Koncepce využívání regionálních tradic: Průběžná zpráva o plnění usnesení předsednictva JmKV KSČ ze dne 19. června 1984

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. PhDr. et dr. h. c. Jaroslava Sýkory, CSc.

 • SKUTIL, Jan: XII. konference vlastivědných kroužků

 • SKUTIL, Jan: Osídlení pravobřežního území řeky Svratky v okresech Brno-město a Brno-venkov ve světle místních jmen

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Vývoj osídlení v brněnské oblasti v 6.-13. století

 • ŠRÁMKOVÁ, Marta: Okupace a osvobození Brna ve vzpomínkách a vyprávění dětí

 • JANÁK, Jan: Řepné cukrovarnictví na Brněnsku do počátku osmdesátých let 19. století

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K elektirfikaci okresu Brno-venkov

 • HÁJEK, Jiří O literární tradici okresu Brno-venkov a nejen o ní

 • BURIAN, Václav: K havárii bombardovacího letounu "Liberator" u Olomouce-Neřetína v roce 1944

 • KRÁL, Adolf Bunny: Alfons Mucha neznámý

 • VLČKOVÁ, Simona: Novokřtěnské školství a jeho význam v kultuře předbělohorské Moravy

 • HOFFMANN, František: Bojová družina Erharta Pušky z Kunštátu

 • PLOTĚNÁ, Jarmila: Ekologové minulosti: neboli Proti nálezu skrzevá povolení Jindřichu Zelenýmu cihelnu založil

VVM 1987-2

 • HEJL, František: Klement Gottwald, jeho místo a úloha v protifašistickém a národně osvobozeneckém boji za lidovou demokratickou republiku

 • GROWKA, Květoslav: Příspěvek k berlínskému období Bedřicha Václavka

 • OREL, Jaroslav: Lidový kroj na Závrší

 • MYŠKA, Milan: Zřícenina neznámého objektu v Heřmanovickém lese: technická památka starého železářství

 • BURIAN, Václav, OTHOVÁ, M.: Nad medailí Napoleonova generála J. M. M. Rogera-Valhuberta

 • MLČÁK, Leoš: K dílu uničovského zvonaře Davida Lehnera

 • KAŠIČKA, František: Státní hrad Malenovice ve stavebně historické analýze

 • VOJT, Petr: Vztah olomoucké cenzury z let 1567-1568 k domácím literárním tendencím

 • BRODESSER, Slavomír: Památník Klementa Gottwalda ve Vyškově-Dědicích a jeho expoziční poměry

 • KARKANOVÁ, Hana: Prokop, markrabě moravský

 • KREJČÍK, Tomáš: Heraldická výstava

 • MAREK, Pavel: Přerovská kolokvia k dějinám školství

 • SEHNAL, Jiří: 12. organologický seminář

 • TRIBULA, Jaroslav: Tematické zájezdy archeologické sekce Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně v roce 1986 J.,

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1936

 • SKUTIL, Jan: Seminář k 150. výročí narození Františka Bartoše

 • VERMOUZEK, Rostislav: Významné jubileum Leopolda Mazáče

 • NEKUDA, Vladimír: Jindřichovi Šilhalovi k sedmdesátce (14. 7. 1917)

 • BISTŘICKÝ, Jan: In memoriam profesora Zdeňka Kristena

 • VÍCHOVÁ, Božena: Vzpomínka na dr. Karla Svobodu

 • MATĚJEK, František: K nedožitému výročí moravského historika Františka Hrubého

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Úvahy nad publikací Barbary Krzemiňské, Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě

 • FALTÝNEK, Jaroslav: Návrh úkolů a opatření v oblasti využívání revol., dělnických a kom. tradic ve výchově a ideol. práci na okrese Olomouc pro léta 1986-1991

 • MICHNA, Pavel: Úloha městských památkových rezervací v životním prostředí socialistické společnosti (Zamyšlení nad knihou Ivo Hlobila)

VVM 1987-1

 • MAZÁČ, Leopold: Doubravník, Běleč a okolí v revoluci 1945

 • ŠAFAŘÍK, Pavel: Svědkové minulosti - domovní tabulky s čísly v Brně

 • LOSKOTOVÁ, Irena: Cerveně malovaná keramika ze Špilberku

 • STRÁNSKÝ, Zbyněk: Nová prezentační soustava Moravského muzea v Brně

 • MICHNA, Pavel: Nová muzejní expozice v podzemí velehradského kláštera

 • CHADRABA, Rudolf: Historická Olomouc a její současné problémy VI.

 • SKUTIL, Jan: 29. Bezručova Opava

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XVIII. konference archeologie středověku

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Zasedání mladých archeologů z Moravy

 • SKUTIL, Jan: Třetí setkání genealogů a heraldiků v Ostravě

 • SEHNAL, Jiří: 14. organologické setkání v Bratislavě

 • NOVÁČKOVÁ, Eva: K historii proletářské tělovýchovy na Třebíčsku (1918-1938)

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka:1. celostátní seminář filmu o archeologii

 • KUBÍČEK, Jaromír: František Halas - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky

 • KUBÍČEK, Jaromír, 1938(5.1.) Lysice-

 • Akce k 90. výročí Klementa Gottwalda

 • MLČÁK, Leoš: Pamětní desky k dějinám dělnického hnutí a KSČ na Olomoucku

 • SKUTIL, Jan, Brno: XI. konference vlastivědných kroužků ve Velkých Opatovicích

 • NEKVASIL, Jindra: Záhady kolem rukopisů Jindřicha Wankla

 • JANÁK, Jan: Za PhDr. Antonínem Verbíkem, CSc.

 • PECHOVÁ, Jarmila: Kováři v okolí Brna

 • RYBAŘÍK, Václav: Moravské kameny v zákaldech Národního divadla v Praze

 • POKLUDA, Zdeněk: Napoleonské statistiky textilního průmyslu na Moravě

 • BURIAN, Václav: K umělecké historii zaniklého kostela P. Marie na Předhradí v Olomouci

 • HRABĚTOVÁ, Irena: Moravský rod Šišků z Kounic v 15. století

 • SKUTIL, Jan: Byla Mošnerova Pěstounka předlohou Babičky Boženy Němcové?

 • VERMOUZEK, Rostislav: Průkopník očkování proti neštovicím roku 1798 v Lanžhotě

VVM 1986-3

 • MATES, Pavel: Ohlas Velké říjnové socialistické revoluce na Moravě

 • SOLDÁN, Ladislav: Miloslav Hýsek - literární historik pozitivista: Ke třicátému výročí úmrtí autora Literární Moravy

 • POSPĚCH, Pavel: Výroba tvarůžků na Moravě od konce 19. století: Ke dvacátému výročí zahájení výstavby naší největší mlékárny OLMA v Olomouci

 • BURIAN, Václav: Minnichův model kostela na Předhradí - nejstarší sbírková akvizice olomouckého muzea

 • ŠILHAN, Jindřich: Počátky tišnovského kláštera

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: IX. seminář "Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami"

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku

 • KOUŘIL F.: Z činnosti Vlastivědného kroužku ve Velkých Opatovicích

 • KUBÍČEK, Jaromír: Moravika - vlastivědná literatura za rok 1986

VVM 1986-2

 • DOČEKAL, Josef: Komunistický svaz mládeže Československa na Brněnsku: K 50. výročí založení Svazu mladých

 • ELIÁŠ, Jan O.: Pozdně gotická tvrz v Kurovicích na Holešovsku

 • JURMAN, Hynek: Ze současnosti a minulosti Štěpánova nad Svratkou: K 700. výročí první zmínky v místě

 • SAMEK, Bohumil: Nejstarší daguerrotypová veduta Brna

 • ZATLOUKAL, Pavel: Dvě málo známé stavby Jacquese Groaga v Olomouci

 • SKUTIL, Jan: Adresátky: Wanklovy dcery

 • HOLCMAN, Vojtěch: Poznámky k výkladům místních jmen v okolí Kyjova

 • NAVRÁTIL, Vladislav: 2. pracovní porada k dokumentaci drobných kamenných památek

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1985: 7. rok trvání společnosti

 • PROCHÁZKA, Rudolf: Neznámý Vildenberk?

 • SKUTIL, Jan: K osmdesátinám RNDr. Tomáše Kruti, CSc.

 • ANDRLOVÁ, Libuše: Úsilí KSČ za získání většiny národa na vesnici jižní Moravy v procesu přerůstání národně demokratické revoluce v socialistickou

 • VERBÍK, Antonín: K šedesátinám PhDr. Jindřicha Obršlíka

 • WOLF, Vladimír: Životní jubileum Dr. Jiřiny Holinkové, CSc.

 • NEKUDA, Vladimír: Životní jubileum ing. arch. Zdeňka Špičáka

 • SKUTIL, Jan: X. konference vlastivědných kroužků

 • ZELÍK, Jaroslav: Vývoj kulturního života v Adamově: 30 let ZK ROH - 30 let vlastivědy

 • KRUTA, Tomáš: O nerostech z Adamova u Brna

 • SKUTIL, Jan: Místní jména v jižním podhůří Drahanské vrchoviny a na trasách tamních starých cest

 • GROLICH, Vratislav: Umělecká litina na Blanensku

 • JANÁK, Jan: Adamov kolébkou vynálezu postřihovacího stroje na sukna?

 • VALÁŠEK, Hubert: Adamov v boji proti fašismu

 • GROBELNÝ, Andělín: Přípravy projektu odersko-dunajského průplavu v letech 1939-1941

 • OREL, Jaroslav: Tradiční zpracování konopí ve Strážnici

 • FLODROVÁ, Milena: K provozu brněnské tiskárny E. A. Svobody v polovině 18. století: K 500. výročí založení knihtisku v Brně

 • BURIAN, Václav: Kronikářská zpráva Simeona Doubravského z Dubu nad Moravou o válce roku 1866

 • ADLER, Jiří: Zaniklé sklárny na dnešním Jihlavsku

 • ZUBER, Rudolf: Původci nepokojů na Valašsku v roce 1777

 • MATĚJEK, František: Švédové na Olomoucku za třicetileté války. Část II., Olomouc jde vstříc zkáze

VVM 1986-1

 • TROJAN, Jan: Hynek Vojáček - vzpomínky hudebníka předbřeznového Brna

 • DOČEKAL, Josef: Revoluční jižní Morava ve dvacátých letech

 • ADÁMEK, Jiří: Poznámka ke znaku města Brna

 • GOLDMANN, Josef: Lidové označení dominanty koryčanského katastru

 • NAVRÁTIL, Vladislav: Několik poznámek k problematice kamenných křížů

 • MICHNA, Pavel: Dokumentace současnosti v muzeích Švédska: Vzor a inspirace?

 • KROPÁČEK, František: O dokumentaci soudobého vědeckotechnického vývoje

 • MAREK, Pavel: Slavkovský historický seminář

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XVII. celostátní konference středověké archeologie

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Tematické zájezdy Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • SEHNAL, Jiří: 13. organologické setkání

 • SEHNAL, Jiří: 2. seminář organologické sekce MVS

 • GABRIELOVÁ, Bronislava: Opomenuté stránky z činnosti brněnské meziválečné levice

 • BURIAN, Václav: Poznámky ke knize Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu

 • KUBÍČEK, Jaromír: Regionální dějiny na Třebíčsku

 • SKUTIL, Jan: Památce Vojtěcha Holcmana ze Skoronic

 • SKOUPÁ, Dana: Odešel univ. prof. PhDr. Josef Přikryl, CSc.

 • JANÁK, Jan: 85 let prof. dr. Josefa Macúrka, DrSc.

 • HÁJEK, Jiří: O vědomí souvislostí: Vlastivědná činnost a literatura

 • BURIAN, Václav: Olomoucké medaile z roku 1985

 • MATĚJEK, František: Švédové na Olomoucku za třicetileté války

 • BELCREDI, Ludvík: Deset let od počátku výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec na Drahanské vrchovině

 • SKUTIL, Jan: Památce Boženy Mrštíkové - doplňky jejích Vzpomínek

 • VÍCHOVÁ, Božena: Neznámé portréty Kauniců ze sbírek muzea ve Slavkově

 • MLČÁK, Leoš: Zvony hranického konváře a zvonaře Václava / Leoš Mlčák

VVM 1985-2

 • FRANĚK, Otakar: Sto let dělnického listu

 • BALATÍKOVÁ, Jitka: Dvě olomoucké sezóny sopranistky Anny Slavíkové

 • POKLUDA, Zdeněk: Pozoruhodná brněnská knihovna z doby osvícenství

 • VANĚK, Jan: Počátky regionálního muzejnictví na Moravě a vznik muzea v Ivančicích

 • ŠEPLÁKOVÁ: Sympozium o malém městě

 • CYKOTA, Vojtěch: Z jednání severomoravských archivářů v Přerově

 • SKUTIL, Jan: Tři bezručovská jednání

 • BRODESSER, Slavomír: Odborný seminář Odraz nepoleonských válek v umění

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Zasedání mladých archeologů v Brně

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1984

 • JURMAN, Hynek: Jedna, dvě nebo tři tvrze v Olešničce?

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: K historii elektrifikace Dukovan a okolí

 • NEKUDA, Vladimír: Akademikovi Josefu Poulíkovi k sedmdesátým pátým narozeninám

 • OBRŠLÍK, Jindřich: K životnímu jubileu dr. Františka Matějka, CSc.

 • JANÁK, Jan: Šedesátiny prof. dr. F. Mainuše, DrSc.

