B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Blanensko – staré mezníky

Blansko Region – Old Milestones

Summary: The article describes stone and concrete milestones that can be found in Blansko region. Possible purposes of these objects include lot marking, bordering marking, distance marking, and other. For instance, road between Olomucany and Rudice villages is marked with more than 50 massive concrete milestones with unknown sign of S O B.

Zatímco řada badatelů a historiků věnuje již řadu let pozornost smírčím křížům a památným kamenům, stranou pozornosti zatím zůstávají objekty prozaičtější, například kamenné a betonové patníky a mezníky u našich silnic. Obecně můžeme mezníky nazývat jakékoliv hraniční kameny vytyčující v terénu hranice liniové či plošné. Další používané názvy jsou hraniční znak, hraničník, kamenný mezník, apod. Odbornější definice říká, že tyto geodetické hraniční znaky se používají ke stabilizaci (označení) lomových bodů hranice pozemku/parcely. Samotné slovo mezník, hraničník pochází od slov vyjadřujících hranici, tedy meze, hradby, hradnice (hromady kamení). Hranice pozemků vedly v minulosti po mezích, krajích porostů či jiných daných bodech, postupně se začaly do významných bodů hranic umisťovat hraniční kameny. Pokud bylo panství nebo nějaký rod bohatší, měly kameny i vytesány iniciály a někdy i rok zakopání do země (tzv. stabilizace).

Tento článek popisuje zajímavé kamenné a betonové mezníky na Blanensku. Obecně jde o objekt, který má tvar hranolu se zaoblenou horní částí. V horní zakulacené části často negativní kruhové pole s označením. Jejich možný význam je rozebrán u každé lokality. Na území ČR se jistě nachází mnohem více podobných kamenných i betonových mezníků z různých časových období. Rozměry mezníků jsou uváděny ve formátu šířka x hloubka x výška, přičemž jde o nadzemní rozměry, pokud není uvedeno jinak. Zadní strana betonových mezníků bývá většinou hrubší, zřejmě jako důsledek výroby pěchováním do forem. Kamenné exempláře jsou většinou opracovány na všech plochách stejně. V tomto článku jsou popsány dosud nalezené mezníky v lokalitách Blansko, Bořitov, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Macocha, Olomučany, Rudice, Skalní Mlýn a Vilémovice.

Blansko

Téměř zasypaný kamenný mezník o rozměrech 17 x 20 x 15 cm je vidět na chodníku na ulici Smetanova poblíž restaurace Bergman. Je z tmavě šedé kulmské droby, která se na zakulaceném povrchu poněkud odlupuje. V negativním kruhu je špatně zřetelné písmeno O nebo číslo nula vysoké 6 cm.

Další mezník se nachází v chodníku u bývalého Adastu na Svitavské ulici. Je z blíže neurčené tmavé horniny připomínající kulmskou drobu. tvar mezníku je kvádr se zaoblenými rohy a rozměry 20 x 15 x 30 cm. Na přední stěně je negativní kruh o průměru 15 cm s údajem 0´8.

Bořitov

Ve svahu nad silnicí II/ 377 před domy č. 260 a 263 u odbočky do ulice Pod Chocholí jsou ve svahu dva betonové mezníky o rozměrech 25 x 18 x 41 cm a 25 x 18 x 35 cm s 9cm negativním písmenem B v kruhu o průměru 17 cm.

Třetí téměř zasypaný betonový mezník byl nalezen na ulici Úvoz poblíž domu č. p. 269. Nachází se za plotem a označení v negativním kruhu není čitelné.

Jedovnice

Betonový mezník shodný tvarově s objekty u silnice Olomučany - Rudice (viz níže) se nachází poblíž čerpací stanice pohonných hmot u silnice směrem na Vilémovice těsně plotu pod vysokým jehličnanem. Mezník má rozměry 25 x 20 x 15 cm. Na čelní straně jsou v kruhovém poli se zbytkem bílého nátěru špatně čitelná písmena S O B. 

Druhý mezník byl nalezen u hlavní silnice pod bytovkami u bývalého lihovaru. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 30 cm. Materiálem je v tomto případě pravděpodobně kulmská droba. Mezník je obrácen přední stranou s kruhovým polem o průměru 18 cm směrem do stráně. V kruhovém poli jsou špatně čitelné číslice 11.0 o výšce 9 cm (11) a 5 cm (0). (Poznámka: Tento mezník byl odstraněn při výkopových pracích kolem hlavní silnice na podzim 2020.)

Stejného typu je i zatím poslední nalezený jedovnický mezník, který se nachází na začátku ulice U hrubé lípy nedaleko kostela. V kruhovém negativním poli je text 25.0. Rozměry tohoto mezníku jsou 25 x 20 x 80 cm.

Kotvrdovice

Konečně první mezník nalezený v mém bydlišti! Hned na samém začátku obce 15 m od odbočky na Krasovou po pravé straně silnice je na mezi řada keřů. Pod jedním z nich je pěkně zachovalý betonový mezník S O B typu Olomučany-Rudice o výšce 15 cm.

