B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Morava – Mosty Bailey Bridge

Moravia Region – Bailey Bridges

Summary: The article describes various Bailey Bridges that have been built as emergency after WW2. The origins of the Bailey Bridge date to WW2 times, when the concept was brought to life and utilised in many military operations of Allied Forces.

Vznik mostu soustavy Bailey (tzv. Bailey Bridge) vlastně způsobila náhoda. Jejich tvůrce Donald Bailey byl civilním pracovníkem na britském ministerstvu války a jeho koníčkem byly modely mostů. V roce 1940 si načrtl nový typ mostu a předložil ho svému nadřízenému. Ten shledal návrh zajímavým a doporučil výrobu prototypu. Most byl přijat do "služby" a testován u jednotek královských inženýrů (Corps of Royal Engineers). Poprvé byl v praxi použit v Itálii v roce 1943. Před invazí v červnu 1944 již byly mosty Bailey připraveny ve velkém množství. Zde budily značnou pozornost amerických vojáků, kteří jen težko věřili tomu, že z té hromady "ocelového šrotu" bude opravdový most. Nakonec USA získaly licenci a vyráběly mosty Bailey pro své jednotky také. D. Bailey byl později povýšen do rytířského stavu za svůj skvělý most, který je s malými obměnami vyráběn a stavěn i nyní, na počátku 21. století. K úspěšným výrobcům patří například společnost Mabey.

Základním konstrukčním prvkem systému Bailey je obdélníkový příhradový nosník o stranách 3 x 1,5 m. Má typický tvar dvou spojených písmen K. Na koncích jsou zakončení typu samec/samice umožňující snadné spojení příhrad pomocí ocelových čepů. Mostovka pak nabízí komunikaci o šířce cca 3,5 m. Příčné nosníky uchycené ke spodní části příhrad přesahují mostní konstrukci a slouží k montáži chodníků vedle vozovky. Příhradové nosníky je možné umisťovat vedle sebe i nad sebou (většinou max. 3), vznikají pak mostní konstrukce označované kódy X/Y, kde X je počet příhrad v podélném směru a Y je počet příhrad nad sebou. V našich končinách je nejběžnější konfigurace 2/1. Nosnost mostu se zdvojením či ztrojením příhrad výrazně zvyšuje, například 45 m dlouhý most v konfiguraci 3/3 unesl tank Churchill i s přepravníkem, tedy celkem 70 tun! Mostovku nesou příčné nosníky, na nichž spočívá vozovka z prken nebo ocelová (ta zejména u vojenských aplikací, kdy dřevo příliš trpělo přejezdy tanků).

Bailey Bridge si získal takový obdiv spojeneckých vojáků, že se stal ikonou a symbolem jejich vítězného postupu zdevastovanou Evropou s mosty zničenými ustupujícími německými jednotkami. Jako takový ho ztvárnil malíř Terence Cuneo’s na svém obraze "Bridging the Rapido at Monte Cassino", kde vidíme příslušníky British Royal Engineers, jak za nepřátelské palby staví most Bailey dlouhý 25 m v noci z 12. na 13. května 1944.

Na následujících obrázcích jsou zajímavé ukázky mostů Bailey/Mabey v Lybii (povšimněte si svislých pilířů z nosníků Bailey) a na řece Meusse za války a z Balkánu (zničené mosty v Bosně a Hercegovině).

Mosty soustavy Bailey Bridge (dále jen BB) na našem území pochází převážně z poválečné pomocí UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) v letech 1946 – 1948. Jsou dodnes využívány jako nouzové mosty při živelných pohromách, například povodních.

Ivančice

V Ivančicích se nachází poměrně zachovalý Bailey Bridge kousek od soutoku řek Jihlavy a Rokytné pod kopcem Réna. Byl zde postaven v roce 1949. Zachovaly se dvě unikátní fotografie ze stavby. Na prvním snímku kameníci opracovávají žulové kvádry na pilíře mostu, na druhém je pak zachyceno nasunutí mostu přes hotové pilíře.

V polovině 90. let byl most kvůli svému špatnému stavu demontován a opraven. Demontáž a následnou montáž prováděla fa Mostostav Brno, spol. s r.o. Díly byly odvezeny na renovaci (ty které šly renovovat) nebo do šrotu a most byl postaven ve stejné konfiguraci z repasovaných dílů. Most je zajímavý mj. tím, že má po dobou stranách lávky pro pěší. Konfigurace mostu je 22/2/1. Most je natřený šedou barvou, míst je oprýskaný a zkorodovaný. Celkový stav je průměrný. Místy jsou spojovací čepy fixovány novými závlačkami.