 • ZUBER, Rudolf: Za profesorem Bohumilem Zlámalem

 • SKUTIL, Jan: IX. konference vlastivědných kroužků v Brně-Králově Poli

 • SEDLÁČKOVÁ, Libuše: Dům kultury ROH Královopolské strojírny a jeho vlastivědné kroužky

 • ZŘÍDKAVESELÝ, František: Vlastivědný a rodopisný výzkum v dějinách dělnického hnutí v Brně

 • JANÁK, Jan: Založení první továrny na kočáry v českých zemích v Ugartově

 • SKUTIL, Jan: Vznik nejstarších etnonym a patronymií v prazemědělské oblasti Moravy a jejich relace ke jménům brněnských předměstí

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Heraldika ve středověkých a raně novověkých archeologických nálezech

 • NOVÁKOVÁ, Milada: Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně 1924-1984

 • KREJČÍK, Tomáš: Výtvarná stránka erbovních privilegií jihomoravských měst a městeček

 • KRÁL, Adolf Bunny: Nové heraldické objevy a výzkumy v okrese Brno-venkov

 • ŠEBESTÍK, Ladislav: Znak města Modřic

 • MÜLLER, Karel: Prameny ke genealogii a heraldice ve Státním oblastním archívu Opava

 • ŠEFČÍK, Erich: Heraldické vyobrazení na mincích těšínských Piastovců

 • BURIAN, Václav: Ohlasy bitvy u Slavkova v zápisech Dražovické kroniky

 • SEHNAL, Jiří: Z kulturně historické minulosti zámku Nová Horka u Studénky

 • MLČÁK, Leoš: Gotický zvon v Ostravě-Zábřehu

 • BRODESSER, Slavomír: Zjišťovací výzkum lesního úkrytu partyzánů u Skaličky, okr. Brno-venkov

 • VLČKOVÁ, Iva: Miroslava Procházková - olomoucká redaktorka a vydavatelka

 • RUTAR, Svatopluk: Větrný mlýn u Těšic na okrese Hodonín / Svatopluk Rutar

VVM 1985-1

 • ŠPIČÁK, Milan: Gottwaldovská a krajská organizace strany v boji za uskutečnění zem. politiky IX. sjezdu KSČ

 • BRODESSER, Slavomír: Nález úkrytu zbraní z počátku okupace u Třebětína (okr.Blansko)

 • ŠTARHA, Ivan: "Povýšení" Štěpánova nad Svratkou na městečko: K 100. výročí nejstarší písemné zprávy

 • MLČÁK, Leoš: Neznámá heraldická malba na zámku v Tršicích

 • NAVRÁTIL, Vladislav: Výstražný kamenný kříž v Jestřebském lese (okres Jihlava)

 • URBIS, Valentin: Kamenní svědkové středověké kriminality?

 • MUSIL, František: Cenný ikonografický materiál k moravským hradům a zámkům

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XVI. celoštátna konferencia archeológie stredoveku

 • SKUTIL, Jan: XXVII. Bezručova Opava - Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře

 • ČAPKA, František: XIV. mikulovské sympozium

 • URBÁNKOVÁ, Libuše: Příspěvek k národně osvobozeneckému hnutí na Jihlavsku v roce 1945

 • SKUTIL, Jan: Životní jubileum Milana Kopeckého

 • SKUTIL, Jan: Rozloučení s prof. dr. Jaroslavem Ludvíkovským

 • PLAČKOVÁ, Magda: Politická aktivita moravských vlastenců v 30. a 40. letech 19. století

 • MAREK, Pavel: Vznik a počátky Wolkrova Prostějova

 • SEDLÁK, Jan: Brněnské výstaviště 1928-1978: Architektura a pmátková péče (II.)

 • JEROVÁ, Olga: Loupežník Jan Jiří Grasel v literatuře a v ústní lidové tradice na jihozápadní Moravě

 • UNGER, Josef: Hrádek v Hornicích, okres Třebíč

 • PLAČEK, Miroslav: Hrad Chlum a historické okolnosti jeho vzniku

 • VERMOUZEK, Rostislav: Vyplavené vesnice na Tišnovsku a jižní Moravě

VVM 1984-2

 • PEŠA, Václav: Ohlas Slovenského národního povstání v českých zemích

 • ŠILHAN, Jindřich: Dvě poznámky k Friedrichovu Codexu

 • BURIAN, Václav: K původní funkci pozdně gotického reliéfu z olomouckého Předhradí

 • TOGNER, Milan: Neznámá kresba G. B. Crespiho ve sbírce olomouckých biskupů

 • WURMOVÁ, Milada: Přehled českých divadelních představení v Brně v 1. polovině 19. století

 • BARTOŠ, Ladislav: Dodatek k článku "Ostrá horka u Soběšic"

 • PERNES, Jiří: Minulost a přítomnost muzejní práce na Kroměřížsku: K 50. výročí vzniku muzea v Kroměříži

 • BISTŘICKÝ, Jan: VI. mezinárodní kongres o diplomatice

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Seminář k dějinám archeologie

 • BRODESSER, Slavomír: Odbornýseminář Napoleonské války ve světle medicíny

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1983

 • SEDLÁK, Jan: Brněnské výstaviště 1928-1978 ; Architektura a památková péče (I.)

 • UNGER, Josef: Zpráva o činnosti archeologické sekce (MAK) v letech 1982 a 1983

 • VÁLKA, Josef: Docent PhDr. Josef Kolejka, CSc.

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu RNDr. Zdeňka Kouřila, CSc.

 • SMEJKAL, Bohuslav: Otto František Babler zemřel

 • KOUŘIL, Miloš: Zemřel profesor František Dostál

 • KOUŘIL, František: Práce vlastivědného kroužku ve Velkých Opatovicích

 • KOBER, Jan: Nový vlastivědný kroužek

 • ŠILHAN, Jindřich: Poznámky k lánovým vizitacím na Moravě

 • MICHAL, Josef: Bukov, Deblín a Mitrov trochu jinak

 • MLČÁK, Leoš: Votivní obraz litovelského malíře Jana Jiřího Rotha

 • BALCÁREK, Pavel: Prameny kobléhání Vídně v roce 1683 v SOA Brno

 • KAŠPAR, Oldřich: Cestopisná a kosmografická literatura z knihoven moravských jezuitů dochovaná ve fondech Státní vědecké knihovny v Olomouci

 • GOŠ, Vladimír: K otázce zahloubených obydlí ve 13. století na severní Moravě: (zemnice č. 16 z Loštic-náměstí)

 • MAZÁČ, Leopold: Tkalcovství v Doubravníku

 • SKUTIL, Jan: Památce Růženy Jilemnické, roz. Hudcové

 • NEČAS, Ctibor: Dva neznámé dopisy F. V. Průdka z roku 1848

VVM 1984-1

 • WICHEREK, Jaroslav: K vytváření dělnicko-rolnického svazku v Jihomoravském kraji v letech 1945-1948

 • BURIAN, Václav: K uměleckému mobiliáři z kláštera Hradiska

 • KOSMÁK, Vojtěch: Beethoven, Jihlava a Českomoravská vysočina

 • MLČÁK, Leoš: Zvon Martina Henfelda z Olomouce v Moravské galerii v Brně

 • CHOCHOLATÝ, František: Nejstarší pečeť města Bruntálu

 • SYCHRA, Vladimír: Úvaha o vzniku vsi Žďárné na Drahanské vrchovině

 • ŠIŠKA, Dalibor: Povrchový archeologický průzkum u Klenovic na Hrané (okres Prostějov)

 • VACULÍK, Jaroslav: Konference ke vzniku Československa

 • ČAPKA, František: Konference historiků - didaktiků

 • SKUTIL, Jan: X.uherskobrodské komeniologické kolokvium

 • SKUTIL, Jan: Literárněvědná konference Čtvrtstoletí bezručovského bádání (1858-1983)

 • SCHILDBERGER, Vlastimil: Sestřelení zásobovacího letounu B-24 "Liberator" u Tišnova

 • BEDNÁŘOVÁ, Věra: Josef Hybeš a brněnské ženské hnutí

 • SKUTIL, Jan: Mrštíkova kronika školy v Divákách

 • ŠVÁCHA, Rostislav: Moravští architekti v meziválečné Praze

 • MARČÁK, Bohumil: Výpověď o jedné exkluzívní revui: Brněnský kulturní měsíčník Salon v letech 1922-1943

 • SEDLÁK, Zdeněk: První desetiletí okresního učitelského spolku v Boskovicích a práce jeho členů

 • VOIT, Petr: Česká literární tvorba v povědomí olomouckých měšťanů před Bílou Horou

 • KRAMOLIŠOVÁ, Blanka: Spor o záchranu rožnovské radnice

 • BRODESSER, Slavomír: Záchranný výzkum lesních úkrytů sovětské zpravodajské skupiny kpt. Žukova u Bukovinky (okr.Blansko)

 • KRÁL, Adolf Bunny: Objev původního vstupu do Liechtensteinské hrobky na Vranově u Brna

VVM 1983-2

 • KOPEČNÝ, Petr: Dodávky odbojovým organizacím na jižní Moravě ze zahraničí v letech 1944-1945

 • PAVELKA, Josef: Smírčí kameny v okolí Bystřice nad Pernštejnem a jejich pověsti

 • HRUŠKOVÁ, Jaroslava: Sto let vzniku prvního českého muzea na Moravě

 • PERNES, Jiří: Mezinárodní den muzeí

 • PERNES, Jiří: Vyšly muzejní noviny

 • CHALOUPKA, Jan: Bučovice v dějinách

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 4. celostátní symposium "Geofyzika a archeologie"

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 5. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami

 • PERNES, Jiří: Počátky muzejnictví a vlastivědné práce na Těšínsku

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Výstava "Hrad Brumov ve světle archeologických výzkumů"

 • MELZER, Miloš: Etnografický výzkum proměn bývalého německého jazykového ostrůvku

 • ŠILHAN, Jindřich: Grešlové Mýto

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1982

 • MATĚJČEK, František: K životnímu jubileu PhDr. Libuše Urbánkové-Hrubé

 • SKUTIL, Jan: Zastavení nad dílem PhDr. A. B. Krále, CSc.

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Za PhDr. Borisem Novotným, CSc.

 • OREL, Vítězslav: Odkaz MUDr. Vladimíra Zapletala

 • SKUTIL, Jan: VII. konference vlastivědných kroužků v Žarošicích

 • BARTOŠ, Josef: Historie, vlastivěda a současnost

 • SLEZÁK, Lubomír: Kolektivizace zemědělství jako historický proces

 • VLACH, Jaroslav: Postavení zemědělského a továrního dělnictva v Žarošicích v 19. a začátkem 20. století

 • TRAPL, Miloš: Pokrokové proudy v Žarošicích v letech 1848-1918

 • BURIAN, Václav: K ikonografii nástěnných maleb v Klášteře Hradisku

 • SKUTIL, Jan: Místní jména v okolí hradské cesty

 • OBRŠLÍK, Jindřich: K historickodemografickému vývoji Žarošic

 • FROLEC, Václav: Lidová kultura v historické retrospektivě

 • ZEMEK, Metoděj: Nad monografiemi dějin obcí

 • ZELÍK, Jaroslav: Tradice vlastivědných kroužků

 • ŠOLC, Josef: Muzeum Hodonínska, jeho počátky a perspektivy

 • HLOBIL, Ivo: Místopisné otázky kolem zavraždění Václava III. v Olomouci

 • MICHAL, Josef: Z dějin hrádku Bukovce-Lísku a vsi Bukova (okres Žďár n. Sáz.)

 • MATĚJČEK, František: Rozrušení lánové soustavy na panstvích Českomoravské vrchoviny

 • MUSIL, Jiří V.: Kachel z Červené Lhoty u Litovle (okres Olomouc)

 • NAVRÁTIL, Vladislav: Pozůstatky gotické tvrze v Kostelním Vydří

 • HLOBIL, Ivo: Vincenc Prasek a Přemyslovský palác v Olomouci

VVM 1983-1

 • VACULÍK, Jaroslav: Únor 1948 a volyňští Češi

 • VERMOUZEK, Rostislav: Zaniklá osada Kocanov

 • KRÁL, Adolf Bunny: Vzácná napoleonská památka

 • NEČAS, Ctibor: Čtenářský a pěvecký spolek Žerotín v Rakvicích

 • KAŠPAR, Oldřich: Španělské tisky Cervantesových děl ve fondech Státní vědecké knihovny v Brně

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 14. celonárodní konference k problematice historické archeologie

 • SKUTIL, Jan: Programový cyklus k 177. výročí bitvy u Slavkova

 • JIRÁNOVÁ, Olga: Jiří Mahen - odraz své doby v zrcadle současnosti

 • POJSL, Miloslav: Neobvyklý nález renesančního náhrobku v Olomouci

 • FRANĚK, Otakar: Stávka rosicko-oslavanských horníků 1932-1933

 • MLČÁK, Leoš: Nález renesančních kamenných fragmentů v Olomouci

 • FRANĚK, Otakar: Ze zasedání krajské regionální komise dějin KSČ

 • FRANĚK, Otakar: Komise pro dějiny závodů ustavena

 • FRANĚK, Otakar: Celostátní konference o dějinách závodů ČSSR v Náchodě

 • JANIŠ, Karel, 20 let Muzea revolučních bojů a osvobození v Ostravě

 • PERNES, Jiří: K problematice síní tradic

 • ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Sté výročí narození Josefa Pilnáčka

 • BEDNÁŘOVÁ, Věra: Problémy mírového hnutí v Brně v letech 1919-1939

 • VAŠKŮ, Vladimír: Poddanské nepokoje na Moravě v letech 1705-1706

 • BELCREDI, Ludvík: Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině ve světle archeologických nálezů

 • PROCHÁZKA, Rudolf: Příspěvek k osídlení Bořitova a Černé Hory na Blanensku

 • MLČÁK, Leoš: Příspěvky k dějinám olomouckého malířství 17. a 18. století

 • ZATLOUKAL, Pavel: Architektura lázní Velké Losiny

 • SNÁŠIL, Robert: Nález nejstarší destilační aparatury na Moravě

VVM 1982-3

 • KUX, Jan: Boj proti Banderovcům na jihovýchodní Moravě v roce 1947

 • DURDÍK, Tomáš: Povrchový průzkum hradu Dalečína

 • KRÁL, Adolf Bunny: Neznámá kapitola ze života malíře Oskara Kokoschky

 • POJSL, Miloslav: Náhrobek kanovníka Martina v Olomouci

 • VERMOUZEK, Rostislav: Tuřanský les

 • CHALOUPKA, Josef: 25 let Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou

 • PERNES, Jiří: Publikační činnost Muzea Hodonínska

 • SKUTIL, Jan: První československá onomastická konference

 • KOUŘIL, František: Archeologický seminář v Opavě

 • KOUŘIL, Pavel: Setkání členů a dopisujících spolupracovníků ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1981

 • JANÁK, Jan: Použití prvního parního stroje v průmyslu ve starém Rakousku

 • FRANĚK, Otakar: Ze zasedání krajské regionální komise

 • FRANĚK, Otakar: Vědecká konference k 50. výročí mostecké stávky

 • FRANĚK, Otakar: Seminář ke 100. narozeninám Vítězslava Mikulíčka

 • URBÁNKOVÁ, Libuše: K životnímu jubileu PhDr. Milady Wurmové, CSc.