Krasová

U silnice na Kotvrdovice bylo nalezeno 5 mezníků typu S O B shodných tvarově s objekty u silnice Olomučany - Rudice (viz níže). První dva objekty jsou před domem čp. 47.

Třetí je před domem č. p. 68 na protější straně silnice.

Čtvrtý mezník je zazděn do zídky u domu čp. 38. Poslední ulomený mezník stejného typu ležel donedávna u plotu zahrady před domem č. p. 9.

Macocha (katastrální územní vilémovice)

Další tři mezníky jsou v oblasti silnice ze dna Suchého žlebu nahoru k propasti Macocha. V dolní zátočině hned u silnice je první mezník, který typově odpovídá mezníku u Skalního Mlýna. V negativním kruhu má označení 1 . 2 (velikost číslic 10 a 7 cm), teoreticky by mohlo jít o vzdálenost od Macochy (1,2 km?).

Druhý mezník má charakter kilometrovníku, je umístěn cca 200 m nad první zátočinou a v negativním poli v horní části má text 1 km (číslice i písmena jsou vysoká 10 cm). Význam označení opět evokuje vzdálenost od propasti Macocha. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 60 cm.

Třetí mezník se nachází pod druhou zátočinou a odpovídá tvarově prvnímu mezníku v dolní zátočině. V kruhovém poli je značení 0 . 6 (opět vzdálenost od Macochy 0,6 km?).

Kromě uvedených velkých mezníků se kolem uvedené silnice ze žlebu na Macochu nachází zatím nezjištěný počet menších betonových mezníků se záhadným značením ČSR nebo ČSB, kde písmo Č tvoří kruh kolem SR (SB). První z nich je dole u první zátočiny, poslední přímo u informačních tabulí na horním můstku propasti.

Olomučany - Rudice

Zajímavá kolekce mezníků lemuje silnici mezi oběma obcemi. Celkem se zde nachází cca 50 betonových mezníků SOB s rozměry 25 x 20 a výškou mezi 10 a 20 cm. Průměr negativního kruhového pole v horní části je 16 cm, hloubka je 0,5 cm, uvnitř jsou písmena S O B vysoká 6 cm, přičemž S je nahoře uprostřed, O vlevo dole a B vpravo dole.  Jinak mají mezníky u silnice v naprosté většině výšku mezi 10 a 20 cm, přičemž viditelné vystupující části jsou silně porostlé mechy. První mezníky se nachází hned v prostoru trojúhelníkové křižovatky silnice Olomučany - Josefov a poslední těsně před začátkem rudické části Hajce. Většinou jsou vzdálenost podél silnice mezi mezníky 15 m, a téměř vždy se jedná o dvojici na obou stranách silnice. Postupem let byly některé mezníky odcizeny a jiné padly za oběť průjezdu lesních strojů. Označení SOB by snad mohlo znamenat Soudní Okres Blansko nebo Soudní Okres Boskovice, protože však hranice žádného soudního okresu mezi Olomučany a Rudicí neprocházela, jde zřejmě o druhotné umístění. Silnice samotná je známá pod názvem "hladovka" a byla stavěna v letech 1931 až 1934 v době hospodářské krize v rámci tzv. nouzových prací. Je možné, že při dokončení silnice byly výhodně získány mezníky z některého zrušeného úseku hranice soudních okresů a instalovány po obou stranách nové komunikace. U Rudice se podařilo najít celý mezník ležící na zemi, bylo tedy možné změřit i skutečnou délku, která činí 140 cm. Jeden mezník blízko u silnice se někdo pokoušel vytrhnout ze země pomocí terénního vozidla, díky silné výztuži došlo jen k ulomení cca 45 cm dlouhého horního konce, který se nyní viklá.

Skalní mlýn (katastr obce těchov)

Osamocený betonový mezník byl nalezen u silnice cca 200 od Jakubova jezera směrem ke Skalnímu Mlýnu. Rozměry mezníku jsou 25 x 20 x 45 cm, v negativním kruhovém poli o průměru 20 cm je označení 4 . 2 (velikost číslic 10 a 7 cm), jehož význam nebyl prozatím objasněn. Mezník je poškozen blíže neurčeným nárazem, pod označením je jen jedna vodorovná prasklina , na zadní straně mezníku je poškození výraznější.

Vilémovice

Pod silnicí při příjezdu do obce směrem od Jedovnic se nacházejí tři betonové mezníky. První z nich je asi 20 m od odbočky do nové zástavby. Má rozměry 25 x 20 x 20 a je bez viditelného označení. Zajímavé je, že je obrácen k silnici zadní (hrubou) stranou a na hladší přední straně není patrný ani obvyklý negativní kruh.

Druhý mezník je asi 15 m před odbočkou do areálu bývalého JZD. jedná se o betonový mezník S O B typu Olomučany - Rudice o rozměrech 25 x 20 x 20 cm.

Třetí mezník je téměř v úrovni zastávky autobusů s točnou. Opět jde o mezník S O B o rozměrech 25 x 20 x 15 cm. Přední strana je částečně zasypaná (pro potřeby dokumentace byla hlína poodhrnuta).

Prameny:

Kronika obce Rudice

Kronika obce Olomučany