Na nosnících jsou vidět značky britských železáren a další nápisy: CARGO FLEET ENGLAND, SHELTON ENGLAND, FRODINGHAM ENGLAND, DORMAN LONG, CARDIFF aj. Díky dobrému přístupu je možno studovat mostní konstrukci zespodu.

V Ivančicích býval do roku 2007 ještě druhý most BB přes řeku Jihlavu do části Letkovice. Měl rozpětí 33,33 m, šířka jízdní dráhy byla 3 m a po obou stranách byly chodníky pro pěší. Za minulých 60 let prošel několika opravami, z nichž největší ho čekala v roce 1971, kdy se prolomil pod tahačem s betonovými panely. Řidič soupravy nedbal na značku omezující vjezd na 16 tun... Na posledním snímku je snímání nosníků letkovického mostu pomocí jeřábu při výstavbě nové mostovky v roce 2007.

Říčany u brna

V Říčanech byla při rekonstrukci hlavní silnice Brno - Jihlava postavena přes místní potok jednoduchá pěší lávka s využitím soustavy Bailey. Její konfigurace je 8/1/1. Lávka umožňuje spojení mezi dvěma částmi obce. Na nosnících jsou rozmanité nápisy: LILESHALL BRITISH STEEL, APPLEBY FRODINGHAM ENGLAND, CARNEGIE - USA, DRM Co. LTD. 1944 LR HT N 4862, DORMAN LONG & Co. LTD., CARGO FLEET ENGLAND...Most je ve výborném stavu, udržovaný a natřený khaki barvou.

Brno - Žabovřesky (dočasný most)

V Brně - Žabovřeskách probíhala v rámci stavby velkého městského okruhu označené "Tunely Dobrovského" i přestavba mostu, který u obchodního střediska Perla převádí ulici Korejskou přes zahloubený průtah jménem Žabovřeská ulice. Stávající most přes čtyřpruhovou silnici byl odstraněn a na jeho místě byla použita konstrukce překlenující realizovanou šestipruhovou komunikaci. Po dobu stavby byla doprava převedena na tzv. paralelní mostní provizorium. A právě pro toto mostní provizorium byl použit mj. i montovaný most soustavy Bailey Bridge. Komentář z doby stavby:

Krajní opory jsou provedeny jako železobetonové stěnové pilíře na rubu opěrné stěny, která nahrazuje dřívější svahování zářezu komunikace Žabovřeská. Tyto pilíře tvoří dvě cca metr tlusté žb stěny vzdálené od sebe právě na světlou šířku mostovky, tj. na vzdálenost příhradovin BB. Mezilehlé opory jsou provedeny z ocelové příhradové soustavy PIŽMO (což prý je zkratka pro označení Provizorní inženýrská mostní opěra). Montáž není prováděna "válečným armádním způsobem", tedy ruční prací celého praporu ženistů, ale pouhými osmi dělníky a jedním moderním autojeřábem, který se operativně přemisťuje z jednoho konce na druhý. Stavba PIŽMA byla rutinní a nebudila pozornost, ale po objevení se prvních smontovaných dílců BB mostovky veřejnost zbystřila a během slunných víkendových dní sloužil chodník stávajícího mostu Korejská jako hojně navštěvovaná vyhlídková terasa. Na fotografiích je zachycena výchozí poloha před prvním taktem výsuvu, při kterém bude celá příhradová konstrukce podložena válečkovými mostními ložisky a "vystrčena" z předpolí nad vozovku. Na takto uvolněném prostoru na montážní plošině budou k mostovce doplněny další dílce. Tj. svislé příhradoviny spojené na horním a dolním líci ztužidly, mezi ně vloženy příčníkové nosníky upevňované šroubovými svěrkami, pod příčníky zavěšena vodorovná tyčová ztužidla se šroubovými napínákovými maticemi. V této chvíli již mostovka tvoří staticky tuhý celek. Vozovka je tvořena rámovými svařenci kladenými naplocho v podélném směru na příčníky a přes ně opět napříč je prováděna vozovka z dřevěných fošen opatřených výřezy bránícími jejich posouvání. Na jižní příhradovinu jsou pak ještě z vnější strany zavěšeny konzoly nesoucí chodník pro pěší se zábradlím. Tento cyklus se bude asi 3x-4x opakovat dokud celá mostovka nedojede až na protější železobetonovou opěru. Dosud se podařilo zaznamenat jen jedinou výrobní značku na dílcích, neboť na konstrukci montovanou uvnitř staveniště není zatím legální přístup. Je to slovní název výrobce ocelových profilů: "Appleby Frodingham , England".