 • SKUTIL, Jan: Sto let od narození Aloise Kučíka

 • BAJEROVÁ, Blanka: Odešel Vladimír Horák

 • KOUŘIL, František: 130 let dolování žáruvzdorných jílovců v březinské oblasti

 • HLOBIL, Ivo: K olomouckému dílu renesančního kamenického mistra Stanislava Ludwiga

 • ČERNÝ, Ervín: Jak byla zjišťována nebo upřesňována lokalizace jednotlivých zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině

 • DOSTÁL, František: K počátkům osídlení krajiny kolem hradu Sovince

 • BLÁHA, Josef: Výsledky průzkumu zaniklých středověkých sídlišť v horním Podyjí a jejich význam pro poznání vývoje osídlení jihozápadní Moravy

 • DOPITA, Jaroslav: Olomoucký dóm v numizmatických památkách

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Nálezy středověké keramiky v Častohosticích (okr.Třebíč) a otázka regionální diferenciace středověké keramiky na Moravě

VVM 1982-2

 • FRANĚK, Otakar: Náchodský, dělnický politik a básník

 • KONEČNÝ, Lubomír: Antonio Canova na Moravě

 • ŠEBELA, Lubomír: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích

 • ŠIKULOVÁ, Vlasta: Zpráva o pokračování výzkumu dominikánského kláštera v Opavě

 • JENERÁL, Emil: "Rejstřík na vytejkání desátku" v Moravských Budějovicích

 • KRÁL, Adolf Bunny: Torzo moravského štambuchu ze 17. století

 • FROLEC, Václav: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy

 • POSPĚCH, Pavel: Místní muzejní expozice v okrese Olomouc

 • BRODESSER, Slavomír: Hrdinové dnešních dnů

 • BRODESSER, Slavomír: Muzejní expozice ve Starém zámku v Jevišovicích

 • UNGER, Josef, 1944: Čtenářské ohlasy na knihu V.Nekuda - J. Unger: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno 1981

 • BURGET, Antonín: Vesnice Prostějovska připrosazování zemědělských zákonů a hradeckého programu v letech 1946 -1948

 • BURIAN, Václav: Moravika na výstavě Österreich zur Zeit Kaiser Josephs II. v Melku r. 1980

 • SKUTIL, Jan: Pátý sjezd československých historiků

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1981

 • UNGER, Josef: Zpráva o činnosti Moravského archeologického klubu v roce1981

 • SEHNAL, Jiří: Deset let činnosti sekce přátel varhan při Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

 • HALAMA, Václav: Pozůstalost kustoda Františkova muzea Mořice Viléma Trappa v archivu Moravského muzea

 • MLČÁK, Leoš: Několik drobných zjištění v městské památkové rezervaci Olomouc

 • FRANĚK, Otakar: Zasedání krajské komise regionálních dějin KSČ

 • SKUTIL, Jan: Životní zastavení MUDr. Jaroslava Obermajera, CSc.

 • PERNIČKA, Jan: Otevření hrobky moravských a českých Kouniců ve Slavkově u Brna

 • JIRKA, Antonín: K šedesátinám docenta dr. Ivo Krska, CSc.

 • SKUTIL, Jan: Památce PhDr. Vladimíra Buriana

 • SKUTIL, Jan: Za Vilémem Pírkem

 • BURIAN, Václav: K památkám na sté výročí zrušení nevolnictví

 • OREL, Jaroslav: Z historie ručního síťkování na Českomoravské vysočině

 • OKÁČ, Antonín: Osudy brněnského listu "Stimmen aus Mähren" 1870-1872

 • JORDÁN, František: Bydlel Klement Gottwald ve Vyškově u Bezslezinů nebo Bezslezenů?

 • PLÁŠEK, Ladislav: Depot olověných předmětů z Rudimova (okr.Gottwaldov)

 • BLÁHA, Josef: Několik archeologických zjištění a hypotéz k počátkům raně středověké a středověké Olomouce

VVM 1982-1

 • HALAMA, Václav: Josef Rous a socialisté na Náměšťsku 1889-1898

 • GOLDMANN, Josef: Hraniční kameny na Koryčansku

 • CHALOUPKA, Josef: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů

 • KLANICOVÁ, Evženie: XIII. celostátní konference k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na středověkou vesnici na území ČSSR

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Seminář k dějinám československé archeologie

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Konference Vznik a počátky českého státu

 • KOUŘIL, Pavel: Ustavující setkání členů a dopisujících spolupracovníků ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji

 • KORDIOVSKÝ, Emil: Vyhodnocení studentské soutěže

 • KOZEL, Jan: Ochrana památek - povinnost vlastivědných pracovníků

 • FRANĚK, Otakar: Krajská regionální komise

 • BRODESSER, Slavomír: Výstava na počest XVI. sjezdu a 60.výročí založení KSČ

 • MICHNA, Pavel: Velkomoravská a přemyslovská Olomouc

 • SKÁCEL, Jaroslav: RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., pětasedmdesátníkem

 • ZAORALOVÁ, Marie: Za dr. Vladimírem Voldánem, CSc.

 • FORMÁNEK, Jiří: Osvobození Blanenska Sovětskou armádou na stránkách kronik

 • SKUTIL, Jan: VI. konference vlasitvědných kroužků ve Velkých Opatovicích

 • FRYČ, Jiří: Deset let archeologického kroužku dopisujících spolupracovníků Čs. společnosti archeologické při Domu kultury ROH v Příboře

 • SKUTIL, Jan: Kosmova kronika a Morava

 • MATĚJEK, František: Lánová soustava na Olomoucku

 • DOHNALOVÁ, Marie: K problematice velehradských románských portálů a kamenických značek

 • MLČÁK, Leoš: Příspěvky k topografii malířství 19. století na Moravě a ve Slezsku

 • PLESKALOVÁ, Jana: Nářeční materiál v soupisech pomístních jmen

 • MUSIL, Jiří V.: Poutníci ze Slovácka od Franty Uprky v Olomouci Kopečku

 • GROWKA, Květoslav: Arkýř kaple sv. Jeronýma na olomouckých medailích

VVM 1981-03

 • ZEMAN, Aleš: KSČ na Brněnsku v boji za překonání vnitrostranické krize v letech 1924-1925

 • ŠTARHA, Ivan: Jihomoravské archívy v letech 1976-1980

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1980

 • FRANĚK, Otakar: Zasedala krajská regionální komise KSČ

 • SCHULZ, Jindřich: Jubileum dr. Jiřiny Holinkové, CSc.

 • JANÍČEK, Karel Úspěch kronikářské práce na okrese Šumperk

 • NOVOTNÝ, Boris: Výzkum výšinného mladohradištního opevnění Rokytné na Moravsko-Krumlovsku, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice

 • ŠEPLÁKOVÁ, Věra: Stárkovská organizace na jihovýchodní Moravě

 • ŠUTOR, Augustin: Geofyzikální poznatky z areálu olomouckého hradu a okolí

 • ŠŤASTNÁ, Bohuslava: Chrlické rybníky v předbělohorském období

 • BURIAN, Václav: Prvky romantické gotiky v umělecké litině blanenských železáren

 • VERMOUZEK, Rostislav: Záhadná ves Ludvíkov u Tišnova

 • TROJAN, Jan: Václav Jiří Dusík autorem poslední "hanácké opery"?

 • DOMES, Karel: Památka na moskevského cestujícího ve Velkém Újezdě u Olomouce

VVM 1981 - 02

 • ČAPKA, František: X. mikulovské sympozium

 • ŘEZANINA, Dušan: Nový pohled na otázku umělecké výzdoby hradu Šternberka u Olomouce

 • NEKUDA, Vladimír: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960-1980

 • HLOBIL, Ivo: Heraldické svorníky mořického kostela v Olomouci z r. 1482 a případná zpodobnění jejich autora

 • JENERÁL, Emil: Pokus o osvobození rekruta v Budkově u Mor. Budějovic v roce 1804

 • SEDLÁŘOVÁ, Jitka: Josef Emanuel Teltscher (1801-1837): Příspěvek k umělecké historii Moravy v první polovině 19. století

 • HOLCMAN, Vojtěch: Zaniklá osada Rúdnik

 • PERNES, Jiří: Výstava o československé dálnici v muzeu ve Velkém Meziříčí

 • PERNES, Jiří: Expozice výroby lyží v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě

 • SKUTIL, Jan: První celostátní setkání genealogů a heraldiků

 • SKUTIL, Jan: VII. komeniologické kolokvium 1980

 • MATES, Pavel: Význam a úkoly ONV v prvé etapě pozemkové reformy na Moravě

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1980: 2. rok trvání společnosti (92. rok MS)

 • KUBÍČEK, Jaromír: 35. výročí osvobození v publikační činnosti okresů Jihomoravského kraje

 • GREBENÍČEK, Miroslav: Z činnosti komise pro regionální dějiny dělnického hnutí a KSČ při OV KSČ Břeclav

 • MICHNA, Pavel: PhDr. Rostislav Vermouzek sedmdesátníkem

 • SKUTIL, Jan: Jaroslavu Zelíkovi k šedesátinám

 • PERNES, Jiří: K 60. výročí vydání zákona o pamětních knihách obecních

 • SKUTIL, Jan: Pátá konference vlastivědných kroužků v Adamově

 • SKUTIL, Jan: Vlastivědný klub Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska Brno

 • SKUTIL, Jan: Za poznáním veterinární historie Blanenska

 • VENTRUBOVÁ, Věra: Problematika domácké výroby na Konicku v letech 1918-1938

 • POKLUDA, Zdeněk: Pronikání buržoazie do sféry deskového velkostatkářského vlastnictví na Moravě v polovině 19. století

 • JANČÁŘ, Josef: Vodní mlýny na Veličce

 • BARTOŠ, Josef: Historické místopisné příručky

 • VOIT, Petr: Měšťanské knihovny v Olomouci před Bílou horou

 • VIČAR, Oldřich: O velikosti Brna v 16. století

VVM 1981-01

 • JORDÁN, František: Revoluční tisk na Vyškovsku v roce 1945

 • ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Nejstarší doklad existence Kroměříže a Prostějova jako měst?

 • MICHNA, Pavel: Veršování o počátcích měst Uničova a Litovle z konce 18. století

 • GOŠ, Vladimír. Na okraj moravsko-polských styků v časném středověku

 • DOSTÁL, František: Kdy vznikl nejstarší seznam statků a lén olomouckého biskupství

 • SMÍRČÍ: Smírčí kámen u Bedřichova na Blanensku

 • GROWKA, Květoslav: Nová olomoucká medaile

 • MAREK, Pavel: Nová wolkrovská expozice v Muzeu Prostějovska

 • ČAPKA, František: X. mikulovské sympozium

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: XII. celoštátna konferencia stredovekej archeológie venovaná téme hrady a hrádky v ČSSR

 • KOUŘIL, Pavel: První setkání členů a dopisujících spolupracovníků ČSSA při ČSAV v Severomoravském kraji

 • POSPÍŠILOVÁ, Milena: Textilní manufaktura v letovicích v 18. století

 • KORDIOVSKÝ, Emil: 1100 roků slovanské vzdělanosti a moravsko-bulharských vztahů

 • SKUTIL, Jan: PhDr. Adolf Turek sedmdesátiletý

 • MAREK, Pavel: 70 let profesora Jana Šrota

 • PERNES, Jiří: Rozvoj kronikářské práce a její metodiky v Jihomoravském kraji v uplynulém desetiletí

 • FRANĚK, Otakar: Zasedala krajská regionální komise dějin dělnického hnutí a KSČ

 • SLAVÍK, Bedřich: K olomouckým počátkům Vlastivědy moravské

 • MLČÁK, Leoš: Olomoučtí zvonaři 16. a první třetiny 17. století

 • DOSTÁL, Bořivoj: Uplatnění geofyziky při archeologickém výzkumu opevněných sídlišť na Moravě

 • PEČINKOVÁ, Pavla: Počátky výtvarně kritické činnosti bratří Čapků v moravských časopisech

 • HEJL, František: Josef Macúrek - historik Moravy

 • ČAPKA, František: K historii vzniku vagónové kolonie v Lanžhotě

 • HLOBIL, Ivo: K počátkům pozdně gotické architektury v Olomouci

VVM 1980-3

 • SÝKORA, Jaroslav: Třebíčská dělnická rada ve dnech prosincové generální stávky v roce 1920

 • MICHNA, Pavel: 3. olomoucké symposium

 • HLOBIL, Ivo: Rozsáhlá restaurátorská akce v Olomouci

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 1979

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1977

 • FRANĚK, Otakar: Z činnosti krajské regionální komise dějin dělnického hnutí a KSČ

 • SKUTIL, Jan: K sedmdesátinám dr. Františka Matějka

 • VERBÍK, Antonín: doc. PhDr. Otakar Franěk šedesátiletý

 • SKUTIL, Jan: K šedesátinám PhDr. Lumíra Kuchaře

 • MATĚJEK, František: K životnímu jubileu JUDr. Aloise Plichty

 • JANÁK, Jan: Sedmdesát let prof. Ing. Miloslava Vávry, CSc.

