B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Chomutov – zbytky radarové stanice Seidenspinner

Chomutov – Remains of Seidenspinner Radar Station

Summary:The article describes remains of Luftwaffe radar stations in the Czech Republic. The stations used to monitor air activity in the region. The equipment usually included  Würzburg Riese, Freya, and Jagdschloss radars.

Na území Protektorátu Čechy a Morava byla za okupace vybudována síť pozemních radarových stanic letectva (FMG-St. - Funk Messgeräte Station). Tyto stanice byly pokračováním radarových sítí DETE I (dosah 150 km) a DETE II (dosah 200 km) budovaných již před válkou podél jižních a severních hranic Německa. Podle důležitosti byly a z taktických důvodů byly rozděleny do skupin (řádů, něm. Ordnung) I, II a III. Byly zřizovány, provozovány a obsluhovány příslušníky leteckého spojovacího vojska (Luftnachrichten Gruppe). Úkolem stanic bylo dodávat spolehlivé informace o leteckém provozu nad sledovaným územím. Kromě samotných radarů byly na stanicích i další budovy s provozním, technickým a hygienickým zázemím. Nejčastěji byly používány radiolokátory Freya, Wassermann (vodník), Würzburg Riese (Obr), Jagdschloss (Lovecký zámeček)a malé mobilní Würzburg C. Personální stav typické ústředny byl následující: velitel (vyšší důstojník), 5 velitelů čet a 1 nižší důstojník, 16 velitelů rojů, 12 vyhodnocovačů, 3 radiotelegrafisté, 7 stavěčů, 99 strážných a 14 mužů jiných odborností. Ke známým a poměrně dobře zdokumentovaným radarovým stanicím patří stanice Koralle u Kolína a Brumbär u Ivančic. Kromě velkých stanic byly na vhodných místech (většinou lokalitách s dobrým výhledem) postaveny tzv. poplachové hlásky. Jejich obsluhy měly za úkol vizuální sledování vzdušného prostoru silnými dalekohledy. Vzhledem k rychle se měnící situaci na frontách byly stabilní radarové ústředny nahrazeny koncem války tzv. hlásnými vlaky, které nesly většinou radiolokátory Freya a Würzburg Riese. Ukázky německých radarů pocházejících z období 2. světové války je možné shlédnout v areálu hvězdárny Ondřejov.

Radarová stanice II. řádu s názvem Seidenspinner (Bourec morušový) byly vedena pod Luftwaffen-Nummer 37 a nacházela se východně od obce Hora Sv. Šebestiána, která dnes leží na samé hranici ČR a SRN nad Chomutovem. Podle dostupných zdrojů byla k 20. 6. 1944 vybavena 1 radarem Freya AN/Kuh a 2 radary Würzburg-Riese. Dnes zbyly po stanici jen dva betonové podstavce zmíněných WR, které se nachází v polích cca 1 km severovýchodně od obce. Na samém okraji zástavby je pak vidět uskupení již neexistujících objektů, které teoreticky mohly tvořit technické zázemí stanice. Oba podstavce WR jsou klasického šestibokého tvaru, z betonu s oblázky. První (severnější) objekt má nad dolním otvorem jednoduchý okap z ohnutého plechu. Tento prvek nebyl u dosud zdokumentovaných podstavců WR použit. Na stanici v Budkovicích (viz níže) byl kolem dolního otvoru vyzděn betonový výstupek.

Druhý podstavec WR je shodný s prvním, jen okap nad dolním otvorem již padl za oběť zubu času. Zbyla po něm jen rýha v betonu.

Prameny:

REVI 14/96

http://web.kolin.cz/militaryclub/

http://www.geschichtsspuren.de