Za text a fotografie k tomuto BB děkuji VIPovi.

A ještě jedno pěkné foto ze směru Korejské ulice z května 2008 (autor V. Rak).

Bulhary

Most v obci Bulhary byl původně postaven ještě se dvěma zděnými oblouky, každým na jedné straně. Vlastní vodní tok byl překlenut litinovým mostem se dvěma nosnými oblouky po stranách. Byl vyroben hrabětem Liechtensteinem v jeho slévárně v Adamově. Ustupující německá armáda krajní zděné oblouky v dubnu 1945 vyhodila do povětří a most se zřítil do řeky Dyje. Při nízké hladině vody lze základy těchto oblouků jasně vidět. Stávající Bailey bridge je 42,5 m dlouhý a některé jeho nosníky byly vyrobeny v roce 1944 mj. v anglickém městě Sheffield, jak je patrno na některých profilech konstrukce. Most byl uprostřed řečiště podepřen bárkou, která vzala za své při silných průtocích v roce 1997. Mostní konstrukce BB zde byla osazena v rámci UNRA v roce 1946. Do roku 1989 měl most strategický vojenský význam, ale po změně doktríny obrany státu ji zcela ztratil. Po zničení podpěrné bárky byla mostní konstrukce uložena pouze na krajových pilířích. Pokles konstrukce uprostřed byl cca 30 cm a sloužil pouze pro pěší. Zpevnění a zajištění nosnosti navrhl pan Ing. Antonín Pechal CSc. a celkovou opravu provedly Hutní montáže Ostrava. BB v obci Bulhary má konfiguraci 14/2/1 (14 příhradových nosníků ve dvou řadách na každé straně mostu, jedna řada na výšku). Most je udržovaný a pravidelně natíraný, vypadá velmi dobře.

Původní zděné oblouky jsou zarostlé mlázím. Pěkně jsou vidět pilíře na povodní i návodní straně mostu.

Zavěšení mostu je realizováno dvojicí ocelových pylonů ukotvených na březích v betonových blocích. Mostovka je kvůli nižšímu uložení mostu na původních bočních pilířích zvýšena cca o 30 cm, takže boční nosníky tvořící zábradlí jsou poněkud "utopené". Díky dobrému přístupu je u tohoto mostu možné shlédnout i mostovku zespodu.

Na nosnících jsou opět známé nápisy "BRITISH STEEL", "CARGO FLEET ENGLAND", "APLEBY FRODINGHAM" a na čele mostu "Mk II".

Holštejn

Na silnici z Ostrova u Macochy do Holštejna se nacházel od roku 1994 zachovalý BB v konfiguraci 13/2/1 (13 příhradových nosníků ve dvou řadách na každé straně mostu, jedna řada na výšku). Tehdy pomocí něj pracovníci Správy a údržby silnic (SÚS) přemostili část zřícené silnice.

Na prvcích mostu jsou zbytky zeleného nátěru. Nesmírně zajímavá je sbírka nápisů na jednotlivých příhradových nosnících, která napovídá, že tento typ mostní konstrukce byl svého času lukrativní zakázkou pro řadu oceláren ve Spojeném království. Jedná se o nápis HALLSIDE, LANARKSHIRE STEEL COY LTD SCOTLAND 4x2 a logo BRITISH STEEL, dále APPLEBY FRODINGHAM, SHELTON ENGLAND, DORMAN LONG & Co Ld (7) - M - BRO  a konečně "internetově" znějící označení na plechu ve středu jednoho příhradového nosníku: WW/W10955. Na poslední fotografii je nápis Mk II na čele mostu (z holštejnské strany) částečně schovaný za trubkou dopravní značky.

V roce 2014 byl BB u Holštejna nahrazen novým mostem. Nový most bude mít životnost minimálně padesát let. Jde o tzv. Langrův trám. Jedná se o jednopolový most s délkou přemostění 68,6 metru, celková délka mostu je téměř dvaasedmdesát metrů. Oblouk je parabolický se vzepětím deset metrů. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvojicí ocelových trámů, které jsou vynášeny přes ocelové závěsy ocelovými oblouky uzavřeného průřezu. Mostovka je betonová, spřažená s příčníky a chodníkovými konzolami spřahovacími trny.