 • JANÁK, Jan: Snahy o vydání továrního řádu pro brněnské soukenické manufaktury na konci 18. století

 • SKUTIL, Jan: Za dr. Oldřichem Vodnaříkem

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu Jaroslava Krejzly

 • OREL, Jaroslav: Alžběta Landsfeldová: Profil lidové umělkyně

 • BLÁHA, Josef: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů

 • VOIT, Petr: Kniha a knihtisk u olomouckých měšťanů před Bílou horou

 • MAREK, Pavel: Ke spolupráci Jiřího Wolkra se Sborníkem českého studentstva na Moravě a ve Slezsku v letech 1917-1918

 • MUSIL, Jiří V.: Velký zvon z hlavní věže olomoucké katedrály - dodatek

 • MICHNA, Pavel: Barokní hraniční kámen u Deblína (okr. Brno-venkov)

 • STODŮLKA, Jindřich: Příspěvek dobrovolných zájemců k historii protifašistického boje / Jindřich Stodůlka

VVM 1980-02

 • MATES, Pavel: První poválečné volby v Československu, jejich průběh a výsledky na Moravě

 • HLOBIL, Ivo: Nejstarší budova knihovny v Olomouci

 • FIC, Karel: Jazyk bojkovické krevní knihy

 • HLOBIL, Ivo: Opomíjená středověká plastika ze 14. století v Uničově

 • ŠTARHA, Ivan: Partyzánský přepad četnické stanice v Dolní Rožínce

 • SKUTIL, Jan: Sympozium "Postavení Brna mezi městy střední Evropy"

 • ČAPKA, František: IX. mikulovské sympozium

 • KLOS, M.: Severomoravské archívní sympozium

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Počátky našeho zemědělství ve světle nejnovějších výzkumů

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 2. seminář o archeologických výzkumech technických zařízení a technologií

 • PERNES, Jiří: Seminář o problémech literárněmuzejní terminologie v Mikulově ve dnech 29.-30. 11. 1979

 • VACULÍK, Jaroslav: Kolektivizace zemědělství a volyňští Češi 1949-1952

 • FRANĚK, Otakar: Ze zasedání krajské komise regionálních dějin KSČ

 • ZAPLETAL, Vladislav: Akademik Josef Poulík a archeologie v Olomouci

 • FROLEC, Václav: 60 let profesora PhDr. Františka Hejla

 • SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu Aloise Ferulíka

 • SKUTIL, Jan: K osmdesátinám MUDr. Vladimíra Zapletala

 • KRÁL, Adolf Bunny: Ve službě národopisu: K sedmdesátinám PhDr. Jaroslava Orla

 • OBRŠLÍK, Jindřich: Odešel dr. Prokop Zaoral

 • PERNES, Jiří: 2. celonárodní soutěž kronikářů v Jihomoravském kraji

 • NOVÁK, Jaromír: Dolování olověných rud u Budišova nad Budišovkou

 • VAŠKŮ, Vladimír: Konfiskace privilegií brněnských Augustiniánů v 18. století

 • MICHNA, Pavel: Dvě sídlištní stavby zpočátků lokačního Uničova: Příspěvek do diskuse k otázce zemnic ve městech a vesnicích 13. století

 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka: Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období

 • MUK, Jan: Stavební vývoj zámku v Uherčicích na Znojemsku

 • STRÁNSKÝ, Karel: Pozoruhodný kovářský výrobek ze zaniklé střeodvěké osady Mstěice u Hrotovic

 • TRIBULA, Jaroslav: Archeologický výzkum gotické tvrze v Čejkovicích (okr. Hodonín)

VVM-1979-2

 • MLÝNSKÝ, Jaroslav: 30. výročí IX. sjezdu KSČ

 • ŠAUROVÁ, Dagmar: Zdobené zděře z vozových ojí

 • GEBAUER, Josef Jan: Památník padlých "Hedvika" v Opavě

 • LEFNEROVÁ, Libuše: Budování síní tradic

 • SKUTIL, Jan: Konference o regionálních dějinách v Rožnově pod Radhoštěm

 • SKUTIL, Jan: Sympozium Třinácté století v českých dějinách

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1978: 90. rok trvání spolku

 • POJSL, Miloslav: 15 let Okresního střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci

 • URBÁNKOVÁ, Libuše: 140 let Státního oblastního archivu v Brně

 • POŠVÁŘ, Jaroslav: 70 let PhDr. Františka Křížka

 • JORDÁN, František: K životnímu jubileu Jana Kupky

 • PLAČKOVÁ, Magda: K národnímu obrození na Moravě v letech 1830-1848

 • FLODROVÁ, Milena: Za dr. Cecílií Hálovou

 • SKUTIL, Jan: Z našeho kruhu odešli...

 • PANIC, Idzi: Vliv olomoucké volby na politiku těšínských knížat

 • FROLEC, Václav: Proměny tradičního rolnictví a socializace vesnice v oblasti ždánického lesa na příkladě obce Žarošice

 • HASOŇ, Zdeněk: Archeologické nálezy z hradu Blanseku (okres Blansko)

 • HLOBIL, Ivo: Středověké ochranné nápisy v Olomouci

 • BURIAN, Václav: Pozdně barokní a empírové doklady funerální kamenické výroby na Rousínovsku

 • TROJAN, Jan: Zapomenutý písničkář V. M. Kříž (1783-1872): Kapitolka z kulturní historie obrození na Moravě

 • POJSL, Miloslav: Kamenné fragmenty v objektu bývalého zámku v Bílé Lhotě

VVM -1979-1

 • SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV.: Zrod diplomata evropského formátu

 • GOŠ, Vladimír: Pohár se třemi výlevkami z hrnčířské dílny v Konůvkách

 • MUSIL, Jiří V.: Tvrz v Červené Lhotě u Litovle, okres Olomouc

 • SÝKORA, Jaroslav: Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR

 • PERNES, Jiří: Organizační a metodické zajištění II. celostátní soutěže kronikářů v Jihomoravském kraji

 • PERNES, Jiří: Expozice "Novoměstsko, středisko lyžařství, výroby lyží a rekreace" v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě

 • SKUTIL, Jan: Z vídeňských muzeí

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Středověká keramická akvamanilia ze střední Evropy

 • CHALOUPKA, Jan: 100 let Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře

 • SKUTIL, Jan: VIII. mikulovské sympozium

 • SKUTIL, Jan: XIII. mezinárodní onomastický kongres v Krakově

 • DUŠKOVÁ, Sáša: Přemysl Otakar II. a bitva na Moravském poli

 • VACULÍK, Jaroslav: K osmdesátinám Miloslava Trapla

 • AUFGEWECKT, Čeněk: Z činnosti krajské regionální komise a okresních regionálních komisí pro dějiny KSČ

 • MICHNA, Pavel: Zájem o památky v Rouchovanech (okres Třebíč)

 • BURGET, Antonín: K počátkům združstevňování zemědělství na Litovelsku

 • BÍLEK, Jaroslav: O počátcích marxistické literární a umělecké kritiky v Rovnosti a jejím světonázorovém vyhraňování

 • MICHNA, Pavel: Středověké mincovní vážky z Olomouce

 • HLUŠTÍK, Antonín: Nález jurské fosílie v archeologickém objektu v Olomouci

 • KRÁL, Adolf Bunny: Lapidarium v Porta coeli v Tišnově II. - Předklášteří

 • MLČÁK, Leoš: K činnosti vídeňských zvonařů na severní Moravě v 17. a 18. století

 • GOŠ, Vladimír: Zaniklá osada Rabendorf (Rábov) u Horního Benešova

VVM 1978-03

 • NEKUDA, Vladimír: Devadesát let vlastivědné práce: K 90. výročí založení Muzejního spolku v Brně

 • ŠILHAN, Jindřich: Mistr Jindřich z Osové Bítýšky

 • SOUŠEK, Tomáš: Pamětní listiny a jiné doklady v uničovských věžích

 • ŠLOSAR, Dušan: Ještě k rukopisu Blahoslavovy Gramatiky

 • VERMOUZEK, Rostislav: Zaniklá vesnice Ceblovice na Tišnovsku

 • DUFEK, Jaromír: Metodické listy Moravské galerie

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Muzejního spolku v Brně za rok 1977: 89. rok trvání spolku

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1977

 • LEBLOCHOVÁ, Emílie. Rok 1866 ve Velkých Bílovicích (okres Břeclav): Podle vzpomínek pamětníka

 • ČEREŠŇÁK, Bedřich: Zamyšlení nad 60. výročím 28. října 1918

 • PROCHÁZKA, Rudolf: Hlavní rysy staroslovanské opevňovací techniky na Moravě

 • MLČÁK, Leoš. Příspěvky k biografii olomouckých zvonařů 17. až 19. století

 • MICHÁLKOVÁ, Věra: Městská mluva ve Vsetíně

 • SLAVÍČEK, Lubomír: Inventáře dvou obrazových sbírek 18. století na Moravě

 • DOLEŽELOVÁ, Věra: Působení obchodu a módy na bydlení ve městě a na vesnici od počátku 20. století

 • SAMKOVÁ, Eva: Ještě k Uměleckým památkám Čech - a Moravy

 • LUDÍKOVSKÝ, Karel: Hutnické středisko z mladší doby římské v Sudicích (okres Blansko): Výsledky III. výzkumné sezóny v r. 1977

VVM 1978-02

 • DOSTÁL, Bořivoj: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska

 • SKUTIL, Jan: Seminář muzejních pracovníků k 60. výročí VŘSR

 • WURMOVÁ, Milada: Jihomoravské archivy k 30. výročí Února

 • JANÁK, Jan: Porada o využití regionálních dějin ve vzdělávání učitelů dějepisu na vysokých školách

 • SCHULZ, Jindřich: Seminář "Vývoj a současný stav moravské kartografie"

 • SKUTIL, Jan: Osmdesátiny dr. Ivana Honla

 • KUBÍČEK, Jaromír: K šedesátinám Vladislava Dokoupila

 • WEIMANN, Josef Mojmír: Milovník krásna

 • SKUTIL, Jan: K 75. narozeninám Jaroslava Mrhače

 • ZLATUŠKA, Zdeněk: Za PhDr. Janem Benešem, CSc.

 • MATĚJEK, František: Vzpomínka na Františka Václava Peřinku

 • WICHEREK, Jaroslav: Volby na jihovýchodní Moravě v roce1946

 • LEFNEROVÁ, Libuše: 2. celonárodní soutěž kronikářů

 • JANÁK, Jan: Harmonie v Příboře - první dělnický vzdělávací spolek na Moravě

 • NEKUDA, Rostislav: Příspěvek k řemeslné výrobě na Moravě v období raného a vrcholného feudalismu

 • CHALOUPKA, Jan: K historii kralické tiskárny: Příspěvek k 400. výročí přestěhování tajné tiskárny z Ivančic do Kralic nad Oslavou

 • ŠABACKÝ, Josef: Z neznámých dopisů Ferdiše Duši Zdence Vorlové-Vlčkové

 • MUSIL, Jiří V.: Velký zvon z hlavní věže olomoucké katedrály / Jiří V. Musil

 • SKUTIL, Jan: Výstava "Třicet let Vítězného února v Jihomoravském kraji" / Jan Skutil

 • SKUTIL, Jan: "Generální linie". Vítězný únor 1948-1978: Výstava ke 30. výročí Vítězného února

VVM 1978-01

 • WICHEREK, Jaroslav: K únorovým událostem na jihovýchodní Moravě v roce 1948

 • NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CSc.

