B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Valchov – stopy po těžbě ledku

Valchov – Traces of Historical Alum Ore Exploitation

Summary:The article describes several interesting objects near Valchov village. Old adit from alum ore mine used to have a plate containing german sign "Scti Francisci Xaver Erbstollen 1833". Now, the adit is in a desperate condition, though several history fans try to to clean/explore it.

Mezi Boskovicemi, Valchovem a Velenovem se těžila železná ruda v křídovém útvaru, od roku 1787 se zde dobývala také skalice zelená. Téhož roku zde bylo v hloubce 24 loktů objeveno uhlí. Kamenec, ledek nebo alaun, to vše jsou názvy pro síran hlinitodraselný - KAl (SO4)2. V dřívějších dobách se bez něj nemohli obejít koželuzi, řemenáři, běliči, skláři, barvíři, soukeníci či mydláři. Vyráběl se z kamencové hlíny a břidlice s velmi pestrým složením. U Valchova byla zřízena ledková huť se třemi pecemi a třemi kotli, kde v roce 1846 pracovalo 51 dělníků a dobylo se 1 200 centů ledku. Práce byly zastaveny v roce 1878. Ve zdejší huti kde se topilo hnědým uhlím, které se zde také těžilo. Roku 1846 se vytěžilo za 13 602 zlatých. Hnědel byl dobýván za tratí Za mlýnkem a Za březinkami. V dolech pracovalo 58 dělníků. V uhlí byla nalezena zvláštní jantarovitá pryskyřice křídového stáří, která byla podle místa nálezu pojmenována „valchovit“. Lidé jí obecně říkali zemské kadidlo a užívali ji k vykuřování dobytka.

Nejvýznamnější památkou na historickou těžbu v této oblasti je portál staré odvodňovací štoly (v mapách označený Ledková Huť). Nachází se cca 150 m východně od hájovny v blízkosti silnice. Portál je kamenný o výšce 2 m, vzepětí oblouku je cca 1,5 m nad úrovní terénu. Do roku 2001 byla na portálu umístěna litinová deska s nápisem "Scti Francisci Xaver Erbstollen 1833" (Dědičná štola svatého Františka Xaverského z roku 1833).  Ze štoly vytéká silně železitá voda oranžové až hnědé barvy bohatá na sírany těžkých kovů a volnou kyselinu sírovou. Limonit, který je vysrážen podél potoka, se dříve používal jako barvivo (okr). 

valchov_07.JPG (84812 bytes) valchov_08.JPG (45606 bytes) valchov_11.JPG (64782 bytes) valchov_00.jpg (32331 bytes)

Listopad 2005: okolí štoly je vyčištěné, stromy jsou pokácené. Přes planinku je vykopána strouha pro odtok vody. Vypadá to, že se nějací nadšenci snaží proniknout dovnitř.  

valchov_13.jpg (69493 bytes) valchov_14.jpg (40456 bytes)

Několik desítek metrů od bývalé hájovny pod obcí je halda o rozměrech cca 50 x 20 m a výšce 5 m. Jedná se pravděpodobně o pozůstatek po těžbě uhlí, železné rudy a ledku. Před hájovnou na loučce je malé zpola vyschlé jezírko, zřejmě také související s těžbou (může se jednat o zaplavenou šachtu). Na konci druhé světové války do jezírka údajně němečtí vojáci naházeli munici, zbraně a nepotřebnou výstroj.

valchov_06.JPG (68839 bytes)

O něco výše směrem k Valchovu je les s minimálním výskytem podrostu a četnými erozními a antropogenními tvary. Je zde rozlehlý areál po bývalé těžbě ledku a železné rudy (propadliny a navážky). V těchto místech byla v posledních týdnech druhé světové války opravována německými vojáky poškozená vojenská technika.

Prameny: 

Mapa 1: 50 000 KČT č. 86 "Moravský kras", 3. vydání, 2002
Archív Ivo Holase

www.valchov.cz