Předklášteří u Tišnova

Most přes řeku Svratku za železničním přejezdem (u papírny v Předklášteří) je BB v konfiguraci 14/2/1. Na severní straně mostu je ke konstrukci připojena lávka pro pěší s dřevěnými prkny. Na tomto místě byl první most postaven již kolem roku 1830. Most přes řeku Svratku byl v posledních válečných dnech zničen. Ustupující německé jednotky ho vyhodily spolu s dalšími mosty na Tišnovsku 8. května 1945. Od té doby ho nahrazovaly různé provizorní dřevěné konstrukce.

Při poválečné obnově byl postaven prozatímní most v roce 1947. V roce 1988 byl zrekonstruován a volba padla na vojenský ocelový most Bailey Bridge s dřevěnou mostovkou. Použitý most byl po válce namontován jako provizorní most přes Svratku ve Veverské Bytýšce. V 80. letech se ale propadl pod projíždějícím nákladním autem a na jeho místě byl vybudován nový, betonový most. Ocelová stavebnice ženijního mostu soustavy Bailey zůstala v Předklášteří dodnes. Konstrukce pochází ještě z mezinárodní poválečné pomoci UNRRA. Tišnovský most silničáři ještě v roce 1996 přemontovali a posílili. Od té doby docházelo k opravám různého rozsahu, například v roce 2001 byla provedena celková oprava chodníku a v roce 2002 byla provedena výměna zkorodovaných ocelových nosných částí. Rovněž dřevěné části byly v období dvou až tří let obnovovány.

Dnes je most definitivně uzavřen. Jeho konstrukce je už v tak špatném stavu, že další provizorní oprava nebo výměna prken není možná. Most je v havarijním stavu již 10 let. V důsledku stárnutí materiálu docházelo po přepočtech zatížitelnosti ke snižování tonáže. Protože nebylo respektováno dopravní značení, přes most běžně jezdila i nákladní auta, docházelo k poruchám na mostu i vlivem přetěžování nosné konstrukce a devastaci dřevěných částí. Protože příhradové nosníky jsou na povrchu výrazně zkorodované, je velmi obtížné nalézt nápisy dokládající jejich výrobce. Podařilo se najít pouze nápis Mk II na čelní stojce, nápis APPLEBY FRODINGHAM, CARGO FLEET ENGLAND a na koncové vzpěře nápis No 2841 DRM Co Ltd 1943. V roce 2009 byl most odstraněn a nahrazen novým betonovým mostem.

 

Dolní Loučky

Další zachovalý most BB se nachází na západním okraji obce Dolní Loučky známé především kombinovaným viaduktem "mostem míru" a zbytky válečné továrny Diana. Podle výpovědi pamětníků byl most přes říčku Libochovku umístěn jeřábem koncem 70. let, kdy vznikla potřeba dovozu uhlí občanům na druhém břehu. Most má konfiguraci 7/2/1 a na východní straně má připojenou integrovanou lávku pro pěší. Ta je však bez prken, takže chodci používají k přechodu hlavní mostovku. Zajímavostí tohoto BB jsou zdvojené příčné nosníky vždy v místě napojení příhradových nosníků. Most byl umístěn na své místo jeřábem, na položení se podílel p. Pecina, který měl zkušenosti mj. ze stavby viaduktu "mostu míru". Za informace vedoucí k objevení tohoto zajímavého mostu BB děkuji Joeovi ze skupiny B4.

Most byl pravděpodobně v minulosti natřen červenou základovou barvou, ta je však oprýskaná a povrch příhrad je zkorodovaný. Přesto se podařilo na mostě najít špatně čitelné nápisy ENGLAND, logo BRITISH STEEL a označení typu Mk II na koncové stojce. Dřevěná prkna jsou na mostě umístěna příčně a podle občanů bydlících v blízkosti mostu byly přejezdy vozidel po mostě velmi hlučné. Tento problém byl vyřešen položením dvou podélných ocelových pruhů v jízdní dráze. Most je nyní tišší, ale v zimě namrzlé pláty "kloužou".

Prameny:

Josef, D.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, nakladatelství LIBRI, Praha, 1999

Archiv T. Klíčníka

Archiv M. Šenkýře

Archiv obecního úřadu obce Bulhary

Archiv J. Procházky (Ivančický zpravodaj)

http://en.wikipedia.org/wiki/Bailey_bridge

http://www.mabey.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Mabey_Logistic_Support_Bridge

http://blanensky.denik.cz/zpravy_region/most_presluhuje20070725.html

http://www.vox-cz.cz/index.php?ID=7857&basket=35eec0d434529d20f87ce5ce8bef2031

http://blanensky.denik.cz