 • MATĚJEK, František: K nedožitým devadesátinám moravského historika Fr. Hrubého

 • KRUTA, Tomáš: Zemřel Josef Šťastný

 • PERNES, Jiří: Metodické listy Moravského muzea

 • KUBÍČEK, Jaromír: 20 let Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou

 • SKUTIL, Jan: Z maďarských muzeí

 • SKUTIL, Jan: Odraz revolučních proměn vesnice v regionální literatuře Jihomoravského kraje

 • BRODESSER, Slavomír: Velký Říjen a Československo

 • VACULÍK, Jaroslav: VII. mikulovské symposium

 • SULITKOVÁ, Ludmila: Sympozium Mesto a trh za feudalismu

 • ČAPKA, František: Únor 1948 a Revoluční odborové hnutí na Brněnsku

 • JELÍNKOVÁ, Dagmar: Typy sídlišť v 10.-13.století na území Československa a jejich vzájemné vztahy

 • SOLDÁN, Ladislav: Václavkova kulturně politická publicistika na obranu demokratického Španělska (1936-1938)

 • ČERMÁK, Miloslav: Městská papírna v Olomouci (1505-1785)

 • NOVOTNÝ, Boris: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy

 • ŠVÁCHA, Rostislav: Moderní meziválečná architektura v Olomouci

 • KONEČNÝ, Lubomír. Pozdněrománský kostel sv. Klimenta u Lipůvky na okrese Blansko

 • HAMANOVÁ, Pavlína: O vazbách a knihovně brněnského lékaře a cestovatele Jakuba Konráda Practoria z Perlenberku

 • ŠTARHA, Ivan: K povýšení Dolních Kounic (okr.Brno-venkov) na město

VVM 1977-03

 • ČEREŠŇÁK, Bedřich: Velká říjnová socialistická revoluce a Morava

 • MALIVA, Josef: Ing. Josef Kšír pětaosmdesátníkem

 • MICHNA, Pavel: Zasedání československých archeologů k 25. výročí vzniku ČSAV

 • KUBÍČEK, Jaromír: Konference k nedožitým osmdesátinám Bedřicha Václavka

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1976: 89. rok trvání spolku

 • CHALOUPKA, Jan: Setkání historiků starších dějin v muzeích ČSR

 • VACULÍK, Jaroslav: K ohlasu Říjnové revoluce v moravském dělnickém tisku

 • NECHUTOVÁ, Jana: Brno a počátky inkvizice u nás

 • KOŘENEK, Josef: Z historie jídelníčku na Valašsku

 • ŠTĚDROŇ, Bohumír: Z hudební minulosti Dědic u Vyškova

 • SÝKORA, Jaroslav: VŘSR a vývoj revolučního dělnického hnutí na Třebíčsku v letech 1917-1921

 • SYCHRA, Adolf: Sklárna u Žďárné na Drahanské vrchovině

 • MUSIL, Jiří V.: Renesanční sgrafito v Římicích u Litovle

 • MICHNA, Pavel: Nález lochu ve Skoronicích u Kyjova

 • ŠILHAN, Jindřich: Papírna v Třebíči a její papír

 • HLAVÁČEK, Libor: Od projektu místní dráhy Kuřim - Veverská Bítýška k zahájení provozu

 • GOŠ, Vladimír: Slovanská keramika 10.-13.stol. na severní Moravě

 • NOVÁČEK, Silvestr: O expoziční činnosti Regionálního muzea v Mikulově, o výstavě Vinařství a vinohradnictví a expoziční činnosti vůbec

 • MATĚJEK, František: Jindřich Šilhan šedesátníkem

 • SKUTIL, Jan: Ke 110. výročí narození čestného člena Musejního spolku Petra Bezruče o jeho toulkách a přátelích

 • WEIMANN, Josef Mojmír: Petr Bezruč a Břetislav Pračka: Malá vzpomínka na Bezručova archiváře

VVM 1977-02

 • FLODROVÁ, Milena: Brněnská Internacionála: K dějinám brněnského marxistického tisku

 • NEJEDLÝ, Vratislav: Brněnská společnost a první parní železnice

 • UNGER, Josef: Příspěvek k datování a rozšíření středověkých pohárů se třemi výlevkami na jižní Moravě

 • JIRKA, Antonín: Stavba Giovanna Pietra Tencally v Býškovicích u Hranic?

 • SKUTIL, Jan: Sedmdesátiny dr. Vladimíra Buriana

 • BURIAN, Vladimír: K jubileu Bohuslavy Šťastné

 • MATĚJEK, František: Vzpomínka na profesora Šebánka

 • MINÁŘOVÁ, Eva: Za profesorem Františkem Svěrákem

 • KRUTA, Tomáš: Odešel Vilém Gross

 • ZÁVODNÍK, Jindřich: Pokus Pankráce Krkošky o založení tělocvičné jednoty se socialistickými tendencemi v Brně-Husovicích

 • SKUTIL, Jan: Čtvrtá konference vlastivědných kroužků

 • KOUŘIL, František: Dvacet let práce Historicko-vlastivědného kroužku při ZV ROH MŠLZ, n. p., Velké Opatovice

 • KOUŘIL, František: Rozvoj zemědělské velkovýroby na Velkoopatovicku

 • GROLICH, Vratislav: Kronikářská práce z hlediska integrace obcí

 • GROLICH, Vratislav: Místní a osobní jména v regionální historiografii

 • SEDLÁK, Vlastimil: Malohanáčtí písmáci

 • UNGER, Josef: Několik poznámek ke spolupráci muzea s dobrovolnými spolupracovníky při záchraně a ochraně archeologických památek

 • ZELÍK, Jaroslav: Nové směrnice k zakládání a vedení podnikových a závodních kronik

 • BURIAN, Václav: K událostem roku 1866 na Brněnsku

 • KOUŘILOVÁ, Dana: Stavební vývoj tvrze v Kralicích nad Oslavou

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologické nálezy z výstavby obvodové komunikace v Jihlavě

 • NEKUDA, Vladimír: 25 let historické archeologie v Moravském museu

 • CHALOUPKA, Jan: Kolokvium "Česká revoluční tradice v 15.-17. století a vývoj Komenského sociálněpolitických názorů"

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1976

 • MICHNA, Pavel: Na okraj těšínské výstavy "Archeologie v Severomoravském kraji"

VVM 1977-01

 • BRODESSER, Slavomír: K 30. výročí vyhlášení Hradeckého programu

 • SÝKORA, Jaroslav: Regionální historie ve vyučování dějepisu

 • BLÁHA, Josef: Zpráva o nově zjištěném mladořímském pohřebišti u Jarohněvic (okr. Kroměříž)

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Odraz feudalismu v hmotné kultuře vesnice 13.-15. století

 • SOLDÁN, Ladislav: Sto let bojů za socialismus na Svitavsku

 • CHALOUPKA, Jan: Český knihtisk 15. a 16. století

 • MICHNA, Pavel: Ochrana archeologických památek v Německé demokratické republice a u nás

 • ŠILHAN, Jindřich: Kdy vznikl dochovaný rukopis Blahoslavovy Gramatiky?

 • KOŠINA, František: Město Holešov jako léno

 • SEHNAL, Jiří. Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu

 • MICHNA, Pavel: Archeologické výkopy v Tršicích u Olomouce v obraze místní kroniky

 • BURGET, Antonín: JZD Obránců míru ve Výšovicích na Prostějovsku v letech budování socialistického zemědělství

 • SOLDÁN, Ladislav: Minigalerie podpisů osobností české kultury v kronikách jedné obce

 • SKUTIL, Jan: Musejní spolek památce dr. Graciána Chaloupky, CSc.

 • SÝKORA, Jaroslav: K pětasedmdesátinám univ. prof. PhDr. Františka Kalouska

 • MALÍŘ, Jiří: Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava (1896-1897)

 • PLAČKOVÁ, Magda: O moravském zemském feudálně stavovském patriotismu v době předbřeznové

 • MELZER, Miloš: Moravští perníkáři: Příspěvek k historii perníkářské výroby na Moravě

 • BISTŘICKÝ, Jan: Dvě poznámky ke středověkému místopisu Olomouce

 • POJSL, Miloslav: Raněstředověká mosaiková dlažba na Velehradě

 • VERMOUZEK, Rostislav: Zaniklá středověká ves Staré Chlébské u Nedvědice

 • OSTRÁ, Růžena: Leták o vině jezuitů na požáru města Brna v květnu roku 1619

VVM 1976-03

 • HARTMANN, Vítězslav: Rozvoj socialistické kultury na okrese Olomouc ve volebním období 1971-1975

 • MICHNA, Pavel: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1975

 • SKUTIL, Jan: Historický klub - aktiv dobrovolných spolupracovníků při oddělení starších a nejnovějších dějin Moravského muzea

 • SKÁCEL, Jaroslav: RNDr. Tomáš Kruťa,CSc., sedmdesátníkem: Vzpomínky na jednoho z našich nejstarších členů

 • SKUTIL, Jan: K pětasedmdesátinám dr. Stanislava Zháněla

 • SKUTIL, Jan: K sedmdesátinám Jaromíra Tomečka

 • PAVELČÍK, Jiří: Sedmdesát let dr. Jana Pavelčíka

 • ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: K výročí Jana Petra Cerroniho

 • BRODESSER, Slavomír: Výstava Revoluční proměny vesnice v Jihomoravském kraji

 • BRODESSER, Slavomír: Expozice Vinařství a vinohradnictví v Regionálním muzeu v Mikulově

 • CHALOUPKA, Jan: O muzejní práci v Sovětském svazu

 • PERNES, Jiří: Počátky mladočeského lidového hnutí na Boskovicku v letech 1890-1892

 • MUSIL, Jiří V.: Kubistická vila v Olomouci

 • MICHNA, Pavel: Loštický pohár na malbě ze 16. století: Na okraj studia loštické keramiky

 • KOUŘIL, Pavel: Loštické poháry ze Slavkova

 • KRAUS, Bohuslav: Krajkářství na Konicku a jeho zakladatelé

 • ČERMÁK, Miloslav: Cech mlynářů v Olomouci

 • GOŠ, Vladimír: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku

 • UNGER, Josef: Práce kronikáře a archeologie na Moravě

 • JANÁK, Jan: Konference o monografickém zpracování dějin průmyslových a zemědělských závodů a institucí na vysokých školách

 • WURMOVÁ, Milada: Jihomoravské archivy v letech 1973-1975

 • MICHNA, Pavel: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1975: 88. rok trvání spolku

VVM 1976-02

 • VARDAN, Z: VIII. sjezd KSČ a brněnská krajská organizace

 • LEFNEROVÁ, Libuše: Výstavní akce v muzeích a galeriích Jihomoravského kraje k 30. výročí osvobození Sovětskou armádou

 • CHALOUPKA, Jan: Historický význam kralické tiskárny

 • SKUTIL, Jan: K 75. narozeninám dr. Anny Kellnerové

 • ŠIK, Augustin: PhDr. Rostislav Vermouzek pětašedesátníkem

 • FIŠER, Zdeněk: Vzpomínka na Jindřicha Slováka

 • KOUŘIL, Pavel: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku

 • ZAORALOVÁ, Marie: Nález zlomku urbáře ze 16. století

 • HAVLÍČEK, Pavel: Nález kostrového hrobu u Žlechova, okr. Uherské Hradiště

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Hradisko Ordějov u Bánova (okr. Uherské Hradiště) a otázka jeho datování

 • VACULÍK, Jaroslav: Několik poznámek k reemigraci volyňských Čechů na severní Moravu a jejich osídlování v letech 1945 - 1947

 • ŠTARHA, Ivan: Instruktor I. ilegálního ÚV KSČ Bohumil Kubík

 • MACÚREK, Josef: Fr. Palacký a jeho pojetí dějin Moravy a Slezska: K stému výročí vydání definitivní formy jeho dějin (1876)

 • ŠAUR, Jaroslav: Vznik a vývoj brněnské městské hromadné dopravy v minulém století

 • ŠTEFEK, Jaromír: Z ohlasů francouzské revoluce u nás

 • VERMOUZEK, Rostislav: Strážní systém hradu Pernštejna

 • MICHNA, Pavel: Písemný pramen v konfrontaci s výsledkem archeologického průzkumu v Uničově

 • ŠILHAN, Jindřich: Osecká listina

VVM 1976-01

 • BRŮŽA, Oskar: Historie vlnařské výroby na Brněnsku

 • RUBÍN, Antonín: K českému jazykovému atlasu

 • NEČAS, Ctibor: Přednáška o regionálních dějinách v NDR

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Přínos středověké archeologie ke studiu počátků měst

 • JANÁK, Jan: Šedesátiny Josefa Polišenského

 • VIGNATIOVÁ, Jana. Zemřel František Vildomec

 • SKUTIL, Jan: Za prof. dr. Oldřichem Králíkem, DrSc.

 • SKUTIL, Jan: Musejní spolek památce zesnulým členům

 • HUTAŘ, Kamil: Pověst a její význam pro historický průzkum

 • ČIŽMÁŘ, Miloš: Středověké opevnění "Čertův hrádek", obec Malé Hradisko, okr. Prostějov

 • LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Život ve sklářské vesnici na počátku 20. století

 • KOLINA, František: Vladykové z Niškovic nebo z Nitkovic?

 • SKUTIL, Jan: Třetí konference vlastivědných kroužků

 • ZELÍK, Jaroslav: Dvacet let práce Historickovlastivědného kroužku ZK ROH Adamov

 • SÝKORA, Jaroslav: Pomoc vlastivědných pracovníků při budování síní revolučních tradic ve školách a na závodech

 • ZELÍK, Jaroslav: Život závodů v kronikách, pamětech a výstavách

 • GROLICH, Vratislav: Zájem muzea na spolupráci s vlastivědnými kroužky a vlastivědnými pracovníky

 • SKUTIL, Jan: Vyústění moravské kronikářské tradice v mrštíkovském Roku na vsi

 • CHALOUPKA, Gracian: Z dějin obce Štěpkova u Mor. Budějovic

 • MICHNA, Pavel: Objev náhrobní desky v Uničově: Příspěvek k dějinám patricijské rodiny Dolestorů

 • VLČKOVÁ, Iva: Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži od roku 1850 až po dnešek

 • INDRA, Bohumír: K životopisu Martina Nesselia z Hranic, básníka sedmnáctého století

 • SLAVÍČEK, Lubomír: Ke stavební historii Bučovic na počátku 19. století

 • BRODESSER, Slavomír: Na okraj výstavy Bojem zvítězila

 • NÁDVORNÍKOVÁ, Alena: Výstavy v Olomouci

 • BURGET, Antonín: Prostějovský venkov při prosazování nové zemědělské politiky v letech 1945-1948

VVM 1975 - 3

 • RAMBOUSKOVÁ, S.: Dopisy Jiřího Wolkra příteli z gymnázia

 • MLÝNSKÝ, J.: Národní očista v Brně 1945-1946 jako součást plnění Košického vládního programu

 • SKUTIL, Jan.: 2. česká onomastická konference v Praze

 • MICHNA, P.: Památková péče a ochrana přírody v městské reservaci a okrese Olomouc

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Muzejního spolku v Brně za rok 1974

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Nálezy raněstředověké keramiky ze Sušic (okr. Přerov)

 • JIRKA, A.: Zpráva k historii zámecké galerie v Židlochovicích

 • STRÁNSKÝ, K.: Modulové schéma základů kostela sv. Klimenta u Lipůvky

 • SKUTIL, J.: Vědecký profil univ.prof. dr. Ladislava Hosáka, DrSc.

 • TRAPL, M.: Význam historického místopisu Moravy a Slezska v díle profesora Ladislava Hosáka

 • ŠRÁMEK-HUŠEK, R.: Prof. dr. Lad. Hosák a místní jména

 • SCHULZ, Jindřich: Přínos universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka pro československou historickou geografii

 • ZEMEK, Metoděj: Prof. dr. Ladislav Hosák, DrSc. a jižní Morava

 • ZELÍK, Jaroslav: Profesor Dr.Ladislav Hosák, DrSc. a vlastivědné kroužky

 • HOLINKOVÁ Jiřina: Význam profesora dr. L. Hosáka na formování vědeckého profilu moravských učitelů historie

 • GROLICH, Vratislav: Universitní profesor PhDr. Lad. Hosák, DrSc., jako vysokoškolský učitel

 • HOLINKOVÁ, Jiřina: Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka: třetí část

 • BURIAN, Václav: Příspěvek k nejstarší historii olomouckého Předhradí: Středověké nálezy v býv. Mariánské ulici

 • POKLUDA, Zdeněk: K nejstarším dějinám Gottwaldova

 • GOŠ, Vladimír: Středověká cesta v Mohelnici

 • BRODESSER, Slavomír: Výstava "Bratislavsko-brněnská operace Sovětské armády" v Moravském muzeu

 • FRANĚK, Otakar: Josef Hybeš - průkopník socialismu

 • KUBÍČEK, Jaromír: 30 let rozvoje knižní kultury Jihomoravského kraje

 • SKUTIL, Jan: VI. mikulovské symposium

VVM 1975-2

 • VACULÍK, J.: K reemigraci volyňských Čechů na jižní Moravu v letech 1945-1947

 • ŠRÁMKOVÁ, M.- SIROVÁTKA, O.: Motivy partyzánského odboje v lidovém vyprávění na Moravě

 • HLADKÝ, S.: Národní útisk české menšiny v tzv. obvodu opavského vládního prezidenta

 • BÍLEK, J.: Bedřich Václavek o sovětské literatuře a Sovětském svazu na stránkách brněnské Rovnosti (1926-1928)

 • OBRŠLÍK, J.: Nevolnické povstání roku 1775 na Moravě

 • HAVLÍK, L. E.: Morava a Rus v 9.-12. Století

 • ŠILHAN, J. – VERMOUZEK, R.: Dolování u Heroltic v 16. Století

 • KLIMA, B.: Muzeum a škola

 • WEIMANN, J. M.: Ještě k výročí Moravské galerie

 • LEFNEROVÁ, L.: Význam a hodnocení okresních kol a krajského kola celonárodní soutěže kronikářů na počest 30. Výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1974

 • MATĚJEK, F.: K osmdesátinám profesora Čády

 • MATĚJEK, F.: Sedmdesátiny docenta Dřímala

 • WAIGNER, A.: Ještě „Voják v Telče“ v Mexiku

 • HUTAŘ, K.: Tajemství kamene 

VVM 1975/1

 • PEŠA, Václav: Pomoc sovětského lidu při osvobozování Československa v letech 1944-1945

 • SMEJTEK, Lubor: Nůž typu Baierdorf a jeho postavení ve vývoji mladší doby bronzové na Moravě

 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: VI. celostátní konference k problematice historické archeologie

 • SKUTIL, Jan: Lipské onomastické zasedání

 • SKUTIL, Jan: Přerovské komeniologické kolokvium

 • KOUŘIL, František: Z činnosti HVK ve Vel. Opatovicích

 • OBRŠLÍK, Jindřich: Životní jubileum docentky Sáši Duškové

 • OREL, Jaroslav: Životní dílo Heřmana Landsfelda

 • SKUTIL, Jan: Jubileum PhDr. Metoděje Zemka, CSc.

 • KUPKA, J.: JUDr. Ctibor Helcelet ve Vyškově1874-1904

 • GRAMIŠ, Emanuel: Účast I. čs. armádního sboru v SSSR při osvobozování Moravy

 • MAINUŠ, František: Účast rumunských vojsk v osvobozovacích bojích na Moravě

 • NOVÁČEK, Silvestr: Sovětská vysílačka v Ladné 1944/1945

 • ŠRÁMKOVÁ, Marta: Místní a historické pověsti v současném lidovém podání

 • SKRUŽNÝ, Ludvík: Výstava "Moravská lidová keramika v letech 1700-1880" v Národním muzeu v Praze

 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E.: Počátek proslulosti moravského šlechtitelství před G. Mendelem v osobě Ferdinanda Geisslerna

 • VIČAR, Oldřich: K nejstarší topografii Starého Brna

 • PEŠTA, Pavel: Satirickohumoristické časopisy V. Brumovského

VVM 1974/3

 • HLOBIL, Ivo: Raněrenesanční epitaf Johanna Eibenstocka v Olomouci

 • MLÝNSKÝ, Jaroslav: K významnému výročí vzniku národních výborů

 • SKRUŽNÝ, Ludvík: Středověké a novověké kachle na území Československa

 • JANÁK, Jan: Symposium "Vznik první dělnické strany a dělnické hnutí na Moravě do roku 1914"

 • UNGER, Josef: Zpráva o činnosti Moravského archeologického klubu za roky 1972 a 1973

 • SKUTIL, Jan: VI. slovenská onomastická konference v Nitře

 • HURT, Rudolf: Za profesorem Ludvíkem Kalusem

 • BRODESSER, Slavomír: Nacistické germanizační plány a průzkum národnostních poměrů na jižní Moravě

 • STUCHLÍK, Stanislav: Osídlení Podřevnicka v době laténské

 • VERMOUZEK, Rostislav: Olomoucká cesta

 • TRAPL, Miloslav: Havlíčkovy úsudky a zprávy o Moravě

 • UHROVÁ, Olga: Západomoravská keramika: Oslavany, Ivančice, Velká Bíteš, Rešice

 • SKUTIL, Jan: Vývoj textu prózy Satanáš v Roku na vsi bratří Mrštíků

 • WEIMANN, Josef Mojmír: Jubilejní katalogy MG

VVM 1974/2

 • HEJL, F.: Slovenské národní povstání v dějinách našich národů

 • DOČEKAL, J. E.: Vzpomínka na Kurta Konrada

 • SKUTIL, J.. K nedožitým devadesátinám prof. dr. Josefa Jiráska

 • SKUTIL, J.: K devadesátinám čestného člena Musejního spolku Leo Schocha

 • MATĚJEK, F.: Gracián Chaloupka sedmdesátníkem

 • GROLICH, V.: K 65. narozeninám dr. Věry Bednářové

 • PEŠTA, P. Dvojí jubileum Pavla Váši

 • WEIMANN, J. M.: Sté výročí básníka "Adamovských lesů"

 • BRŮŽA, O: Aktuální výstava v Moravském museu

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1973

 • OBRŠLÍK, J.: Výstava Umění a věda v dokumentech Státního archivu v Brně

 • SLEZÁK, L.: 25 let rozvoje socialistického zemědělského družstevnictví

 • SEDLÁK, J.: Otevření památníku architekta Jana Santiniho ve Žďáře nad Sázavou

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1973

 • SKUTIL, J.: Vlastivědné kroužky

 • HLOBIL, I: Základní přehled o raněrenesančních portálech střední Moravy

 • HANZAL, J.: Vytvoření Gottwaldova: Klement Gottwald a Gottwaldov ve světle soudobého tisku a archivních pramenů

 • NOVÁK, J. Příspěvek k výzkumu počátků osídlení Rýmařovska (okr.Bruntál)

 • PLICHTA, A.: Čtyřhlavá modla z Plavče u Znojma

 • MERTA, J.: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem, kat. území Olomučany, okres Blansko

 • HOFFMANNOVÁ, J.: Voják z Telče v Mexiku1864-1867

 • SEDLÁŘOVÁ, J.. Začátky brněnské fotografie

 • UNGER, J.: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku (železné předměty) / Josef Unger

VVM 1974/1

 • SÝKORA, J.: Nástup k socialistické přestavbě našeho zemědělství: K 25. výročí přijetí zákona o JZD

 • MICHNA, P.: Konference o výsledcích a perspektivách středověké archeologie v ČSSR

 • SKUTIL, J.: 5. mikulovské symposium

 • KONEČNÁ, E.: Listovské rozpravy v brněnském Technickém muzeu

 • SKUTIL, J.: Kolokvium o moravském bratrském školství a jeho protějšcích

 • VOLDÁN, V.: Jihomoravské archivy v letech 1971-1972

 • SEHNAL, J.: Galerie moravských varhan - Podhradní Lhota

 • JANÁK, J.: Brněnský proletariát a vznik první dělnické strany u nás

 • NEČAS, C.: Cikáni v Hodoníně u Kunštátu v letech 1940-1945. 2. díl

 • GOŠ, V.: Osada ze 13.století v "Podolí" u Rýmařova (okr. Bruntál)

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Zaniklá osada Nedvězí u Rácova (okr. Jihlava)

 • HURT, R.: K nářečím a krojům na Moravě na začátku 18. století

 • BERÁNEK, V.: Vývoj racionálního včelaření na Moravě a ve Slezsku. 2. díl

 • MICHNA, P.: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku

 • SKUTIL, J.: Jindřichu Spáčilovi k 75. narozeninám

VVM 1973 - 3

 • WICHEREK, J.: První kroky komunistů jihovýchodní Moravy v roce 1945

 • KUBÍČEK, J. Šedesátiny Jaroslava Vlacha

 • SKUTIL, J.: K šedesátinám dr. Vladimíra Beránka

 • PRAŽÁK, R.: Balkanistické výzkumy na filosofické fakultě v Brně

 • INDRA, B.: Zvonařská dílna v Hranicích v 16. století

 • MUSIL, J.: Hraničník z Řimic

 • SEHNAL, J.: Galerie moravských varhan - Vranov n. Dyjí

 • HEJNA, A.: K počátkům opevněných středověkých sídel

 • ŠAUROVÁ, D.: Nejstarší hrnčířské čepele a rydla: Poznámky z výzkumu v Konůvkách

 • BERÁNEK, V.: Vývoj racionálního včelaření na Moravě a ve Slezsku

 • GREINECKEROVÁ, A.: Poznámky a hypotézy: Studie k básnickým začátkům Františka Halase

 • NEČAS, C.: Cikáni v Hodoníně u Kunštátu v letech 1940-1945

 • NEKUDA, V.: Profesor MUDr. Ervín Černý šedesátníkem

VVM 1973 - 2

 • WEIMANN, J. M.. Cestou Bedřicha Václavka: Zamyšlení nad třemi citáty k dvojímu výročí B. Václavka

 • NEKUDA, V.: Josef Mojmír Weimann šedesátníkem

 • MAREČKOVÁ, M.: Konference Mestá na Slovensku - vývoj a perspektivy

 • INDRA, B.: Sklárna v Malé Moravě a knížecí laboratorium ve Valticích

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1972

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1972

 • KOUŘIL, F.: Vlastivěda na Malé Hané

 • ČIŽMÁŘ, M.: K nejstarší historické zprávě o keltském oppidu Starém Hradisku

 • GROLICH, V.: Bárka (Radschuh) a blanenské železárny

 • MICHNA, J.: Nález obilní jámy v Drásově (okres Brno-venkov)

 • NOVÁK, J.: Neznámý hrádek u Huzové (okr. Bruntál)

 • ŠILHAN, J.: Domnělá falsa žďárského kláštera

 • DŘÍMAL, J.: Znak města Valašských Klobouk

 • PLICHTA, A.: Výtvarná barokní kultura v Jaroměřicích n./R.

 • SÝKORA, J.: Mnichovský diktát a jižní Morava

 • HOLÝ, D.: Problémy zápisu moravské lidové písně: Vyhodnocení experimentu

 • JORDÁN, F.: 80 let muzejní práce na Vyškovsku

 • VIGNATIOVÁ, J.: Narozeniny archeologa Františka Vildomce

VVM 1973 - 1

 • ŠIMKA, A.: K sedmdesátinám vlastivědného pracovníka Vojtěcha Cveka

 • SKUTIL, J.: Památce Václava Broukala

 • VERMOUZEK, R.: Kde stávala Srnávka

 • SKŘÍTEK, J.: Architektonické zvláštnosti stříleckého hřbitova

 • ZELÍK, J.: Vlastivěda Moravy: Vlastivědný věstník moravský a vlastivědné kroužky

 • SKUTIL, J.: Vlastivěda moravská" - její koncepce, redakce a autoři

 • GROLICH, V.: Přírodní vědy ve Vlastivědě moravské

 • JANÁK, J.: Novodobá historie a dějiny dělnického hnutí a Vlastivěda moravská

 • UNGER, J.: Prehistorie ve "Vlastivědě moravské"

 • ŠTARHA, I.: Počátky průmyslu a dělnického hnutí na Bystřicku

 • MICHNA, P.: Historická archeologie ve Vlastivědě moravské

 • TRAPL, M.: Několik slov o Historickém místopise Moravy a Slezska 1948-1960

 • VANĚK, J.: Rosická stávka 1932/33 v soudobém regionálním tisku

 • ŠUJAN, V.: Příspěvek k identifikaci bučovické keramiky

 • ČERNÝ, E.: Pomístní jména na Jedovnicku v šestnáctém století

 • CHALOUPKA, J.: K problematice historického muzea

 • SKUTIL, J.: Prof. Dr. Ladislav Hosák, DrSc. a Musejní spolek v Brně

 • SKUTIL, J.: Památce PhMr. Ladislava Bílka

 • SKUTIL, J.: In memoriam prof. dr. Josefa Kurze

VVM 1972 - 3

 • STRÁNSKÝ, K.: Technologie výroby středověkého srpu

 • SKRUŽNÝ, L.: Neznámé nálezy loštických pohárů z Čech

 • SKUTIL, J.: 5. slovenská onomastická konference v Prešově

 • MICHNA, P.: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za rok 1971

 • INDRA, B.: Archivy Severomoravského kraje v letech 1970-1971

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1971

 • MICHNA, P. Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. "královského domu" v Brně

 • GOŠ, V.: Středověká jáma v Šumperku

 • KRÁL, A., B.. O významu cínařských značek

 • NEKUDA, V.: doc. dr. Vilém Hrubý, DrSc., šedesátníkem

 • JORDÁN, F.: K odchodu G. Křivánka

 • JANÁK, J.: Symposium Problémy a úkoly marxistického zpracování dějin Moravy / Jan Janák

VVM 1972 - 2

 • OREL, V.: Působení Gregora Mendela v Hospodářské společnosti: K 150. výročí narození J. G. Mendela

 • GROLICH, V.: Zájem muzeí na spolupráci muzea a vlastivědné kroužky

 • UNGER, J.: Pomoc vlastivědných kroužků při záchraně a ochraně archeologických památek

 • JANÁK, J.: Spolupráce vlastivědných kroužků při zpracování novodobých dějin a dějin dělnického hnutí

 • ŠIMŠA, A.: Sto let jihlavské Besedy

 • POŠVÁŘ, J.: Patent Karla VI. z roku 1732 proti přepychu

 • GREINECKEROVÁ, A.: K literárnímu obsahu Dieblova měsíčníku

 • SKUTIL, J.: Alois Vojtěch Šembera a Morava

 • RIEDL, M.: Boj o český Uherský Brod a jeho školy

 • SÝKORA, J.: Bojové vystoupení pracujícího lidu na Brněnsku proti kapitulantské Hodžově vládě ve dnech 21. a 22.září 1938

 • CHALOUPKA, J.: Moravská muzea v roce 1971: Přehled kulturně výchovné práce muzeí na Moravě

 • SKUTIL, J.: Úkoly Musejního spolku při organizování vlastivědné práce odborných badatelů a kroužků zájemců

 • ZELÍK, J.: Zakládání vlastivědných kroužků a jejich náplň

VVM 1972 - 1

 • MYŠKA, M.: Malá úvaha o funkci regionálních výzkumů v historiografii

 • HORÁK, F.: Mylné ztotožnění Matyáše Matušky z Topolčan s Matoušem Židlochovským v Altenperku

 • UNGER, J.: 3. celostátní konference o zaniklých středověkých vesnicích v ČSSR

 • SKUTIL, J.: Den sněmování malohanáckých vlasitvědných pracovníků

 • SKUTIL, J.: 3. mikulovské symposium

 • VERBÍK, A.: Jihomoravské archívy v letech 1968-1970

 • TICHÝ, R.: K otázce "písma" v mladší době kamenné

 • NEKUDA, V.: Středověká ves Mstěnice: Deset let archeologického výzkumu 1960-1970

 • HORÁK, F.: Význam lUcemburků pro povznesení Židlochovic a tamějšího vinařství

 • GREGOR, A.: Vznik, koncepce a osudy Blahoslavovy Grammatiky české

 • DRLÍK, V. Stavební činnost Jacoba Braschy na Moravě a ve Slezsku ve třetí čtvrtině 17. století

 • LUDVÍKOVÁ, M.: Vranovské poutě z národopisného hlediska

 • SÝKORA, J.: Bojové akce henleinovského Freikorpsu proti ČSR u Hnánic a Šatova v září 1938

 • VIGNATIOVÁ, J.: Jaroslav Palliardi - padesát let od smrti

 • WEIMANN, J., M.: Malá encyklopedie současného československého umění

VVM 1971 - 3

 • PODBORSKÝ, V.: Palliardiho neolitické nálezy v Těšeticích, okr. Znojmo

 • CALOUPKA, G.: Počátky polských měst ve světle archeologických výzkumů

 • ŠILHAN, J.: Cisterciácké dastování a vzpoura markraběte Přemysla mladšího

 • NEKUDA, V.: Zpráva o činnosti Musejního spolku v Brně za léta 1969-70

 • ZELÍK, J.: Adamovské symposium - 15 let vlastivědné práce

 • MICHNA, P.: 2. okresní seminář archeologů - amatérů Břeclavska

 • BURIAN, V.: Dva renesanční náhrobníky z Vyškovska

 • UNGER, J.: Moravská tvrziště v pověstech

 • VLČKOVÁ, I.: Zámecká knihovna v Kroměříži v letech 1752-1850

 • KOPECKÝ, M.: Ke dvěma Kosmákovým "románům"

 • BRŮŽA, O.: Periodizace počátečního vývoje salmovských železáren v Blansku

 • SEHNAL, J.: Historie varhan ve Valašských Kloboukách

 • HLADKÝ, S.: Postavení české menšiny na severní Moravě v prvních letech okupace

VVM 1971- 2

 • MICHNA, P.: Archeologické nálezy od sv. Klimenta u Lipůvky (okr.Blansko)

 • JORDÁN, F.: Za MUDr. Janem Zhánělem

 • JAROŠ, J.: Nálezy z mladší doby kamenné z Držovic na Prostějovsku

 • ZEMANOVÁ-PETRŮ, R.: Objev ve Starých Hvězdlicích (okr.Vyškov)

 • BÁRTA, J.: Co s vlastivědnými kroužky?

 • ŠILHAN, J.: Z kulturní historie

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1970

 • NEKUDA, V.: Středověká sklářská pec u Veveří Bítýšky: Příspěvek k dějinám sklářské výroby na Moravě

 • VERMOUZEK, R.: Poznámky k Trstenické stezce

 • SVOBODOVÁ, V.: Lidový kroj a oděvnická výroba na jihozápadní Moravě

 • WEIMANN, J., M.: Báseň a pravda života a díla. K nedožitým devadesátinám Josefa Uhra

 • ČADA, V.: Vývoj marxistické levice na Moravě mezi prosincovou stávkou 1920 a Ustavujícím sjezdem KSČ v květnu 1921

 • SUS, O.: Nové teoretické založení ochrany umění

 • CHALOUPKA, J.: Antické sklo

VVM 1971- 1

 • CHALOUPKA, J. Komenský a dnešek

 • STUCHLÍK, S.: Středověká tvrz v Rackové

 • PLEŠÁK, M.: O dějinách divadla na Moravě

 • ŠIK, A.: Z činnosti vlastivědných pracovníků v Chrlicích

 • BÁRTA, J. Vlastivěda na okraji města

 • VOLDÁN, V.: Zamyšlení nad lokalizací Levnova - Ketkovického hradu

 • ZAPLETAL, V.: Pavla Fabricia nejstarší mapa Moravy

 • SAMEK, B.: Stavitelé a umělečtí řemeslníci ve Znojmě 1408 -1621: Příspěvek ke slovníku výtvarných umělců na Moravě

 • MUSILOVÁ, M.: Potrestání rebelů na klášterním zboží v Nové Říši po bitvě na Bílé hoře

 • ŠTIKA, J.: Lidová strava na Valašsku v první polovině 19. století

 • BRODESSER, S.: České opoziční hnutí na Moravě na počátku 90. let 19. století a vznik lidové strany svobodomyslné

 • NOŽIČKA, J.: Počátky těžby uhlí na Moravě a snahy o odstranění nedostatku uhlí

 • JULÍNEK, S.: Odraz perzekuce představitelů prosincové generální stávky z roku 1920 na Vyškovsku na stránkách regionálního tisku

 • VIGNATIOVÁ, J.: Začátky pěstování vinné révy na Moravě ve světle archeologických nálezů

VVM 1970

 • DOSTÁL, B.: Velkomoravské hradisko Břeclav-Pohansko: Deset let archeologických výzkumů

 • CHALOUPKA, J.: Otevření Památníku Bible kralické - 28. 9.1969

 • ŠIMKA, A.: Padesátiny jihlavského historika Dr. Františka Hoffmanna

 • MÜLLER, A.: Středověká sídliště východně od Labe ve světle nových archeologických výzkumů

 • DOSTÁL, B.: Zaniklá osada Řevušín u Nové Vsi (okr. Brno-venkov)

 • UNGER, J.: Archeologický výzkum středověkých hrádků na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na výsledky výzkumu v Popicích pod Palavou

 • ČERNÝ, E.: Význam povrchového průzkumu při hledání a zjišťování zaniklých středověkých osad

 • VYSLOUŽIL, J.: Významný epitaf v kostele sv. Jakuba v Brně

 • HOSÁK, L.. Moravská větev pánů z Cimburka

 • ŠILHAN, J.: Počátky sporu o Dačice

 • MÁLEK, J.: Nejstarší lesní řád na Moravě z roku 1573

 • GREGOR, A.: Německá slova přejatá do hanáčtiny a jejich ústup 

VVM 1969-2

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování

 • JANÁK, J.: Z počátků novin na Moravě

 • KRÁL, A. B.:  Liechtensteinská hrobka na Vranově u Brna

 • KOPECKÝ, M.: K básnické tvorbě J. A. Komenského a F. Kadlinského

 • KUCHAŘ, L.: Hovory básníku – poezie pro věky určená

 • KAČER, J.: Nové svědectví o brněnské výtvarné avantgardě

 • ŠABACKÝ, J.: K dvěma pozoruhodným zjevům muzejní práce v Třebíči

 • UNGER, J.: Archeologický výzkum středověkého tvrziště u Popic roku 1968

 • SKUTIL, J.: Moravská vlastivědná časopisecká publicistika mezi dvěma válkami

 • MICHNA, P.: Gotický kachel z Brna, Gottwaldovy ulice č. 107

 • HALAČKA, J.: Moravská Napoleonova medaile

 • VERMOUZEK, R.: Za PhDr. Michaelem Vanáčkem (7. 9. 1908-29. 8. 1969)

 • VERMOUZEK, R.: Za RNDr. B. J. Popelářem

 • ZEMEK, M.: Prof. Dr. Bohumil Zlámal pětašedesátníkem

VVM 1969-1

 • VERMOUZEK, R.: Kde stával hrad Levnov

 • MĚŘÍNSKÝ, Z.: Lokalizace a povrchový průzkum zaniklé osady Psáry u Tvořihráze (okr. Znojmo)

 • HOŠEK, E.: K otázce lesních služebností na panství Branná

 • VOLDÁN, V.: Pluskalův pamflet na Dudíka

 • ŠIMKA, A.: 15. Březen 1939 na Jihlavsku

 • PLICHTA, A.: K datování nástěnných maleb žďárských

 • KRÁL, A. B.: zapomenutý moravský malíř

 • MATĚJEK, F.: Nádanky, Přídavky, Vodavky, Náplatky

 • NEKUDA, V.: Úloha historických muzeí a problematika historického muzea na Moravě

 • ZAPLETAL, V.: Berchtoldův plán Národního musea v Praze z roku 1818

 • KOPECKÝ, M., HÁJEK, J.: Výstava barokních tisků v Brně

 • SPURNÝ, V.: P. Ludvík Ledvina, archeolog a sběratel

 • VANÁČEK, M.: Za dr. Josefem Stejskalem

 • VERMOUZEK, R.: Objev pevnostní stavby v Drásově

 • MAZÁČ, L.: Co je barka?

VVM 1968-3

 • BORÁK, F.: kronikář Kosmas a moravsko-uherské pomezí

 • UNGER, J.: Nález hornorakouské středověké keramiky na mikulovském zámku

 • SAMEK, B.: Prameny k dějinám stavby a sochařské výzdoby bývalého augustinského kláštera a kostela v Jevíčku

 • ŠIMKA, A.: 28. Říjen 1918 a prvé dny republiky na Jihlavsku

 • HAVLÍK, L.: Morava a československý státní znak

 • JORDÁN, F.: Ke stykům Arthura Nikishe s Bučovicemi

 • GABRIELOVÁ, B.: K počátkům brněnského Umělecko-průmyslového muzea

 • SKUTIL, J.: K osmdesátinám prof. dr. Al. Gregora

 • BENEŠ, J.: Za profesorem Karlem Sedlákem

 • DRÁPAL, M.: Sté výročí narozenin prof. dr. Aloise Musila

 • KUBÍČEK, J.: Moravika-vlastivědná literatura za r. 1967 

VVM 1968-2

 • HAVLÍK, L.: Moravě v českém státě

 • JIRÁSEK, J.: zemědělské nářadí poddanské usedlosti v našich zemích v době „zemědělské revoluce“

 • FROLEC, V.: K problematice česko-německých vztahů v tradičním vinařství na Moravě

 • JANÁK, J.: Morava a tábor lidu na Žižkově poli u Přibyslavi v roce 1868

 • SEHNAL, J.: Práce brněnského varhanáře Antonína Richtra na Velehradě v letech 1745-1747

 • MICHNA, P.: Příspěvek k mladohradičtnímu osídlení Tišnovska

 • UNGER, J.: Zdobené a značkové kopí ze sbírek mikulovského muzea

 • KRÁL, A., B.: Vzácná cínová křtitelnice v rajhradském kostele

 • NAVRÁTIL, M.: pivovarnictví v Kojetíně

 • ŠILHAN, J.: jak vzniklo příjmení Straka ve Vatíně, okres Žďár nad Sázavou?

 • OSTRÝ, F.: Péče o kulturní a historické památky v Jihomoravském kraji

 • UHLÍŘ, J.: Archeologický výzkum ambitu bývalého benediktiánského kláštera v Třebíči – předběžná zpráva

 • MICHNA, P.: Přehled archeologického výzkumu na Moravě rok 1967

 • ŠTARHA, ŠEVČÍK.: Jihomoravské archívy v letech 1966 a 1967

 • CHALOUPKA, G.: K sedmdesátinám dr. Karla Tihelky, CS.

 • CHALOUPKA, G.: K sedmdesátinám universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka

 • ŠILHAN, J.: Mizející život

VVM 1968-1

 • DOSTÁL, B.: Slovanské kultovní místo na Pohansku u Břeclavi?

 • ŠILHAN, J.: Jindřich Heiburský

 • GABRIEL, J.: Filosofie na brněnské univerzitě v letech mezi dvěma světovými válkami

 • ČERNÝ, E.: Historie vladyckého statečku kotvrdovského a jeho majitelů

 • MICHNA, P.:  Nález středověké keramiky v Chrlicích

 • UNGER, J.: Středověké nálezy z hradu Líšnice

 • HORÁK, F.: Vinařské hospodářství obce Židlovic v XVI. A XVII. Století

 • GREGOR, A.: Mé osobní vzpomínky na Petra Bezruče

 • WEIMANN, J.: Čtyři vzpomínky na Josefa Uhra

 • NEKUDA, V.: Historické oddělení Moravského musea v Brně

 • JANÁK, J.: Seminář o zpracování dějin učitelstva v Solenicích

 • JANČÁŘ, J.: Vlastivěda a Vlastivědný věstník moravský

 • HOSÁK, L., MEZBÍK, J.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960

 • POULÍK, J., POJSL, M.: Pevnost v Lužním lese

 • GREGOR, A.: Bezručiana 1967

 • FRIEDL, A., SAMEK, B.: Přemyslovci ve Znojmě

 • ŠPIČÁK, Z.: Moderní architektura v Brně

 • KOTLÍK, J., VOLDÁN, V.: Velké Meziřičí – procházka jedním městem Vysočiny

 • SKUTLÍKOVI, J., J., BEDNÁŘOVÁ, V.: Moravský kras ve své kulturní historii a v beletrii

 • GREGOR, A.: Národopisné aktuality

 • NEKUDA, V.: Musejní spolek v Brně

VVM 1967-2

 • ČEREŠŇÁK, B.:  Rok 1917 a Morava

 • NOVOTNÝ, J.: Sociální skladba venkovského lidu na Moravě v druhé polovině 17. Století

 • SAUROVÁ, D.: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavovsku

 • VAŇÁČEK, M.: Česká Morava a Františkovo muzeum v Brně v rámci Hospodářské společnosti

 • ZLÁMAL, B.: Cyrilometodějská tradice od kompaktát po Komenského

 • HOSÁK, L.: K vztahům papeže Jana XXIII. K českým zemím

 • JANÁK, J.: Měšťanská beseda v Třebíči 1850-1851

 • JORDÁN, Fr.: Příjezd prvního vlaku do Bučovic

 • KÜHNDEL, J.: Moravský  buditel Bedřich Silva-Tarouca

 • NOŽIČKA, J.: Snahy o založení botanického spolku pro Moravu a Slezsko před 150 lety

 • RIEDL, M.: První české učitelské spolky na Moravě

 • ŠIMKA, A.: Československá transverzální dráha

 • TIHELKA, K.: Posloupnost bučovských kostelů a hřbitovů

 • VERMOUZEK, R.: otázka Žďárce a Podežďárce

 • JELÍNEK, J.: O nutnosti výuky muzeologie a muzeografie

 • STRÁNKSÝ, Z. Z.: Jihomoravská muzea v letech 1964 až 1966

 • GABRIELOVÁ, B.: Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji

VVM 1967-1

 • BOCHOŘÁK, K.: Básník Halas na Kunštátu

 • GREGOR, A.: František Vymazal jako filolog

 • HOŠEK, E.: K výskytu a vymizení vlka na Moravě a ve Slezsku

 • KRÁLÍK, O.: Znovu o žarošické legendě

 • PROCHÁZKA, J.: Osvobození Bystřicka (5.-10- květen 1945)

 • ŠILHAN, J.: Subses – podsedek

 • JORDÁN, F.: Příspěvek k dějinám židů v Bučovicích

 • KOUŘIL, Z.: Archeologická sonda v Mikulčicích

 • RIEDL, M.: Námezní práce školních dětí na Moravě v 19. A počátkem 20. Století

 • SKUTIL, J.: Znovu ke studentským brněnským letům Petra Bezruče

 • STEJSKAL, J.: O poštovní dopravě a zpravodajství na Moravě na počátku třicetileté války

 • ZAPLETAL, F.: Bronzový renesanční epitaf v Olomouci z roku 1566

 • ZAPLETAL, V.: Památce autorů moravské hymny „Moravěnko drahá mátí … „

 • MUSIL, R.: Historie geologicko-paleontologického oddělení Moravského musea

 • STRÁNSKÝ, Z.: Bibliografie muzeologické literatury

VVM 1966-2

 • BOUDA, L.: Cholera na Moravě r. 1866

 • GREGOR, A.: Z korespondence Františka Bartoše Rudolfu Dvořákovi

 • CHALOUPKA, Gr.: Z dějin obce Krnčic a jejich verze zvané „Zámeček“

 • OBRŠLÍK, J.: Morava za prusko-rakouské války v roce 1866

 • SCHULZ, J., Hosák L.: Příspěvek k lokalizaci lesa Střelná

 • ŠIMKA, A.: Mahen Jiří – přítel knihovníků

 • ZAORALOVÁ, M.: Nepokoje na Budišovském panství v roce 1775

 • FRINTA, A.: Rukopisná kniha z majetku Žerotínova

 • GREGOR, A.: Tři kapitoly o adjektivech v hanáckých nářečích

 • KOPECKÝ, M.: K moravským pololidovým kronikám 17. A 18. Století

 • MAZÁČ, L.: Prajzl v Doubravníku 1866

 • STEJSKAL, J.: Židovský kroužek a Židovská hvězda

 • SAUROVÁ, D.: Výzkum kolomazných pecí na Vyškovsku

 • UHROVÁ, O.: Stavebník tz. Domu pánů z Lipého v Ivančicích

 • UNGER, J.: Středověký pohárek z Valtic

 • VOLDÁN, V.: Smutný konec proslulého moravského podivína

 • ZAPLETAL, V.: Prokop Diviš (1698-1765) – první moravský elektroterapeut

 • STRÁSNKÝ, Z.: Metodika tvorby muzejních expozic a výstav

 • KUBÍČEK, J.: Moravika – vlastivědná literatura za rok 1965

VVM 1966-1

 • JANÁK, J.: České kulturní spolky na Moravě v prvním tříletí po vydání Říjnového diplomu

 • KŘÍŽ, Vl.: Byla protirobotní vzpoura roku 1821 i na Horácku?

 • MÁLEK, J.: Vegetační vymezení lesních oblastí na jihozápadní Moravě

 • MATĚJEK, F.: Léno v Želči před Bílou horou

 • VAŇÁČEK, M.: Německý topograf z doby 30leté války píše o Moravě

 • VERMOUŽEK, R.:  Zaniklá středověká osada Bory

 • ZEMEK, M.: Školní divadlo v Mikulově v 17. A v 18. Století

 • ZLÁMAL, B.: Cyril František Napp – moravský kulturní pracovník

 • FERULÍK, A.: Hranice domašovského lesa

 • HOSÁK, L.: Vzbouření žen v Kozlově pro husí pastvu

 • SKULINA, J.: O vývoji hanáckých nářečí

 • SKUTIL, J.: Vydavatelské starosti bratří mrštíků

 • SNÁŠIL, R.: K problematice regionálních výzkumů zaniklých středověkých osad

 • ŠŤASTNÁ, B.: K historii budovy MNV v Brně-Tuřanech

 • TIHELKA, K.: Číslování domů v Bučovicích

 • KRÁL, A., B.: Brněnští císaři (jejich seznam a značky)

 • MICHNA, P.: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1965

 • NERUDA, V.: Zpráva o činnosti Musejního spolku za rok 1965

 • ZELÍK, J.:Deset let činnosti historicko-vlastivědného kroužku ZK ROH ADAST v Adamově

 • VOLDÁN, V.: Spolupráce Státního archivu v Brně s brněnskou televizí

 • SKUTIL, J.: Čs. Společnost pro dějiny věd a techniky při ČSAV

 • MEZIHORÁK, F.: Žarošická tradice

 • GREGOR, A.: Za Emou Pechovou

 • GREGOR, A.: Zemřel obětavý lékař, zasloužilý veřejný pracovník a ušlechtilý člověk – MUDr. Josef Hrubý

 • GREGOR, A.: Nekrolog – E. Masák

 • MEZNÍK, J.: K sedmdesátinám profesora Františka Čády

 • NEKUDA, V.: Sedmdesát let prof. Jaroslava Ludvíkovského

 • TIHELKA, K.: 85 let archeologa Antonína Šína

VVM 1965-2

 • FIALOVÁ, V.: Pečetítko za zaniklé tvrze Arnoltovice

 • FIŠER, J., CHALOUPKA G.: Velkostatek Nové Syrovice v době bělohorské

 • GREGOR, Al.: Mluva lidových písní, zejména moravských

 • HLADKÝ, Z.: Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě v 2. Polovině 18. Století

 • HURT, R.: Hrušovanské rybníky

 • VERMOUZEK, R.: Kde stávala zaniklá osada Nevěřín?

 • ZAORALOVI, P. M.: Jimramovská smolná kniha

 • MICHNA, P.: Gotický kachel ze sbírek Podhoráckého muzea v Tišnově

 • ŠAUROVÁ, D.: Příspěvek k dějinám msta Slavkova u Brna

 • TELEC, V.: Literátské bratrstvo ve Šlapanicích u Brna

 • TIHELKA, K.: Z náboženských dějin Bučovic v 15. A 16. Století

 • ZAPLETAL, F.: O nejstarších dějinách Kojetína

 • STRÁNSKÝ, Z.: K výstavní a expoziční činnosti muzeí v Jihomoravském kraji v roce 1965

VVM 1965-1

 • JANÁK, J.: Procesy s třebíčskými socialisty v r. 1885

 • MAZÁČ, L.: Vzpomínky na osvobození Doubravníka v květnu 1945

 • PRAGER, J.: Příspěvek k počátkům Podivína

 • RADIMSKÝ, J.: Rok 1941 na Moravě

 • ŠILHAN, J.: Obchodní značky moravských papíren

 • ŠTARHA, I.: Šedesát let novoměstské dráhy

 • VAŇÁČEK, M.: K oslavám cyrilometodějského milénia na Moravě z Valdštejna

 • HOSÁK, L.: Co obsahoval ztracený archív Klobouk u Brna?

 • HOSÁK, L.: K středověkým obchodním cestám

 • HOSÁK, L.: K osudům statků staroboleslavské kapituly na Moravě

 • JIRÁSEK, J.: Připravujeme dějiny Brna

 • SEDLÁK, V.: Vítezslav Nezval divadelním ochotníkem

 • SKUTIL, J.: Lucko (1099-1116), kde bylo?

 • TEREBA, R.: Sto let od smrti H. W. ERNSTA

 • UNGER, J.: Středověké nálezy z Hradiska u Zbraslaví

 • VOLDÁN, V.: Ze staromoravského humoru

 • HEK, J.: Památník Bedřicha Václavka

 • HEK, J.: Prvé muzeologické symposium v Brně (ZZS)

 • ŠEVČÍK, A., ŠTARCHA, I.: Jihomoravské archívy

 • NEKUDA. V.:Zpráva o činnosti Muzejního spolku za rok 1964

 • GREGOR, A.: Za Rudolfem Foukalem

 • WURMOVÁ, M.: Sbírka R. Fukala ve Státním archívu v Brně

 • GREGOR, A.: Archeolog dr. Josef Skutil, CSc., zemřel

 • OBRŠLÍK, J.: Za Jiřím Radimským

 • GREGOR, A.: Zemřel životopisec B. Dudíka J Ryšavý

 • GREGOR, A.: Zemřel hanácký selfmademan Josef Vrbka

 • GREGOR, A.: Za akademickým malířem Miroslavem Fridrichem

 • VANÁČEK, M.: Šedesát let Jaroslava Dřímala

 • MEZNÍK, J.: K šedesátinám Graciána Chaloupky

VVM 1961 - 1964

 • FIALOVÁ, V.: Znojmo a královna Marie, vdova po Ludvíku Jagellonském

 • HOSÁK, L.: Příspěvek k počátkům poddanských měst

 • CHALOUPKA, G.: Řemesla a živnostní ve Znojmě v době předhusitské

 • SKUTIL, J.: K historii velkomoravského zájmu v Brně a co přinesl jubilejní velkomoravský rok 1963

 • ŠAUROVÁ, D.: První výsledky z výzkumu zaniklých středověkých vesnic na střední Moravě

 • VAŇÁČEK, M.: Deviace v dějinách nástupu dělnické třídy na Moravě

 • FIALOVÁ, v.: Předměty z obydlí venkovského zemědělce z doby okolo roku 1300 v Kralicích nad Oslavou

 • FLODROVÁ, M.: Kronikáři města Brna

 • FUKAL, R.: Alfons Mucha a Hrušovany nad Jevišovkou

 • CHALOUPKA, G.: Za zemřelým profesorem Františkem Jechem

 • KUPKA, J.: Dočká se vyškovský okres vlastivědy?

 • MÁLEK, J.: Obsazení Telče saským vojskem v roce 1740

 • RADIMSKÝ, J.: Vynálezce Václav Kunčák z Jihlavy

 • SKUTIL, J.: Z pamětní knihy nivnického mlýna

 • ŠAUROVÁ, D.: Identifikace hrobu napoleonského generála Valhuberta

 • VAŇÁČEK, m.: Valaši, strážcové české řeči v době Marie Terezie

 • VERMOUZEK, R.: Kde stával Chvališov?

 • STRÁNSKÝ, Z. Z.: Jihomoravská musea v letech 1960 až 1963 a jejich další perspektiva

 • SKUTIL, J.: Olomoucká konference o regionálních dějinách

 • ZAPLETAL, V.: Kroužek pro dějiny lékařství v Brně